בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • גיטין
לחץ להקדשת שיעור זה
גיטין דפים יז ע"א – יח ע"א

תקנת זמן בגט

פרק שני

undefined

הרב יאיר וסרטיל

אלול תשע"ג
16 דק' קריאה
בסוגיא זו נעסוק בעצם התקנה ובפסולי זמן שונים בגט, ונעמוד על היחסים ביניהם – מתי פוסלים ומדוע. ביניהם יש למנות: א. גט ללא זמן (וגט שחתכו זמנו). ב. גט מוקדם (שלא נחתם ביום הכתיבה. התאריך הרשום הוא יום הכתיבה). ג. גט שנמסר לאחר זמן (לא ביום הכתיבה והחתימה). ד. גט מאוחר (נמסר לפני התאריך הרשום). ה. רשמו תאריך המוקדם אפילו מיום הכתיבה.

גט ללא זמן
האמוראים בסוגיא נחלקו מדוע תיקנו חכמים לכתוב זמן בגט. ר' יוחנן סובר שטעם התקנה הוא שמא יחפה על בת אחותו, כלומר, שמא אדם נשא קרובתו ומחבבה, ולכן אף שזינתה תחתיו ירצה להצילה מחיוב מיתה ולכן יתן לה גט ללא זמן ויטען שכתבו ונתנו לה עוד לפני שזינתה וכבר לא הייתה אשת איש בעת הזנות 1 . ריש לקיש מנמק שתיקנו זמן משום פירות, כלומר, הבעל רשאי לאכול ולמכור מפירות נכסי המילוג שהכניסה לו אשתו עד שיגרשה, ואם לא יכתבו זמן בגט יש חשש שימשיך למכור פירות לאחר הגירושין ובגלל שאין זמן בגט לא יהיה בידה להוציא פירותיה מיד הלקוחות משום שיטענו שמא גירשה רק לאחר שמכר להם את הפירות. מדברי הגמרא עולה שאין צורך בזמן מצד הדין שכל עדות שאי אתה יכול להזימה פסולה, וצריך להבין מדוע, אך זוהי סוגיא בפני עצמה שנדון בה בנפרד ולא ניכנס אליה כאן.
ריש לקיש לא הסביר כר' יוחנן משום שזנות בעדים ובהתראה לא שכיחא, ור' יוחנן לא הסביר כריש לקיש משום שסבר שיש לבעל פירות עד שעת נתינה. רש"י מבאר זאת, שלכן לא מועיל לכתוב זמן, לפי שזמן הכתיבה אינו משמעותי אלא יש ללכת לפי זמן הנתינה, אלא במקום כתיבת הזמן תקנתה היא להביא עדים מתי הגט בא לידה, וכך לא תפסיד פירותיה. התוס' חולקים ומוכיחים מב"מ יט ע"א שבסתם גט ושטר תולים שנמסר ביום הכתיבה אלא אם כן יש ריעותא, כגון שנפל ונמצא שלא בידה, ולכן מסבירים שאמנם כתיבת הזמן הייתה מועילה לה אלא שאיננו זקוקים לתקנה זאת, הואיל ובאפשרותה להביא את הגט בעת קבלתו בפני בית דין או להראותו לעדים, וכך תהיה לה ראיה ממתי הפירות שלה. לכאורה דברי רש"י קשים מגוף סוגייתנו, שהרי הגמרא בהמשך מקשה מדוע התקנה לכתוב זמן מועילה, הרי עדיין אינה פותרת מקרה שהבעל לא גמר בדעתו לגרשה אלא כותב ומחתים עדים ואחר כך מכניס הגט לכיסו ומשהה אותו שמא תתפייס, ורק לאחר זמן נותן לה, שאז הזמן מוקדם יותר מהזמן בו התגרשה בפועל, ואם זינתה בתקופה זו יוכל לחפות עליה. ועונה הגמרא שאדם לא עושה כך משום שאינו מקדים פורענות לנפשו. מוכח מכך שתמיד נוהגים לתת הגט מיד, ואין לחשוש כדברי רש"י. אמנם יש לענות ששם הגמרא עוסקת באדם שלא גמר בדעתו לגרשה ורק מכין גט שמא יצטרך להשתמש בו בעתיד, ודווקא על כך אומרת שלא נוהגים כך, אך ודאי שקורה שאדם גומר בדעתו לגרש ומכין גט אלא שמתעכב עד שבפועל מזדמן לו לתת לאשתו, וכן חילק בפירוש הרשב"א שם.

