בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • גיטין
לחץ להקדשת שיעור זה
גיטין דף יג ע"ב

מעמד שלושתם

undefined

הרב יאיר וסרטיל

אלול תשע"ג
13 דק' קריאה
רב אומר שאדם שיש לו מנה ביד חברו ואמר לו לתת את המנה לאדם שלישי, אם אמר לו במעמד שלושתם קנה. נחלקו האמוראים אם דין זה נאמר רק לגבי פיקדון או אפילו לגבי מלווה, ולבסוף מעיד רבא שאף שמסתברים הדברים דווקא לגבי פיקדון מכל מקום רב אמרם גם לגבי מלווה. לאחר מכן, שואלת הגמרא מה הטעם בכך. בתחילה עונה אמימר שבשעת כל הלוואה נעשה המלווה כאומר ללווה שהוא משעבד אותו ואת כל מי שיגיע מחמתו. רב אשי דוחה ועונה שהלווה משתעבד מחדש כלפי הקונה בהנאה שכעת החוב הופך לחוב חדש ומתארך זמן הפירעון. גם הסבר זה נדחה, ואז מסיקה הגמרא שזוהי תקנת חז"ל כהלכתא בלא טעם, ומבארים התוס' (ד"ה כהלכתא) שודאי יש טעם וסיבה לצורך בתקנה, משום תקנת הסוחרים כדי שהקניינים יהיו זמינים והם לא יצטרכו לטרוח על מנת להצליח לבצע אותם, אלא שאין טעם באופן שבו פועל הקניין (מובן "מדוע תיקנו" אך לא "איך פועל").

על מה מוסבת שאלת הגמרא – "טעמא מאי?"
רש"י מבאר ששאלת הגמרא וממילא גם מסקנתה שהתקנה היא מילתא בלא טעמא מוסבות רק על מלווה, והקושי בטעם הוא שאין המלווה בעין ולכן לא מובן כיצד ניתן להקנותם. לעומתו, התוס' (יא ע"ב ד"ה כל) והרא"ש (תחילת סי' יז) מבינים שגם התקנה לגבי פיקדון היא בלא טעם, וכן משמע מלשון הרמב"ם (מכירה ו, ח) שלא חילק וכתב: "היו עומדים שלשתן ואמר לו מנה שיש לי בידך בין פיקדון בין מלוה תנהו לזה, קנה לוי, ואין אחד משלשתן יכול לחזור בו, ודבר זה אמרו חכמים שהיא הלכה שאין לה טעם לפיכך אין למדין ממנה לדין אחר". צריך להבין את שיטתם מדוע בפיקדון אין טעם, הרי הפיקדון בעין ומה גרע קנין זה משאר הקניינים שחידשו חז"ל ומקניין סיטומתא שלעולם לא אמרנו שהם כהלכתא בלא טעמא. בשיעורי רבי שמואל (אות רטז) מבאר שהחידוש הוא שכאן החפץ עובר למרות שאין שום מעשה קניין. יש לבאר כוונתו, שבכל קניין ואפילו בסיטומתא צריך לעשות איזשהו מעשה כדי להחיל את הקניין, ואף שבקניין חצר לא צריך, מכל מקום החפץ מונח ברשותו, ודבר זה אלים כמעשה, אך כאן הם סתם עומדים שלושתם יחדיו ומדברים, והחפץ מאיליו עובר בעלות. אמנם צריך עיון לשיטת התוס', מדוע לגבי תקנת "דברי שכיב מרע ככתובים ומסורים דמי" לא אמרנו שזוהי תקנה ללא טעם, ונאמר בגמרא שישנם רק שלושה עניינים שהם "מילתא בלא טעמא".
