בית המדרש

  • מסכת פסחים
לחץ להקדשת שיעור זה

פרק ט - מי שהיה

undefined

הרב אחיקם קשת

תשע"ג
2 דק' קריאה
רוב זבים נדחים לפסח שני פ"ט ה"א [סג:]‏
מה תלמוד לומר טמא נפש? אלא איש טמא נפש נדחין לפסח שני ואין ציבור טמא נפש נדחה לפסח שיני (שני), טמא זיבה וטמא צרעת נדחין לפסח שני (אפילו בציבור).
בבבלי פ: סובר שרוב זבים לא נדחים לפסח שני.
גולגולתו של ארוונה היבוסי נמצאה תחת המזבח בבלי צב:‏ • פ"ט ה"א [סד.]‏
גולגולתו של ארנן היבוסי מצאו תחת המזבח (ולכן הכהנים והכלים נטמאו. פני משה סוטה (פ"ה ה"ב [כג.]): מצאו אותה כשבאו מהגולה ובדקו וטיהרו את הבית, ועל זה הוכיחם חגי ששהו בטהרת הבית עד אז. שיירי קרבן (שם) ומראה הפנים נדרים (פ"ו ה"ח [כב:]) הקשו שבסוטה שם משמע שמצאו אותה בימי בית שני, ובפסחים כאן משמע שמצאו זאת בימי חזקיהו).
בבבלי לא הובא 1 .
טבלה של רפואות פ"ט ה"א [סד.]‏
ששה דברים עשה חזקיה מלך יהודה וכו' גנז טבלה של רפואות.
בבבלי נו. וברכות י: הלשון: ספר רפואות.
איך דורשים מילה מנוקדת בתורה בבלי צג:‏ • פ"ט ה"ב [סד:]‏
ורבנן אמרי: בשעה שהכתב רבה על הנקודה - את דורש את הכתב ומסלק את הנקודה, ובשעה שהנקודה רבה על הכתב - את דורש את הנקודה ומסלק את הכתב. אמר רבי: אע"פ שאין שם אלא נקודה אחת מלמעלן - את דורש את הנקודה ומסלק את הכתב.
בבבלי לא נמצא, ותוס' (בבא מציעא פז. ד"ה למה) הביאו כלל זה בשם המדרש.
זמנם של איילת השחר, עלות השחר והנץ החמה בבלי צד.‏
הירושלמי דן בזה ביומא פ"ג ה"ב [יד.], ועיין מה שכתבנו שם.
גודלו של גן עדן, עץ חיים בבלי צד.‏
הירושלמי דן בזה בברכות פ"א ה"א [ה.], ועיין מה שכתבנו שם.
עובי הרקיע בבלי צד:‏
הירושלמי דן בזה בברכות פ"א ה"א [ה.], ועיין מה שכתבנו שם.
כיצד משערים את רוב הנכנסים לעזרה בבלי צד:‏
הירושלמי דן בזה בפסחים פ"ז ה"ו [נא.], ועיין מה שכתבנו שם.
מחלוקת אם מומים פוסלים בפסח מצרים פ"ט ה"ה [סה:]‏
אית תניי תני דוקים ותבלולים פוסלין בו (בפסח מצרים), אית תניי תני אין דוקים ותבלולים פוסלין בו.
בבבלי לא הובא.
המשקוף ושתי המזוזות בבלי צו.‏ • פ"ט ה"ה [סה:]‏
ותני כן: שלש מזבחות היו לאבותינו במצרים - משקוף ושתי מזוזות. אית תניי תני: ארבעה - סף ומשקוף ושתי מזוזות. אית תניי תני: סף - כלי, אית תניי תני: סף - אסקופה.
בבבלי הובאה רק הדעה שהיו שלושה מזבחות.
גם ר"ש סובר שאין מביאים קודשים לבית הפסול בבלי צח:‏ • פ"ט ה"ח [סז.]‏
והתנינן נתערב בבכורות רבי שמעון אומר אם חבורת כהנים יאכלו, ותני עלה יאכלו כחמור שבהן (ומוכח שרבי שמעון לא חושש להביא קודשים לבית הפסול)! אמר ליה: אוכלי פסחים בשעתן זריזין הן כאוכלי תרומה (ואין חשש שישאר בשר וייפסל).
סובר שלרבי שמעון כן מביאים קודשים לבית הפסול.
^ 1.הירושלמי מביא בכמה מקומות שעם ישראל טעו (שהתברר שהגולגולת היתה שם מימי דוד ושהו מלטהר את הבית עד ימי בית שני), והבבלי לא כותב זאת. עיין בפרק "שיטות הירושלמי והבבלי" סעיף ‎מ‎.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il