גט שגזז זמנו
הגמרא מקשה מה הועילה התקנה הרי מבואר במשנה בדף פו ע"א שבגט ללא זמן הולד כשר בדיעבד, ועונה שמכל מקום מועיל לפי שלכתחילה אינה יכולה להינשא. תשובה זו אינה מובנת, שהרי סוף סוף אם ירצה לחפות עליה ולהצילה ממיתה, מה אכפת לו בכך שלכתחילה אסור להינשא, ומיד נעמוד על כך. ממשיכה הגמרא ומקשה, מה מועילה התקנה הרי הבעל יכול לגזוז את הזמן ולתת לה את הגט, וכך יוכלו לטעון שהגט קדם לזנות ויחפה עליה, ועונה שלא חוששים לרמאי, כלומר, לרמאות כזאת שהיא ניכרת וילעיזו עליו. הרמב"ם (גירושין א, כו) ורבנו חננאל (הו"ד בר"ן) סוברים שגט שגזז זמנו כשר לכתחילה, ומדייקים זאת מן הגמרא, שהרי השיבה לגבי גט ללא זמן שהתקנה מועילה משום שעכ"פ פסול לכתחילה ובכל זאת המשיכה והקשתה מגט שגזז זמנו, משמע שגט זה כשר אפילו לכתחילה, כי מגט שפסול לכתחילה אין להקשות. לפי הסבר רש"י בסוגיא ראיה זו נופלת. הקשינו מקודם מהי דחיית הגמרא שגט ללא זמן פסול לכתחילה, הרי הבעל ירצה לחפות עליה אף בגט כזה. רש"י מסביר שהואיל והגט פסול לכתחילה הסופרים לא יכתבו לו, וממילא לא יוכל לחפות על בת אחותו. לפי זה קושיית הגמרא בהמשך היא שהבעל יבקש מסופר לכתוב לו עם זמן וילך אחר כך בעצמו ויגזוז את הזמן, ועל כך אין לתרץ שפסול לכתחילה משום שהבעל עצמו יגזוז ולא הסופרים, ולבעל לא אכפת בכך שפסול לכתחילה. הרמב"ם ור"ח לא הלכו בדרך זו אלא הבינו בתשובת הגמרא שהואיל ולכתחילה פסול אפילו הבעל לא יחפה בגט זה, ולפיכך מקושיית הגמרא הבאה מוכח שמועיל אף לכתחילה. לשיטתם חזר הקושי – מה הטעם שהבעל לא יחפה בכך? אולי הטעם הוא שבגט כזה החיפוי לא יהיה גמור כי למרות שלמעשה יציל את אשתו עדיין ירננו עליה שהגט היה מפוקפק מבחינה הלכתית ובכל זאת זינתה, ומשום כך הבעל יימנע מלחפות בגט כזה, אך טעם זה דחוק. עוד יש לומר שהואיל ולכתחילה אין לכתוב כך, רוב האנשים יודעים שאין זה גט טוב ולא יודעים שבדיעבד כשר. לכן אין חשש שהבעל יכין גט כזה כדי לחפות, כי הוא יחשוב שפסול אף בדיעבד.
