בית המדרש

  • מעשה רשת
לחץ להקדשת שיעור זה

האם מותר לפרוץ מכשיר אייפון או אייפוד טאץ'

undefined

הרב ניר אביב

תשע"ג
3 דק' קריאה
מכשיר אייפון הנקנה מהחברה נעול להתקנת תוכנות צד שלישי (חוקיות או פרוצות) מותר לפורצו, אך הורדת משחקים או התקנת אפליקציות אסורה ללא רשות בעלי זכויות היוצרים שלהם 1 .
^ 1.) על פי כללי תורתנו הקדושה בהלכות קניינים, אדם או חברה שמוכרים חפץ לקונה יכולים להתנות איתו (או בלשון חז"ל 'לשייר') בעצם הקנין שהקנין יחול רק בתנאים מסויימים או עם הגבלות מסויימות. דין זה מבואר בחיבורו של הרא"ש על סוגיית 'מעשה דבית חורון' במסכת בבא בתרא קל"ד ע"א, שכתב שאם אדם נתן מתנה (כך הנידון שם, אך הוא הדין גם למכר) לאדם אחר והתנה עימו בפירוש שלא ליתן אותה אח"כ לאחר או שלא למוכרה או לעשות עימה שום דבר מלבד דבר אחד מסויים, מתנה זו אינה בטילה אלא הרי היא מתנה על פי כללי הקנין בהתאם להגבלות/התניות שהנותן הגביל/התנה. דבריו אלו של הרא"ש הובאו להלכה בשו"ע חו"מ סימן רמ"א ס"ה. וכן באחרונים מצאנו בשו"ת חתם סופר (חו"מ קל"א) שכתב כדברים האלה וחילק בין שיור בגט (המגרש את אשתו ואומר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מלפלוני שדינה הוא שאינה מגורשת, עיין גיטין פ"ב-פ"ג) שלא מועיל, לבין קניינים שבהם אין מניעה שאדם יתן מתנה לחבירו וישייר בה, שנותן לדבר זה ולא לדבר זה, שכן היא זכותו של הנותן לתת ולשייר חלק לעצמו כרצונו, מה שאין כן בגיטין שזה לא מועיל מהסיבה שבגט התורה אמרה 'ספר כריתות' שיהא הגט דבר הכורתה מבעלה ואם יש שיור כלשהו שוב אין זה כריתות, אבל במתנה אפשר לתת לחצאין.
ואם כן לכאורה היה נראה על פי הכלל שראינו זה עתה שגם בחוזה הרכישה של האייפון ישנו שיור / הגבלה מפורשת שלא לפרוץ את האייפון, ועל חוזה זה חותם הקונה, ואם כך הם פני הדברים אין מקום להתיר כלל את פריצת האייפון. וחשוב להדגיש שאין להקשות ולומר שהניסוח המשפטי של החוזה של חברת אפל אינו בר תוקף משום שאינו מיוסד על כללי כתיבת הקנאה בשיור לפי תורתנו הקדושה, וזאת מהסיבה שקושיה זו איננה נכונה, שהרי גם לפי תורתנו אנו מתייחסים בזמנינו לניסוח המשפטי בחוזה החתימה הנ"ל כבר תוקף מדין סיטומתא שכן כך היא דרך המסחר בימינו ולכן חוזה זה הינו בר סמכא (מפי הגרא"י כלאב שליט"א, ויעויין ברשב"א בשם ר' יונה גיטין י ע"ב בפירוש השני). ולכן, למרות שיש מח' בראשונים האם צריך תנאי כפול בדיני ממונות וכן לגבי שאר דיני התנאים, הרי שהיום דיני התנאים אינם נוהגים, והסיבה היא שמאחר וכולם עושים חוזים והסכמים ללא דיני התנאים, אנן סהדי שאף שלא התקיימו כל דיני התנאים הייתה גמירות דעת מצד שני הצדדים (כשיטת התוס' קידושין מט ע"ב).
לפני כמעט שנתיים החליטו במשרד זכויות היוצרים של ארצות הברית לשנות את החוקה ולהתיר פריצה למכשירי אייפון. החוק אמריקאי המעודכן קובע כי פעולת פריצת האייפון מותרת ואינה מוגדרת כפעולה הפוגעת בזכויות היוצרים של חברת אפל. חוק זה בעצם מונע מחברת אפל אפשרות לתבוע את לקוחותיה במקרה של פריצת האייפון (עם זאת יש לציין ולהדגיש שהחוק האמריקאי לא מתיר להתקין אפליקציות צד שלישי לא חוקיות/פרוצות על האייפון). מיותר לציין שמן הסתם חברת אפל לא פועלת נגד החוק אלא נאלצת להתאים את עצמה ביחס אליו.
