בית המדרש

  • מעשה רשת
לחץ להקדשת שיעור זה

משחקים באינטרנט

undefined

הרב ניר אביב

תשע"ג
3 דק' קריאה
משחק דמו
א. משחק או סרט "דמו" שהוא גירסה חלקית של משחק או סרט ומטרתו שהגולשים יטעמו ויחליטו לרכוש את הגרסה המלאה, מותר להורידו ללא חשש 1 .

הנאה ממשחק בשבת
ב. משחק דפדפן מתמשך הוא משחק המשוחק על ידי גולשים שונים, ומתקדם בכל פעם לשלב חדש כך שכל שחקן ממשיך את השלב שהגיע אליו קודמו. אף אם ידוע שבמהלך השבת שיחקו יהודים מותר לשחק במשחק במוצאי שבת מיד 2 .
החלפת מערכת הפעלה לקונסולת משחקים
ג. קונסולת משחקים פלייסטיישן בשםPSP (PlayStation Portable) של חברתSONY , שמותקנת בה מערכת הפעלה החוסמת מהמשתמש הרגיל את האפשרות לשחק במשחקים שאינם שייכים לחברת SONY, מותר לרוכש הקונסולה להתקין עליה מערכת הפעלה חלופית לשם משחקים חוקיים בלבד אף שהמשחקים שייכים לחברות אחרות. כמו כן, מותר לראובן להתקין מערכת חלופית כזו לשמעון אף שיתכן ששמעון ישתמש בה למשחקים שאינם חוקיים אלא אם כן אמר לו שמעון בפירוש שהוא מתכוון להשתמש במערכת למשחקים באופן האסור 3 . 
^ 1.) 'דמו' הוא גרסה חלקית של משחק ואינו כולל את כל האפשרויות כמו במשחק המלא. מטרת הוצאת גרסת הדמו על ידי הבעלים היא שהגולשים ישחקו בדמו על מנת שיתרשמו ממנו ויקנו את הגרסה המלאה. ולכן, מותר להוריד סרט או משחק דמו.
^ 2.) אסור ליהנות בשבת מחילול שבת של יהודי, אולם במוצאי שבת מותר לאחרים ליהנות מיד. אמנם, אם חילל את השבת במזיד בשביל אנשים אחרים, יש הדנים את האחרים כדין המחלל עצמו (שההנאה אסורה לו עולמית). אך בנידון שלנו השחקן שיחק להנאתו בלבד, ותוצאות המשחק שלו לא נעשו בשביל אחרים, ואינו דומה לאתר חדשות באינטרנט שמעדכנים אותו בשבת שכל מטרתו לצורך אחרים, ולשם כוונה מסחרית (עיין לקמן עמ' 205 בסימן 'אתר אינטרנט המתעדכן בשבת').
יתרה מזו, פעולת המשחק אינה מלאכת דאורייתא אלא לכל היותר דרבנן דהוי רושם או כותב דבר שאינו מתקיים. ובחילול שבת במלאכת דרבנן נחלקו הפוסקים (עיין ביאור הלכה או"ח סימן ש"ח ד"ה המבשל) האם קנסינן שוגג אטו מזיד כמו במלאכת דאורייתא, והאם במזיד מותר אף למחלל עצמו במוצאי שבת מיד. וכבר כתב המשנה ברורה (שם ס"ק ב) "וכל שיש ספק פלוגתא בזה... אין לאסור בדיעבד דכל האיסור הזה הוא רק מדרבנן שקנסוהו וספיקא דרבנן לקולא". ולכן, לגבי אחרים שנעשה בשבילם בוודאי אזלינן לקולא.
^ 3.) קיימת בשוק קונסולת משחקים בשם PSP (PlayStation Portable) של חברתSONY . לקונסולה יש מערכת הפעלה, וחברת סוני חוסמת מהמשתמש הרגיל את האפשרות להתקין על הקונסולה מערכת הפעלה חלופית ממספר סיבות:
1. הגנה על הצרכן.
2. מערכת ההפעלה של סוני מאפשרת לשחק רק במשחקים שסוני מקבלת עליהם תגמולים.
אולם, רוכשי הקונסולה מעוניינים להתקין מערכת הפעלה חלופית ממספר סיבות:
1) נוחות, מערכות ההפעלה החלופיות מתקדמות יותר.
2) לשחק במשחקים חינמיים על הקונסולה באופן חוקי.
3) לשחק במשחקים לא חינמיים באופן לא חוקי.
יש לדון בשני עניינים:
א. האם מותר לקונה להתקין מערכת הפעלה חלופית שאינה מותקנת ע"י יצרן הקונסולה?
ב. האם מותר לטכנאי מחשבים להתקין מערכת הפעלה כזו שעל ידה יוכל המשתמש לשחק גם באופן לא חוקי?
א. מי שרכש בכספו מוצר הרי שהוא הבעלים עליו ויכול לעשות בו ככל אשר יחפוץ, אלא אם כן הגביל המוכר את זכויות השימוש במוצר. לכן, לקונה יש אפשרות לבחור האם להשאיר את תוכנת ההפעלה שנמצאת במכשיר, או להסירה ולהתקין תוכנה אחרת. ברם, אם בחוזה המכר היה סעיף לפיו השימוש במכשיר מותר רק עם התוכנה שמותקנת בו, יש מקום לדון. כמובן, שבדברינו להתיר התקנת התוכנה הכוונה היא רק לתוכנה חינמית או שנרכשה כחוק.
ב. טכנאי מחשבים הבא להתקין מערכת הפעלה חלופית המאפשרת בין השאר משחק חופשי במשחקים באופן לא חוקי וללא תשלום, הדין הוא כלדהלן: אם ישנה סיבה נוספת לכך שהלקוח היה רוצה להתקין את התוכנה כגון שמאפשרת משחק במשחקים חינמיים וחוקיים שאין בתוכנה המקורית, מותר להתקין לו את התוכנה כי אנו תולים שישתמש באופן המותר. אך אם ברור שכל התועלת מהתקנת המערכת החלופית היא רק משחק במשחקים באופן לא חוקי או שהלקוח מפרש שזו הסיבה שרוצה את התוכנה אזי אסור להתקין לו את התוכנה, ויש כאן משום "לפני עיור לא תתן מכשול".
הדבר נלמד מן המשנה במסכת שביעית פרק ה משנה ח:
"בית שמאי אומרים לא ימכור לו פרה חורשת בשביעית, ובית הלל מתירין מפני שהוא יכול לשחטה. מוכר לו פירות אפילו בשעת הזרע, ומשאיל לו סאתו אף על פי שהוא יודע שיש לו גורן, ופורט לו מעות אף על פי שהוא יודע שיש לו פועלים. וכולן בפירוש אסורין".
מתבאר במשנה שמותר למכור פרה בשנת השמיטה אף על פי שיש חשש שישתמש בה לשם חרישה האסורה בשביעית, משום שניתן לתלות שקונה לשם שחיטה, אלא אם כן מפרש בשעת הקניה שכוונתו לחרוש עם הפרה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il