אמנם דעת הרמב"ם ורבנו חננאל קשה מאוד להבנה, מה הסברא לחלק בין גט שלא נכתב בו זמן שפסול לגט שנכתב בו אך קודם הנתינה גזזו את זמנו, הרי אף שלכתחילה איננו חוששים שירמה ויגזוז הזמן, מכל מקום כשיש גט עם זמן גזוז קיים החשש שיחפה בו כמו ואפילו יותר מגט שאין בו זמן, ומדוע לא פסלו חז"ל את השימוש בו. בשיעורי הרב ליכטנשטיין מסביר שלפעמים אף כשמתקנים תקנה כדי לענות על צורך מסויים, לא תמיד כל פרטי התקנה עונים על צורך זה אלא הולכים אחר גדר התקנה בלי להתחשב בטעמיה, וכך כאן ניתן לומר שגדר התקנה היה על שעת הכתיבה, לכתוב זמן בגט, ולכן אם נכתב הזמן הגט הריהו כשר גם אם גזזו את הזמן לפני נתינתו, למרות שבכך עדיין קיים החשש שמא יחפה על בת אחותו. אמנם הדוחק בהסבר זה הוא שאין סברא לומר שחכמים יתקנו תקנתם דווקא על שעת הכתיבה ולא על הנתינה, שיהא גט כשר עם זמן בשעת הנתינה, הרי עיקר עניינו של הגט הוא נתינתו, ולכן בפשטות על התקנה לעסוק בעת נתינתו ולא בשלבי הכנתו. הר"ן עונה על כך "משום הכי פשיטא ליה דתינשא לכתחילה, משום דלרמאי לא חיישינן, אלא שהתלמוד מפרש הדבר דרך קושיא ותירוץ". יש להבין דבריו, הרי אי החשש לרמאי זו סיבה רק למה לא לחשוש מראש שאדם יגזוז אך כשהזמן גזוז לפנינו ודאי קיים החשש לחיפוי, ומדוע נתיר לכתחילה להינשא על פי גט כזה? ונראה כוונתו, שבגלל שמראש לא חוששים לרמאי והדבר לא מצוי, חכמים לא תיקנו על מקרה זה את תקנתם, כלומר הם תיקנו על שעת הנתינה אך רק על גט שלא נכתב בו זמן ולא על גט שנגזז ממנו הזמן 2 . נראה להשיב על שאלתנו באופן נוסף. כוונת החיפוי היא בדרך כלל כבר מראש בעת עשיית הגט, כלומר, אנו חוששים שאדם מראש יכתוב גט בלי זמן כדי לחפות, אך לא מצוי שלאחר שנכתב בלי זמן או שנגזז הזמן מסיבה כל שהיא בדיוק יסתדר לו שהוא נזקק לחפות ויבוא להשתמש בגט זה כדי לחפות 3 . לכן, הואיל ואדם הרוצה לרמות ולחפות לא מעז ולא מעוניין לגזוז כדי לחפות משום שזוהי רמאות נגלית אנחנו יכולים להכשיר גט גזוז כי איננו תולים שגזזו על מנת לרמות אלא מניחים שנגזז למטרה אחרת, וכאמור לאחר שכבר נגזז לא מצוי שבדיוק יזדמן לו לחפות וישתמש בגט זה 4 . אפשר להסביר זאת כך גם בדברי הר"ן.
מדברי הגמרא עולה שבגט שגזזו זמנו ניתן לחפות על בת אחותו, אמנם ביבמות לא ע"ב אומרת הגמרא שלא תיקנו זמן בשטרי קידושין משום שהאשה יכולה למחוק את הזמן כדי לחפות על עצמה ואם כן אין בכך תועלת, ובכל זאת בגיטין יש תועלת בתקנה משום שבגיטין "להצלה דידה קאי", ומבאר רש"י שם שבגיטין לא יועיל לה למחוק כי מספק אימתי ניתן הגט נעמידנה בחזקת אשת איש ונהרגנה. התוס' מקשים על פירושו מסוגייתנו, שרואים שגזיזת הזמן מועילה לחפות עליה, ולכן מבארים את הגמרא שם שבגט הגט בא להצילה ולהעיד עליה שהיא מגורשת ולכן חוששת למחוק שמא תפסול את הגט לגמרי, בניגוד לשטר קידושין שפסילתו טובה עבורה, אמנם באמת הדין הוא שמחיקת הזמן בגט מצילה אותה.
