בית המדרש

  • שיטות הירושלמי והבבלי
לחץ להקדשת שיעור זה
מסכת שבת

השמטות מתלמוד ירושלמי

undefined

הרב אחיקם קשת

תשע"ג
קטעים שאינם נמצאים בירושלמי שלפנינו אך הובאו בראשונים, ונדפסו בירושלמי בסוף כל כרך
טעימת תבשילי שבת בבלי קיז:‏ • השמטות ד"ה במחזור
טועמיה חיים זכו - מצווה לטעום קודם שבת טעם תבשילי שבת לכבודה.
בבבלי לא הובא. ודרשה זו הובאה במשנה ברורה (סי' רנ סעיף ב).
עונג שבת - בשינה או בתורה בבלי קיח.‏ • השמטות ד"ה פט"ו
במה מענגו? מר אומר בשינה ומר אומר בתלמוד תורה. ולא פליגי, כאן בתלמיד (בשינה) כאן בבעל הבית (בתלמוד תורה).
בבבלי לא הובא, ומעין זה הביא הרמ"א (או"ח סי' רצ סעיף ב) שבעלי בתים יעסקו בשבת יותר בתורה ותלמידי חכמים יותר באכילה ושתיה.
בנ"י כבשו את הארץ י"ד שנה, ונאסרו בהן ביפת תואר השמטות ד"ה בסמ"ג
לא הותרו ביפת תואר כל י"ד שנה שכיבשו ושבע שחילקו.
בבבלי זבחים קיח: שבע שנים כבשו ושבע חלקו, ולא דן בדין אשת יפת תואר בשנים אלה 1 .
איסור שתיית מים במוצאי שבת השמטות ד"ה בשו"ת
מעשה באחד ששתה מים בין מנחה למעריב (במוצאי שבת) ובא מלאך המות והרגו מפני שמתים שותים ונמצא גוזל מתים.
בבבלי לא הובא. והשו"ע (או"ח סי' רצא סעיף ב ומשנה ברורה שם) הביא זאת.

^ 1.בכמה מקומות הירושלמי דן בשנים שכבשו וחילקו, והבבלי לא דן בזה. עיין בפרק "שיטות הירושלמי והבבלי" סעיף ‎לט‎.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il