ובאמת בבדיקת החוזה של אפל בעניין האייפון (Iphone 4 שכמדומני יצא לשוק לאחר עדכון החוק האמריקאי) רואים שני דברים:
א. באמת מדובר על מכירה בשיור של האייפון וכפי שכתוב שם שחברת אפל לא מוכרת את התוכנה שמפעילה את האייפון עצמו אלא הבעלות על התוכנה נשארת אצל אפל, אלא שאפל מוכרת לקונה רשיון שימוש בתוכנה זו בתוך האייפון שרכשת, על פי ההגבלות והתנאים שמובאים להלן שם.
להלן הציטוט מתוך החוזה:
The software… are licensed, not sold, to you by Apple Inc. ("Apple") for use only under the terms of this License. Apple and its licensors retain ownership of the iPhone Software itself and reserve all rights not expressly granted to you.
ב. אחד מההגבלות על רשיון השימוש בתוכנת האייפון שמופיעות בחוזה הוא האיסור המפורש שלא להדר/לקמפל/להנדס מחדש ובכלל זה לכאורה, גם לפרוץ את האייפון. אלא שכדי שסעיף זה לא יסתור את החוק האמריקאי, הוסיפה חברת אפל בסוגריים משפט שכותב שכל ההגבלה הזאת היא דווקא באופן שלא סותר את מה שהחוק אוסר להגביל. משפט זה מראה בבירור שחברת אפל בעצם לא אוסרת (ולא יכולה לאסור) על לקוחותיה לפרוץ את האייפון.
להלן הציטוט מתוך החוזה:
)c) You may not and you agree not to, or to enable others to, copy (except as expressly permitted by this License), decompile, reverse engineer, disassemble, attempt to derive the source code of, decrypt, modify, or create derivative works of the iPhone Software or any services provided by the iPhone Software, or any part thereof (except as and only to the extent any foregoing restriction is prohibited by applicable law or to the extent as may be permitted by licensing terms governing use of open-sourced components included with the iPhone Software). Any attempt to do so is a violation of the rights of Apple and its licensors of the iPhone Software.
אמנם, כאן בארץ החברות הסלולריות בכל זאת ממשיכות לאסור את הפריצה של האייפון אך המדייק טוב בלשון האיסור של החברות הנ"ל יגלה שהם בסך הכל תירגמו את החוזה של חברת אפל בעניין האייפון, וכל עניינו של איסור זה נובע רק מכוח הזכויות של חברת אפל ולא החברה הסלולרית וכפי שאומר סעיף ג' בהסכם: "כל ניסיון לעשות כן מהווה הפרה של זכויות אפל ומעניקי הרשיון שלה בתוכנת האייפון". נמצא לאור דברים אלו שאם חברת אפל לא אוסרת את הפריצה, כך גם חברות הסלולר לא אוסרות את הפריצה של האייפון. עם זאת, זכותה של חברת אפל להתנות שאינה נותנת אחריות תיקונים למכשיר אייפון פרוץ.
לאור כל הנ"ל נראה, כאמור לעיל, שאין מניעה הלכתית לפרוץ את מכשיר האייפון, אך יש לסייג שוב ולומר שהיתר זה מתייחס רק לפריצה של האייפון ולא להתקנה של אפליקציות לא חוקיות עליו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il