האם יש נפקא מינה במחלוקת ראשונים זו? הרא"ש (סי' יח) מביא בשם הרמב"ן שאם המפקיד שלח שליח, לא ניתן לבצע מעמד שלושתם עם השליח במקום המפקיד, משום שקניין זה הוא מילתא בלא טעמא ולכן "הבו דלא לוסיף עלה". דין זה יכול להיות מוסכם לגבי מלווה אך לגבי פיקדון לכאורה הוא תלוי במחלוקת הראשונים, האם גם פיקדון הווי מילתא בלא טעמא, ואם כן הרא"ש לשיטתו. השו"ע (קכו, כ) פסק כדברי הרא"ש שגם בפיקדון לא מועיל שליח, ויתכן שגם הוא סבר כדעתו וכדעת הרמב"ם שאף פיקדון הווי בלא טעמא.
הראשונים דנים אם תיקנו מעמד שלושתם גם לגוי, ו התוס' כותבים שלא משום שאין לו זכייה, אולם הרא"ש והריטב"א מביאים תחילה את דברי ר"ת שנימק שלא מועיל בגוי משום שזהו מילתא בלא טעמא והבו דלא לוסיף עלה, ורק לאחר מכן מביאים שר"י הוסיף בכך טעם משום שאין זכייה לגוי, ובכל זאת לא חילקו בין מלווה לפיקדון, ומפורש בדבריהם שהטעם "הבו דלא לוסיף עלה" שייך גם בפיקדון, ולכאורה הרא"ש לשיטתו, וכנראה כך נקט גם הריטב"א.
אמנם אפשר ואף מסתבר לומר, שגם אם בפיקדון אין חידוש מכל מקום אין לחלק בדינים בין מעמד שלושתם במלווה לבין מעמד שלושתם בפיקדון, משום דברי הרשב"א שיובאו בהמשך שתקנה זו תוקנה כאחת הן לגבי מלווה הן לגבי פיקדון "וחד טכסיסא אית להו", ולכן דינם יהיה שווה לגבי שליח ולגבי גוי.

כיצד פועל הקניין?
ישנן הבנות שונות בראשונים כיצד פועל קניין מעמד שלושתם, ועל-פי כל הבנה יש להתייחס לשלושה דינים מרכזיים בהם דנו הראשונים בסוגיא: א. האם אפשר להקנות בעל-כרחו של הנפקד/ הלווה? ב. האם המלווה יכול למחול לאחר שהקנה ההלוואה לחברו? ג. האם תיקנו מעמד שלושתם בגוי?

שיטת הריטב"א
הריטב"א מבאר לגבי הלוואה שהלווה מתחייב ומשתעבד מחדש לקונה . דרך זו דומה לדברי רב אשי שנאמרו בהוו"א, שבשעת המכר הלווה התחייב מחדש לקונה בהנאה שיתאחר מועד הפירעון, אלא שלמסקנה אין צורך בהנאה זו, אלא בלא טעמא תיקנו שיתחייב מחדש. בדרך דומה כותב הש"ך (סי' סו באמצע ס"ק צז ד"ה לפיכך נראה), שהווי כאילו הלווה פרע חובו מהמוכר ולווה מחדש מהקונה 1 .
בעל כרחו: משום כך, כותב הריטב"א, שאי אפשר להקנות בעל-כרחו של הנפקד והלווה, שהרי הם אלו שמבצעים את הקניין ומתחייבים מחדש.
מחילה: וכן מנמק שמטעם זה אין יכול המוכר למחול על החוב בשונה ממוכר שטר חוב. כלומר, במוכר שטר חוב אמר שמואל (כתובות פו ע"א ועוד) שיכול המוכר לחזור ולמוחלו, אך כאן אין זו מכירת החוב הישן אלא התחייבות חדשה ישירה בין הלווה לקונה, ואין כל קשר בין המוכר למלווה חדשה זו, ולכן ודאי שאינו יכול למחול 2 .
גוי: לגבי גוי, סובר הריטב"א שלא תיקנו לו מעמד שלושתם. בתחילה מביא את הטעם של "הבו דלא לוסיף עלה", וזהו טעם מובן (מלבד קושייתנו למעלה שבפיקדון לכאורה לא שייכת לשיטת הריטב"א), אך בהמשך תולה זאת גם בכך שאין זכייה לגוי, וצריך עיון שהרי לפי הסברו אין כאן כלל זכייה ושליחות של הלווה אלא הוא מתחייב מחדש. לפני שנשיב על כך נעמוד על קושי נוסף בשיטת הריטב"א.