הקצות (ל ס"ק א) מיישב את רש"י ע"פ דברי הנמוקי יוסף בסנהדרין (י ע"ב בדפי הרי"ף), שהטעם שאין צורך בזמן בגט כדי שיהא עדות שאתה יכול להזימה הוא שכמו שחכמים ביטלו את הדרישה והחקירה בממונות כך ביטלו בגיטין לפי שהם שכיחים, ולפי דבריו במקרה שהדין מרומה צריך לחזור הדין שיש צורך בדרישה וחקירה וביכולת להזים, כדברי הגמרא בסנהדרין לב ע"ב שבדין מרומה צריך דרישה וחקירה גם בדיני ממונות, ואם כן במקרה שגזזו את הזמן הואיל והדין נראה מרומה כדברי הגמרא כאן "לרמאי לא חיישינן" וכביאור רש"י שזוהי רמאות ניכרת, ממילא חוזר הצורך בדרישה וחקירה, והואיל ואין בגט זמן הריהו פסול. לפי דבריו, כוונת תירוץ הגמרא "לרמאי לא חיישינן" היא שאין בכך חשש שיחפה כי אם יגזוז אנו נפסול את הגט. כמובן, יש בכך דוחק, ומרש"י עצמו בסוגייתנו לא משמע שמפרש כך.
הפני יהושע (על תוד"ה גזייה) מיישב את רש"י שאמנם בדרך כלל יש לצרף חזקת כשרות לחזקה דהשתא שכעת היא גרושה ועדיפים מחזקה דמעיקרא שהייתה אשת איש, אך כאן הואיל וגזזה את הזמן הורע הגט והורעה חזקה דהשתא, כי יתכן שהיה זה גט מאוחר וטרם הגיע זמנו, ואף שרוב הגיטים אינם מאוחרים ואין לחוש לכך, כאן שהורע הגט ונגזז זמנו יש לחוש לכך, ולכן שוב חוזרים לדון על פי חזקה דמעיקרא. חישוב זה נכון לגבי הסוגיא ביבמות העוסקת באשה שגזזה הזמן, ולכן שם אין גזיזת הזמן מצילה אותה, אולם אצלנו חששה הגמרא שמא הבעל יגזוז הזמן ובכך יש דרך להצילה, כי יוכל לגזוז ולפרסם ברבים קודם הנתינה שגזז הזמן, וכך לא נחשוש לגט מאוחר, ומאידך הרבים לא יזכרו את זמן המסירה וכך יוכל לחפות עליה ולומר שנמסר לפני שזינתה.

גט מוקדם
במשנתנו כתוב שגט מוקדם פסול, והגמרא תולה זאת בטעמי הפסול של גט שאין בו זמן (משום פירות או משום שמא יחפה על בת אחותו), שהרי כותבת "בשלמא לריש לקיש משום הכי קא מכשיר ר' שמעון", ובהמשך מבארת שנחלקו ר' שמעון וחכמים אם הבעל אוכל פירות עד שעת כתיבה או עד שעת חתימה, וכן על דעת ר' יוחנן מקשה מדוע ר' שמעון פוטר ונאלצת לומר שנימוקו של ר' יוחנן אכן נאמר רק בדעת חכמים אך ר' שמעון ודאי סבר שטעם התקנה הוא משום פירות. משמע שאם קיים טעם התקנה גם לגבי גט מוקדם יש לפוסלו ואם אינו קיים יש להכשירו.
אמנם החזון איש (אה"ע פח ס"ק ג) דן האם גיטין מוקדמים פסולים מצד תקנת זמן בגט או מצד דין שטרות מוקדמים, שהרי כל שטרי ממון המוקדמים פסלום חכמים משום שניתן לטרוף בהם שלא כדין מלקוחות. ומסיק החזון איש שפסול מצד שני הדברים. ומוכיח זאת מ הר"ן (מו ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה וגט מוקדם) הכותב שאף שבגט ללא זמן אם נישאת בדיעבד לא תצא מכל מקום בגט מוקדם תצא, כיוון שיש לפוסלו ככל שטר מוקדם הפסול לגמרי. אם כן, תקנת שטרות המוקדמים קיימת גם בגט בגלל שגם שם אם הגט מוקדם ניתן לגבות פירות שלא כדין מהלקוחות, ומעבר לכך בגט גם תיקנו שלכתחילה חייבים לכתוב זמן בשונה משאר שטרות שגם אם אין זמן כלל כשר, ולכן נמצא שבגט מוקדם קיימים שני הפסולים, גם מצד גט שאין בו זמן וגם מצד שטר שיש בו זמן מוקדם 5 .
