בית המדרש

  • מסכת שבת
לחץ להקדשת שיעור זה

פרק יז - כל הכלים

undefined

הרב אחיקם קשת

תשע"ג
דווקא בנתפרקו בשבת יותר סברא לאסור בבלי קכב:‏ • פי"ז ה"א [פב.]‏
דלתות הבית דרובה (יש בהם חידוש) ודלתות הכלים דרובן (יש בהם חידוש): דלתות הבית דרובה - שאף על פי שנתפרקו מערב שבת אסור לטלטלן בשבת, דלתות הכלים דרובה - שאף על פי שנתפרקו בשבת ניטלין בשבת.
בבבלי סובר להיפך, שכאשר נתפרקו בשבת יש יותר סברא להתיר לטלטלם.
בראשונה היו כל הכלים ניטלים בשבת בבלי קכג:‏ • פי"ז ה"א [פב.]‏
בראשונה היו כל הכלים ניטלין בשבת. כיון שנחשדו להיות מחללין ימים טובים ושבתות, הדא היא דכתיב בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיתות בשבת ועומסים על החמורים וגו' - ואסרו להן הכל. כיון שנגדרו היו מתירין להן והולכין עד שהתירו להן את הכל, חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרישה.
בבבלי בראשונה היו אומרים שכל הכלים אסורים (חוץ משלושה), התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו עד שהתירו הכל חוץ מהמסר הגדול ויתד של מחרשה.
האם לר' נחמיה מותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר בבלי קכד.‏ • פי"ז ה"ד [פג.]‏
רבי נחמיה אומר אין ניטלין אלא לצורך גופו וכו' (פני משה: אפילו כלי שמלאכתו להיתר ניטל רק לצורך. יפה עיניים: מדובר רק בכלי שמלאכתו לאיסור, אך מלאכתו להיתר ניטל גם שלא לצורך).
בבבלי פשוט שלרבי נחמיה גם כלי שמלאכתו להיתר ניטל רק לצורך 1 .
לכו"ע מסיקים בכלים בבלי קכד:‏
הירושלמי דן בזה בביצה פ"ד ה"ג [יז:], ועיין מה שכתבנו שם.
^ 1.מצאנו בכמה מקומות שלירושלמי גם רבי נחמיה מתיר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך, ורק לבבלי לרבי נחמיה אסור. עיין בפרק "שיטות הירושלמי והבבלי" סעיף ‎כג‎.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il