לכאורה קשה על הסבר הריטב"א, שבפיקדון לא שייך לומר שפועל באופן זהה שהנפקד מתחייב מחדש, אלא שם לכאורה הנפקד רק מזכה את חפצו של המוכר או שהמוכר מקנהו ישירות לקונה, וקצת קשה לומר שמעמד שלושתם במלווה ובפיקדון לא פועלים באותו אופן, כי בפשטות מהסוגיא משמע שזו תקנה אחת, אך יותר קשה, שאם נבאר שאכן בפיקדון פועל באופן שונה, נצטרך לומר שבפיקדון כן ניתן להקנות בעל כרחו של הנפקד שהרי בשונה מלווה הנפקד אינו מתחייב ואם כן לא שייך נימוקו של הריטב"א שלא מועיל בעל-כרחו משום שהוא המתחייב.
והנה הרשב"א מוכיח שלא ניתן להקנות במעמד שלושתם בעל כרחו של הנפקד מכך שרב אשי ביאר בתחילה שקניין זה בהלוואה עובד על ידי שהלווה מתחייב מחדש כלפי הקונה, ואף שלמסקנה הסיקה הגמרא שזהו מילתא בלא טעמא, ודאי רב אשי ידע את דיני קניין זה, ומדבריו מוכח שהבין שצריך את הסכמתו של הלווה, ואם כך ודאי גם למסקנה כך הדין. ומוסיף הרשב"א שכיוון שכך לגבי הקנאת הלוואה הוא הדין לגבי הקנאת פיקדון שודאי זקוקים להסכמתו של הנפקד, ואין לחלק ביניהם משום "דבחד שעתא איתקון וכולי מעמד שלשתן חד טכסיסא אית ליה". אם כן מפורש בדבריו שאכן מסברא היה לנו לחלק בין פיקדון למלווה, ועל כרחך שהבין שאכן הקניין בשניה אינו פועל באותו אופן, ועל שאלתנו מדוע לא ישפיע הדבר על דין בעל כרחוב פקדון משיב שלא חילקו חכמים אלא "חד טכסיסא אית להו". לפי זה נוכל לתרץ גם את שאלתנו על הריטב"א לגבי גוי. ונאמר שאכן פיקדון פועל מדין זכין ולכן לא מועיל בגוי, והואיל ולגבי פיקדון יש חיסרון בגוי גם במלווה לא תיקנו לגוי כי הכל נתקן כתקנה אחת באותם גדרים. נמצא שלגבי דין בעל כרחו פיקדון הושפע ממלווה ולגבי גוי מלווה הושפע מפיקדון. הטעם לכך הוא שכל אופן שאינו יכול לפעול באחד מהם, או בפיקדון או במלווה, השוו ותיקנו שבשניהם לא יחול – בעל כרחו לא יכול לחול במלווה ולכן גם בפיקדון לא חל, ובגוי לא יכול לחול בפיקדון ולכן גם במלווה לא חל.
המנחת אשר הקשה קושיא נוספת על שיטת הריטב"א, כיצד יכול אדם לקדש אשה במעמד שלושתם, הרי לשיטתו הבעל לא נתן שום דבר לאשה, אלא הבעל מחל לחברו וחברו התחייב לאשה חוב חדש. וכתב שדחוק לתרץ שמועיל מטעם "עבד כנעני", כלומר, שאכן ייחשב שחברו נתן הכסף ובכל זאת מועיל לקדשה עבורו, אלא משמע שנחשב שם כאילו הוא נותן הכסף. ועונה בדוחק, שהואיל ולצורך התחייבות זו של הלווה זקוקים לדעת ולרצון של המוכר נחשב כאילו הוא נתן לה. אולי ניתן לענות באופן קצת שונה ולומר, שאף שמבחינת הפרוצדורה של הקניין, כדי שהמעות יוכלו לעבור מהבעל לאשה, תיקננו שהחוב יימחל ללווה והלווה יתחייב מחדש לאשה, סוף סוף ודאי שהתוצאה שנעשתה כאן הייתה מעבר מעות מהבעל לאשה, וזו הייתה גם כל המטרה של פעולת הקניין, וכן מעבר זה נעשה בבת אחת ובמעשה קניין אחד (ורק מבחינה פרוצדורלית כדי שיחול אנו מחלקים מעבר מעות זה לשני שלבים), נחשבת פעולה זו מבחינה הלכתית שהבעל הוא זה שנתן לאשה המעות.