הרמב"ם (גירושין א, כה), לעומת הר"ן, כורך את דין גט מוקדם יחד עם גט שאין בו זמן, וכותב: "גט שיש עליו עדים ואין בו זמן או שהיה מוקדם או מאוחר, או שנכתב ביום ונחתם בלילה שלאחריו אף על פי שעסוקין באותו ענין, או כתב את הגט בירושלם וטעה וכתב בלוד, כל אלו פסולין". משמע מכך שהבין שפסול גט מוקדם נובע רק מפסול גט שאין בו זמן ובדיעבד אכן כשר ולא תצא. צריך להבין מדוע באמת לא קיים בו הפסול הרגיל של שטרות מוקדמים, ואולי בגלל שעיקרו של הגט כלל אינו לגבייה אלא להחיל את הגירושין לא תיקנו בו חז"ל את תקנת השטרות שמטרתה למנוע גבייה שלא כדין, וזאת למרות שבפועל יש אפשרות לגבות גם על ידי גט.
ב שו"ת הרא"ש (כלל מה סי' ו; הו"ד בטור אה"ע קכז) כתב כדברי הר"ן שגט מוקדם פסול אפילו בדיעבד, והוסיף שאפילו אם נתקדשה לאחר אינה צריכה גט מהשני לפי שקידושיה מהשני אינם תופסים כלל. אפשר להסביר גם את דבריו כהסבר החזון איש שלדעתו הפסול הוא גם מטעם שטרות מוקדמים ולכן פסול אפילו בדיעבד. האור שמח (גירושין א, כה) מנמקו באופן אחר וכותב שמכיוון שהעדים חתמו על גט בו נכתב זמן שאינו נכון, נמצא שהם מעידים על שקר ואם כן הם פסולים לעדות וממילא הגט בטל 6 . הסבר שלישי ברא"ש ביאר המהר"ם חביב (גט פשוט אה"ע קכו), והביאו הפני יהושע (עט ע"ב על תוד"ה וצריכא). הוא הקשה כיצד הרא"ש פסק שהגט בטל לגמרי ואפילו אין צורך להחמיר ולהצריכה גט מהשני, הרי הפסול הוא רק מדרבנן ואילו מדאורייתא כשר, ותירץ שכיוון שהסופר כתב גט פסול נמצא שהוא שינה מהשליחות אליה שלחו הבעל ואם כן השליחות בטלה וממילא אין שום תוקף לגט. גם לפי דברי האור שמח תיושב שאלת המהר"ם חביב, כי אם אלו עדי שקר הגט פסול אפילו מדאורייתא 7 .
הבית יוסף (אה"ע קכז, ב) מקשה על הרא"ש מגט שנחתם רק לאחר כמה ימים מעת כתיבתו שהרא"ש (סי' ט) הכשיר בשעת הדחק משום שסומכים על רבי שמעון בשעת הדחק, ועונה שיש לחלק בין שני סוגי גט מוקדם. יש גט שבשעת הכתיבה רשמו בו את תאריך הכתיבה אלא ששעת החתימה התאחרה ליום אחר ונמצא זמן הגט מוקדם לחתימה, ובכך הגט כשר בשעת הדחק, ויש גט בו בשעת הכתיבה רשמו בשקר תאריך מוקדם יותר, ובכך כיוון שכתב שקר פסול לגמרי. ולעניין קושייתנו כיצד פסול מדרבנן גורם לביטול הגט לגמרי מביא שתרומת הדשן (פסקים וכתבים סי' יג) יישב שסבר כ תוס' בב"מ (עב ע"א ד"ה שטר) ששטר מוקדם הריהו כחרס ולא גובים ממנו אפילו מבני חורין. והבית יוסף הקשה שדברי התוס' נאמרו לגבי דיני ממונות אך מניין לנו שיפסלו לגמרי אפילו בגיטין ויבטלו קידושיה מאחר למרות שמהתורה הם תופסים. ונראה להסביר שתרומת הדשן התכוון לדברי התוס' שם שהקשו מדוע עדי גט מוקדם אינם