בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • נשא
לחץ להקדשת שיעור זה

חידות לפרשת נשא

undefined

הרב זאב וייטמן

התשד"מ
2 דק' קריאה
החידות נכתבו ע"י הרב זאב וייטמן שליט"א בהיותו רב קיבוץ כפר עציון, בשנת ה'תשד"מ.
התשובות נכתבו ע"י צוות אתר ישיבה.


א. ביום בו נחשון בן עמינדב,
הקריב את קרבנו אשר נדב,
ארע עוד מאורע שני,
עליו קראנו בפרשת שמיני.
חפש נא עוד פרשיות בתורה,
המתארות את אותו יום גדול ונורא.

ב. במגילת רות השבוע קראנו,
ובה במתגיירת ובגואל פגשנו.
גם בפרשתנו נזכר הגואל,
בדקו נא: מה הלה מקבל?
אם גם לרש"י מבטך תשגר,
תמצא שגם בפרשתנו מופיע הגר.

ג. הבכור קיבל שליש. כפליים - קיבל הקטן.
אך לאמצעי - דבר לא ניתן!
האמנם היה זה שלא בצדק,
שהמתנות לא חולקו חלק כחלק?

ד. שלוש מילים – ברכה ראשונה.
חמש מילים – השניה.
ושבע מילים – האחרונה.
ושלשתן מצוות הכהונה!

ה. חנוכה שאינו בחודש כסלו,
וכיפורים שאינו יום התשובה מכל לב.

ו. אשה עם זר נפגשה,
בהפטרה וגם בפרשה.
האחת – סופה תהילה וגדולה,
והאחרת - כל כולה קלקלה.
האחת – מצווה לשתות, והשניה מנועה.
שתיהן מוזהרות מטומאה.
לנזירות קשורה,
האשה שבהפטרה וזו שבסדרה.

ז. היכן רמוזים בפרשה:
א. אדם ושנותיו, ב. יצחק ועקידתו,
נח וילדיו, יעקב ועבודתו,
אברהם ואורחיו. יוסף ומכירתו.

ח. באיזה פסוק על אלו מילים,
אומר רש"י את הדברים הבאים:
שלא יבואו עליך שודדים ליטל ממונך.
שהנותן מתנה לעבדו אינו יכול לשמרו מכל אדם,
וכיוון שבאים ליסטים עליו ונוטלין אותה ממנו,
מה הנאה יש לו במתנה זו?
אבל הקב"ה הוא הנותן - הוא השומר!

ט. אותו היום נטל עשר עטרות:
ראשון למעשה בראשית, ראשון לאכילת קדשים,
ראשון לנשיאים, ראשון לשכון שכינה,
ראשון לכהונה, ראשון לברך את ישראל,
ראשון לעבודה, ראשון לאיסור הבמות,
ראשון לירידת האש, ראשון לחדשים.

על איזה יום כאן מדברים,
והיכן הדברים ברש"י נזכרים?

תשובות
א. באותו יום נחנך המשכן בקרבנות מיוחדים, ובו מתו נדב ואביהוא (פרשת שמיני, השראת השכינה מתוארת גם בסוף פקודי). הגמ' במסכת גיטין דף ס' דורשת שמונה פרשיות שנאמרו באותו היום.
ב. אדם הגוזל את חבירו מחזיר לו את הגזילה, ואם מת הנגזל יחזיר את הגזילה ליורשו (- 'גואל'). אם אין לנגזל יורשים יתן לכהנים, ורש"י מביא מרבותינו שהאדם ללא היורשים הוא גר כי בישראל לכל אחד יש קרובים.
ג. ללויים ניתנו 6 העגלות ו-12 השוורים שתרמו הנשיאים לנשיאת המשכן: 2 עגלות ו-4 שוורים לבני גרשון (הבכור), 4 עגלות ו-8 שוורים לבני מררי (משאם כבד יותר- הקרשים והעמודים), בני קהת (האמצעי) לא קיבלו 'כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו'.
ד. ברכת כוהנים.
ה. חנוכת המזבח והמשכן בחודש ניסן. הגוזל מחברו ונשבע לשקר מביא איל אשם 'אין הכיפורים' (ה', ח').
ו. בפרשה- האשה הסוטה נסתרה עם זר. משקים אותה את המים המאררים ומשביעים אותה שלא נטמאה (-שלא חטאה). רש"י (ו', ב') כותב שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין.
בהפטרה- המלאך ציווה את אם שמשון לנהוג בנזירות עד לידתו, שלא להיטמא למת ושלא לשתות יין.
ז. רש"י מביא את דרשות חז"ל על קרבנות הנשיאים-
'קערת כסף'- בגימטריה 930 כשנותיו של אדם הראשון, ומשקלה 130 כגילו כשהעמיד תולדות. 'מזרק אחד כסף'- בגימטריה 520 כגילו של נח כשהעמיד תולדות והקדמת גזירת המבול, ומשקלה 70 כמנין האומות שיצאו מבניו. 'פר אחד'- כנגד אברהם שלקח לאורחים פר אחד. 'איל אחד'- כנגד יצחק שנלקח איל במקומו בעקידה. 'כבש אחד'- כנגד יעקב שהפריד את הכבשים. 'שעיר עזים'- לכפר על מכירת יוסף.
ח. הברכה הראשונה בברכת כהנים 'יברכך ה' וישמרך'.
ט. יום הקמת המשכן והקרבת קרבן נחשון בא' ניסן (ז', י"ב).

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il