שיטת התוס' והרא"ש
גוי: התוס' (ד"ה במעמד) והרא"ש כותבים שלא תיקנו מעמד שלושתם כשהנפקד או הלווה גוי משום שאין דין זכייה לגוי. משמע שלדבריהם הקניין פועל מדין זכין.
בעל כרחו: התוס' (ד"ה גופא) והרא"ש כותבים שניתן להקנות בעל כרחו של הנפקד והלווה, וצריך עיון מדוע, הרי לפי הסברם שהקניין מבוסס על כך שהנפקד והלווה זוכים עבור הקונה, כיצד ניתן לומר שהם מזכים בניגוד לרצונם? מלשון הגר"א (קכו ס"ק נט) רואים שהרגיש בכך ועל שיטתם שלא מועיל בגוי כתב: "כשיטתם דמעמד שלשתן הוא מטעם זכייה אלא דמהני אפילו בעל כרחו". ביאור הדברים הוא שהרי הגמרא הסיקה שזו תקנה בלא טעם ואם כן ודאי הבינה שלא יכול לחול כאן ממש מדין זכייה, וצריך לומר לפי התוס' שלא יכול בגלל שאי אפשר לזכות בעל כרחו ותיקנו שבכל זאת יהיה הדבר אפשרי 3 (במלווה יש טעם נוסף, שהמעות לא בעין, אך כמובא למעלה התוס' סוברים שגם בפיקדון התקנה היא ללא טעם). אך עדיין קשה, מדוע יש חילוק בין דין גוי לדין בעל כרחו, הרי בשניהם יש בעיה של זכייה ובכל זאת לגבי גוי פוסקים שלא תיקנו ולגבי דין בעל-כרחו פוסקים שתיקנו. הקרבן נתנאל (אות ק) מביא את הגמרא בב"מ דף ד ע"א, האומרת שאם הילך מדאורייתא פטור לא מובנת השבועה שתיקנו חכמים במשנת "שניים אוחזין", כי לא היה לחכמים לתקן שבועה שאין כמותה מדאורייתא, ומסביר על-פי-זה שחכמים לא מתקנים דבר שאין אפשרות להסמיכו על דבר דומה מהתורה, ולפיכך בגוי שאין כלל זכייה אין לתקן, אך בישראל שיש בו זכייה ניתן לתקן אף במקרים פרטיים בהם לא שייכת זכייה 4 . אפשר ליישב את החילוק בין גוי ל"בעל כרחו" באופן נוסף, ולומר שאכן במקום צורך יכולים חכמים לתקן אף בלי להסמיך זאת על דבר דומה, ולגבי "בעל-כרחו" ראו צורך בכך ואילו לגבי גוי לא ראו.