פסולים מצד שהם עדי שקר והשיב שמדובר במקרה שמעידים עליהם שהיו אנוסים מחמת נפשות וכד', ולפי זה בגט מוקדם רגיל אכן העדים פסולים ומהתורה הגט בטל. גם לפי הסבר זה אפשר לקבל את חילוקו של הבית יוסף, שהרא"ש פסל לגמרי דווקא בגט שבעת כתיבתו רשמו בו זמן שקרי, משום ששם נחשבים כמעידים על שקר, אמנם בגט שהזמן הרשום בו הוא יום הכתיבה, אין החתימה נחשבת כעדות שקר משום שהעדות היא על כך שנכתב ביום הרשום וזו אמת, ובפרט שטעם ההיתר הוא שסומכים על רבי שמעון ולשיטתו אדרבה זהו הזמן הנכון לגבי הפירות. אולם האור שמח לא חילק בכך, ונראה בפשטות שלדעתו אף בגט שנרשם בו הזמן של יום הכתיבה נחשבים כמעידים שקר כי הואיל וצריך להירשם בו יום החתימה הריהם כמעידים שבתאריך זה נחתם הגט. לכאורה מלשון הרא"ש בתשובה מוכח שלא חילק כדברי הבית יוסף אלא סבר כהבנתנו באור שמח, שהרי כתב: "כיון שהיה הגט מוקדם, היה פסול; כדתנן "נכתב ביום ונחתם בלילה, פסול", וכיון דפסול הוא, לא תפסי קידושי שני". משמע מדבריו שמדמה את הגט שעוסק בו (שנכתב זמן שקרי) לגט מוקדם שבמשנה שנכתב בו תאריך נכון אלא שנתעכבה החתימה.

גט שנמסר לאחר זמן
נאמר בסוגייתנו שגיטין הבאים ממדינת הים כשרים למרות שניתנו לאחר התאריך הרשום בגט, ולמרות שלכאורה אם בתקופה שבין הכתיבה לנתינה זינתה אשתו יוכל לחפות עליה, הואיל ובגיטין כאלו יוצא קול הוא לא יוכל לחפות עליה. יש לברר מהו הקול שיוצא וכן מתי אומרים שיוצא קול ומתי לא. רש"י מסביר שיוצא קול שלא ניתן בתאריך הרשום אלא מאוחר יותר, ולכן אם תביא את הגט נדרוש ממנה להביא עדים מתי קיבלה את הגט. התוס' (ד"ה הנהו) דוחים, שהואיל ויש ספק אם ניתן לפני שזינתה או לאחר מכן, מספק יש להצילה ולא להורגה, ולכן מבארים שיוצא קול באיזה יום ניתן הגט. הקול יוצא בגלל שהעדים רואים שלא ניתן ביום הרשום בגט, ולפיכך מתפרסם מתי היתה הנתינה.
מתי אומרים שיוצא קול? התוס' (ד"ה עד) מקשים מדוע במשנה גט מוקדם פסול ולא אומרים שבגלל שלא ניתן ביום הרשום בגט יוצא קול אימתי ניתן, ועונים שרק בגט הנמסר על ידי שליח יוצא קול, ובמשנה פסלנו גט מוקדם שמא ירצה לחפות על בת אחותו ויתן לה בעצמו ללא שליח וכך לא יצא קול (למרות שלשיטת ר"ת אפילו אם עדי חתימה כרתי צריך למסור בפני עדים. משמע מהתוס' שגם עדי מסירה לא מוציאים קול אלא רק כשנמסר על ידי שליח יוצא קול). התוס' מביאים ראיה לחילוקם מכך שבתחילה הגמרא שאלה מה התועלת בתקנת זמן הרי יכול להחתים עדים ולהשהות בכיסו ותירצה שאנשים לא מקדימים פורענות לנפשם ולכן אין לחשוש לכך, ולא תירצה כפי שתירצה בהמשך לגבי גיטין הבאים ממדינת הים שיש קול לגט שלא נמסר בזמן הרשום בו.