מחילה: התוס' (ד"ה תנהו) מביאים את דברי ר"ת המוכיח שלא ניתן למחול. ראינו למעלה שלדעת הריטב"א מוכרחים לומר שאי אפשר למחול כי לא מדובר כאן בהעברת והקנאת המלווה הישנה אלא בהתחייבות חדשה, אולם לדעת התוס' כן מדובר בהקנאת המלווה הישנה, ואם כן קשה מדוע אי אפשר למחול. לגבי מוכר שטר חוב מצאנו שני הסברים מדוע יכול המוכר למחול. לדעת הרי"ף אין אפשרות מהתורה למכור שיעבוד הגוף ורק מדרבנן חל המכר, ולכן הואיל ומהתורה השיעבוד הוא עדיין כלפי המוכר יכול עדיין המוכר למחול. ולדעת ר"ת שיעבוד הנכסים הריהו כערב לשיעבוד הגוף, וניתן למכור רק את שיעבוד הנכסים, ולכן יכול המוכר עדיין למחול על שיעבוד הגוף, וממילא יפקע שיעבוד הנכסים שאינו חוב עצמאי אלא הוא רק כערב לשיעבוד הגוף. לפי סברת ר"ת, יש לחלק שכאן תיקנו חכמים בפירוש שיעבור שיעבוד הגוף ולכן לא ניתן למחול. אך לסברת הרי"ף קשה, הרי כאן כל קניין מעמד שלושתם הוא מדרבנן ואם כן כל שכן שיהיה ניתן למחול. הרא"ש מחלק שכאן הוכרחו לתקן שגם שיעבוד הגוף מהתורה יעבור, כי אחרת לא הועילו חכמים בתקנתם, ולא תהא תקנה לסוחרים. מוכח שהרא"ש הבין שהסיבה שבמוכר שטר חוב יכול למחול אינה שחכמים לא יכולים לתקן שגם השיעבוד מהתורה יעבור אלא שהם לא רוצים, כי בכל תקנותיהם לעולם הם מעדיפים לשנות כמה שפחות מדין התורה, אולם במקום צורך יכולים לעשות זאת.
הסבר התוס' שפועל מדין זכייה מובן מאוד בפיקדון אך לגבי הלוואה לא מובן איזו זכייה יש כאן, הרי בידי הלווה לא מצוי השיעבוד (זכות הגבייה) אלא רק החוב ואם כן קשה את מה מזכה לקונה. הרב משה כהן שליט"א הבין שלא שייך לומר שמקנה את הזכות שהרי אינה ברשותו אלא ודאי הכוונה היא שמקנה את שיעבוד גופו למלווה, אך התקשה שאין זה דין זכייה ואין כאן שום שליחות, ומדוע פסלו התוס' גוי מטעם שאינו בר זכייה. לעניות דעתי נראה לפרש שהוא מקנה את זכות הגבייה של המלווה, וכמו שבכל זכייה אדם מקנה חפץ של המוכר עבור המקבל, כך גם כאן יכול להקנות את זכות המוכר עבור הקונה. ואמנם כדי לזכות צריך שהזוכה יאחז בחפץ וכאן אין בידי הלווה את החפץ, אך אין בכך קושי משום שזהו בדיוק ה"מילתא בלא טעמא", שהרי גם בפיקדון תיקנו שיועיל אפילו כשהחפץ לא ברשות הנפקד, וכך כאן יכול הלווה לזכות למרות שאין זכות הגבייה בידו 5 , ובכל זאת אלים כוחו מאדם אחר מהשוק משום שבכל זאת הואיל והשיעבוד עליו יש לו איזושהי שייכות ואחיזה בדבר – כעין "אפסרא דהלוואה", ולכן תיקנו שבמעמדו יוכל המלווה להקנות ההלוואה לקונה. לפי הבנה זו התקנה בפיקדון ובמלווה פועלת באופן זהה, כפי שאכן משמע מפשט הסוגיא וכן מפסקי הראשונים שלא חילקו ביניהם לגבי הדינים השונים (הקנאה בעל כרחו, מחילה לאחר המכר וכו').

שיטת הרי"ף והתרומות
גוי: הרי"ף בתשובה והתרומות (הו"ד בטור סי' קכו) סוברים שגם בגוי תיקנו מעמד שלושתם. הגר"א (קכו ס"ק נז) מבאר שבשונה משיטת התוס' והרא"ש שלא תיקנו לגוי כי לדעתם מעמד שלושתם מבוסס על זכייה, לשיטת הרי"ף והתרומות זהו קניין, כלומר, קניין ישיר בין המוכר לקונה , ומכיוון שגם לגוי יש קניינים גם תקנה זו שייכת בגוי. יש לשאול, מדוע נזקק הגר"א לנמק שגם לגוי יש קניינים, הרי לדבריו זהו קניין ישיר בין המוכר לקונה וכלל אינו עובר דרך הגוי, ואם כן צריך היה להועיל אף אם גוי לא היה בתורת קניינים כלל. וצריך לומר שאף שהקניין לא עובר דרכו מכל מקום אף הוא שותף למעשה הקניין כאן.
בעל כרחו: לכאורה מסתבר שלשיטת הרי"ף והתרומות לא ניתן להקנות בעל כרחו, שהרי הקניין מתבצע רק בין המוכר לקונה ואין הנפקד פועל בקניין אפילו כשליח, אמנם לפי דברינו כעת, שגם לשיטתו הגוי הוא שותף במעשה הקניין יש מקום לומר שזקוקים להסכמתו, ואכן שיטת התרומות היא שצריך את הסכמתו של הנפקד.
מחילה: לסברתם לכאורה אפשר למחול, ואולי באמת סברו כך, שכן מצאנו ש הרמב"ן הביא שיטה כזו, אולם יתכן שיודו לדברי הרא"ש הנזכרים לעיל, שאף שמסברא היה צריך להיות שתועיל מחילה, חז"ל תיקנו שלא תועיל כי אחרת לא הועילו בתקנתם.

שיטת המנחת אשר
המנחת אשר הולך בכיוון רביעי בהסבר תקנה זו ומבאר שמעמד שלושתם כלל אינו פועל מדין מעשה קניין אלא זוהי תקנת חכמים שכאשר שלושתם במעמד אחד יכולים להעביר אף ללא מעשה קניין . על פי זה מיישב מדוע לא חילקו הראשונים בין מלווה לפיקדון בדינים השונים, מכיוון שלדרך זו אכן אין חילוק באופן הפעולה של שניהם. ומביא לכך ראיה מהסיפור של "הנהו גינאי" המובא בהמשך הגמרא (יד ע"א). שם רואים שעשו קניין ואם כן בפשטות לא הייתה כוונתם לזכות על ידי מעמד שלושתם אלא על ידי הקניין, ובכל זאת נאמר בגמרא שקנה מדין מעמד שלושתם. אם מדובר בתקנה של קניין חדש לא מובן כיצד זכו אם לא התכוונו לזכות בכך, אך אם זוהי תקנה שהכסף יכול לעבור מאחד לשני, אפשר להבין שמועיל אף אם לא היו מודעים לתקנה זו ולא התכוונו להקנות באופן זה אלא באופן אחר.
עוד יישב בכך, מדוע לא ניתן למחול לאחר ההקנאה במעמד שלושתם, לפי ההסבר שלאחר הקנאת שטר חוב ניתן למחול משום שאפשר להקנות שיעבוד הגוף רק מדרבנן, ואם כן כל שכן שכך היה צריך להיות כאן, שכל הקניין כולו אינו אלא מדרבנן. והביא את דברי הרא"ש שחילק שכאן הוצרכו לתקן כאן משום שאחרת לא הועילו כלום בתקנתם, אך הקשה שסוף סוף כיוון שמועיל רק מדרבנן מדוע מדאורייתא לא תועיל המחילה. לדבריו שלא מדובר בקניין אלא בתקנה מיושב, כי בדרך של הקנאה לא ניתן להעביר את שיעבוד הגוף, אך כאן זה כל לא פועל מדין קניין אלא תיקנו שכעת הלווה חייב לקונה ולא למוכר. יש להעיר על קושייתו על הרא"ש, שהדבר תלוי בהבנת דברי הרי"ף, שניתן למחול משום ששיעבוד הגוף נקנה רק מדרבנן. ניתן להבין שהואיל ומהתורה אי אפשר להקנות את שיעבוד הגוף, גם לחז"ל אין יכולת להעבירו לגמרי, כי לעולם מדאורייתא יישאר השיעבוד אצל המלווה הראשון, וכך הבין בפשטות המנחת אשר. אולם נראה שיש מקום להבין אחרת. חז"ל לא רצו להתערב מעבר לצורך, ולכן הסתפקו בלתקן שרק מדרבנן ייקנה שיעבוד הגוף ואילו ברמת הדאורייתא יישאר אצל המוכר, אך במקום צורך ודאי שיש בידם לתקן שהשיעבוד ייקנה לגמרי, ולא יישאר כלום ביד המקנה.
כפי שראינו עד כה, בפשטות הראשונים מיאנו בדרך זו וכן ניסו להסביר שהתקנה מבוססת על דרך קניין כל שהוא ומתוך כך סייגו את הדין לאופנים בהם גם הקניין המקורי מועיל, וצריך להבין מדוע נזקקו לכך ולא ביארו בפשטות כדברי המנחת אשר שהתקנה עומדת בפני עצמה ואינה זקוקה לשום הגבלה. ונראה להשיב על כך על פי העיקרון שהובא לעיל בקרבן נתנאל, שדרך חז"ל לתקן רק כעין דינים שמצאנו ולא לחדש תקנה מחודשת לגמרי. רואים זאת בצורה בולטת בדין "שליחותייהו קעבדינן" – שלמרות שאין בימינו סמוכים אנו יכולים לדון מכח שליחות מהסמוכים שהיו בדורות הקודמים. דין זה תמוה ביותר, שהרי המשלחים כבר מתו ואם כן דין השליחות להיבטל, ועוד, שכשם שבהקרבת קרבן אם ימנה הכהן שליח ישראל זה לו יועיל כי הדין מחייב שדווקא כהן יקריב, כך לא מועיל שסמוכים ימנו הדיוטות לשלוחיהם כי הדין מחייב דווקא סמוכים. על כרחנו, שבאמת אין כאן דין שליחות כלל. אם כן מדוע חז"ל טרחו לתקן "שליחותייהו קעבדינן" ולא תיקנו בסתם שגם הדיוטות יוכלו לדון? ניתן ללמוד מכאן יסוד, שחז"ל לא רוצים לתקן תקנות מחודשות לגמרי אלא משתדלים להסמיך תקנותיהם על דינים קיימים, ולמרות שהדינים המקוריים אינם יכולים לחול במקרים אלו מכל מקום חז"ל הרחיבו את הדינים הללו והסמיכו עליהם את התקנות החדשות.

מעמד שלושתם בגט
בשולי הדברים, נזכיר בקצרה את הדיון לגבי מעמד שלושתם בגט. התוס' (יג ע"א ד"ה תנו) והר"ן כותבים שלא מועיל בגט משום שלא תיקנו מעמד שלושתם בשטרות. מדייק ר' שלמה איגר (שו"ת רע"א רכא, כז) שאם היו מתקנים בשטרות היה מועיל גם בגט, ומקשה שזה מתאים לשיטת רש"י (גיטין עז ע"ב ד"ה הרי זו) שמספיק להקנות גט לאשה כדי לגרשה ואין צורך שיהא בידה, ולכן ניתן לגרש על ידי הקנאת גט אגב קרקע, אך הר"ן עצמו שם חולק, ומדייק שגם שיטת התוס' כר"ן, ואם כן דבריהם כאן קשים. הקהילות יעקב (יז ס"ק ח) מיישב שבמעמד שלושתם הנפקד נחשב גם לשומר של האשה מרגע שהגט מוקנה לה, ולכן ידו נחשבת כידה.
^ 1.מסברא זו מוכיח הש"ך את שיטתו, שלא ניתן להנות מלווה בשטר במעמד שלושתם, שהרי יש כאן התחייבות מחודשת והחוב הישן שבשטר פקע.
^ 2.לדרכו של ר"ת, שהסיבה שהמוכר שטר חוב יכול למוחלו היא שמוכר רק את שיעבוד הנכסים שהם כערבים לשיעבוד הגוף, ברורים דברי הריטב"א שכאן לא שייך טעם זה, כי לפי הסברו יש כאן התחייבות מחודשת, ושיעבוד הגוף כעת הוא כלפי הקונה. אולם לפי הטעם של הרי"ף, שרק מדרבנן ניתן למכור שטר חוב, ולכן מדאורייתא שיעבוד הגוף נשאר אצל המוכר וממילא יכול למחול, יש לשאול, הרי גם כאן הקניין כולו חל רק מדרבנן, ומדאורייתא כלל לא הייתה מחילה של המוכר ולא התחייבות מחודשת של המקבל. ניתן לומר שמדאורייתא חלה מחילת הנותן שהרי נפסק שמחילה אינה צריכה קניין, וחכמים חידשו רק שההתחייבות כלפי הקונה חלה ללא קניין. אך בלאו הכי נראה שאין כאן קושי. יש לברר בטעמו של הרי"ף, אם הואיל ומכירת שטרות מדרבנן אין בכוחם לתקן שהמכירה תהיה גמורה, או שיש ביכולתם אלא שאינם רוצים. על הצד שיש ביכולתם ודאי אין קושי, כי יש לומר שדווקא כשתיקנו שמועיל דבר שלפי התורה אין כל יכולת לעשותו לא רצו לתקן שהדבר יחול לגמרי, ולכן הואיל ולפי התורה אין כל יכולת להקנות מלווה, תיקנו שעדיין ניתן יהיה למחול, אך במעמד שלושתם לפי הסבר הריטב"א, רק תיקנו שדבר שניתן לעשותו מהתורה אלא שמצריך קניין ייעשה אף ללא מעשה קניין, ולכן כאן לא ראו צורך להגביל תקנתם והחילוה לגמרי. אמנם גם על הצד שאין יכולת לחכמים לתקן באופן גורף שיחול דבר שאינו חל מהתורה, ניתן לומר שזה רק בדבר שאין יכולת להחילו כלל מהתורה, אך בדבר שניתן להחיל אלא שמצריך קניין, יש ביכולתם לומר שיחול במעמד שלושתם וייחשב כקניין, כמו שכל הקניינים שתיקנו חכמים וכן סיטומתא חלים לגמרי אע"פ שמהתורה אין אלו קניינים (כאן יש תקנה מחודשת קצת יותר, שאפילו מעמד שלושתם שאינו מעשה קניין ממש יכול להחיל קניין).
^ 3.וכן ביאר בברכת שמואל (סי' כה ס"ק א-ב) ובאחרונים נוספים, ששמועיל בעל כרחו משום שעשו את שאינו זוכה כזוכה.
^ 4.לכאורה משמע קצת מלשונו שמעמד שלושתם לא פועל ממש מדין זכייה, כהגדרת הגר"א, אלא זהו קניין עצמאי (כשיטת הרי"ף) שדומה לזכייה, ומכיוון שדומה לדבר מהתורה יכלו לתקן כך, אמנם אם נאמר כך יקשה למה לא תיקנו גם לגוי, הרי אף שאין לגוי זכייה מכל מקום גם לו יש קניינים מהתורה, ואם כן היה לנו להכשיר משום שדומה לקניינים אחרים. לכן ודאי צריך לומר שכוונתו כדברי הגר"א, שלדעת התוס' שהסמיכו על דין זכייה הכוונה היא שפועל ממש מטעם זכייה, אלא ש"שידרגו" דין זה ואמרו שמועיל אף במקומות שבדרך כלל אינו מועיל.
^ 5.אף שיש לחלק, שבפיקדון המצב הרגיל הוא שהפיקדון ביד הנפקד, ולכן יכלו לתקן שיקנה במעמד שלושתם והרחיבו זאת שיועיל אפילו כשאינו בידו, בשונה ממלווה שלעולם זכות הגבייה אינה אצלו ולא אמורה להיות אצלו, ולכן לכאורה אין מקום לתקן בכך קניין הבנוי ומסתמך על זכייה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il