הרא"ש (סוף סי' ד, תחילת סי' ה) מביא שתי אפשרויות בהבנת הגמרא. באפשרות השנייה כותב כתוס', שרק כשהגט ניתן על ידי שליח יוצא קול, אך באפשרות הראשונה כותב שבכל גט שלא נמסר ביום הכתיבה יוצא קול. כדי שלא יקשה מגט מוקדם, נראה לבאר כוונתו שיוצא קול דווקא כשנמסר שלא ביום החתימה אולם אם נמסר ביום החתימה לא יוצא קול למרות שאין זה יום הכתיבה, ולכן יש לפסול גט מוקדם שלא נחתם ביום הכתיבה, שמא יימסר ביום החתימה ולא יצא קול. לפי דברי האור שמח, המובאים למעלה (לגבי גט מוקדם), שכל גט מוקדם פסול לדעת הרא"ש משום שזוהי עדות שקר, אפשר לבאר דברי הרא"ש כפשוטם שבכל גט שנמסר שלא ביום הרשום בו יוצא קול, ובכל זאת גט מוקדם פסול בגלל שהעדים שבו העידו עדות שקר. להסבר זה קשה מדוע הגמרא לא תירצה גם בקושייתה הראשונה שאין לחשוש שמא ישהה בכיסו משום שגם בכך יוצא קול. הריטב"א מסביר כאפשרות זו שברא"ש ומתרץ שלגבי הקושיא הראשונה קיים חשש שלאחר שישהה בכיסו יתן לאשתו בצינעא וכך לא יצא קול. לדעתו קול יוצא גם ללא שליח, ואם כן ודאי כוונתו באומרו "בצינעא" היא שיתן אפילו ללא עדים, ואינו סובר כר"ת שאין תוקף לגט הניתן ללא עדי קיום, אולם הרא"ש הביא בדבריו כאן את דברי ר"ת, ואם כן צריך עיון כיצד יישב את הגמרא, ואולי יסבור שאכן הגמרא יכלה לתרץ גם כך אלא שתירצה באופן אחר. אם נאמר כן, תהא נפקא מינה בין תירוצי הרא"ש במקרה שהבעל אכן השהה בכיסו את הגט (למרות שאין זה מצוי) ונתנו לאחר זמן, שלפי תירוצו הראשון יוצא קול גם בכך ואם כן אין לפסול הגט, ואילו לפי תירוצו השני ולפי התוס' יש לפסול הגט הואיל ולא יוצא קול, וכן לפי הריטב"א במקרה שנותן בצינעא ללא עדים. אולם נראה יותר שגם לפי התירוץ השני הואיל והדבר לא מצוי וחכמים לא חששו לכך הם לא פסלו אף בדיעבד למרות שבמקרה לא שכיח זה יוכל לחפות על בת אחותו.
הר"ן כותב שמדברי התוס' עולה שניתן להכשיר גט מוקדם בכך שימסרנו לאשה על ידי שליח, אך הר"ן עצמו כתב שזו קולא יתירה והקלו רק לגבי גט הנשלח ממדינת הים או שהשלישו הבעל ביד שליש ונזקק ללכת, לפי שזו שעת הדחק.

גט מאוחר
התוס' (ד"ה ריש לקיש) והר"ן מוכיחים שגט מאוחר כשר ומקשים מדוע, הרי קיים בו החשש של פירות, שהאשה תפסיד פירותיה שמזמן הגירושין ועד הזמן הרשום בגט, ומחדשים בעקבות כך שבגט מאוחר האשה אינה מתגרשת בעת מסירת הגט אלא רק במועד הרשום בגט, וממילא גם הפירות שייכים לבעל עד המועד הרשום בגט. התוס' הזכירו רק חשש מצד פירות אולם הר"ן העלה שיש גם חשש מצד שמא יחפה על בת אחותו, כיוון שיוכל לכתוב זמן מאוחר בשנה, ולאחר חצי שנה יראה לבית הדין שהזמן הרשום בגט הוא מאוחר שהרי עדיין לא הגיע, ואם כן חזר הספק מתי ניתן וממילא יש להציל את בת אחותו מספק.
הרמב"ם (גירושין א, כה) סובר שאכן גט מאוחר פסול, ו הראב"ד שם משיג וכותב: "אמר אברהם: טעה במאוחר – שהוא כשר להנשא בו! ולא תימא לזמן הגט אלא קיימא גיטא בבית דין או שנתנו לה בעדים ולא הזכיר לה איחור הזמן מותרת לינשא מיד לפי שאינו יכול לקלקלה, ואומר אני שאוכל את פירותיה עד אותו זמן ואינה גובה כתובתה עד אותו זמן שלכך איחרו וכמי שהתנה עמה הוא". כלומר, לדעתו הגט כשר, ובשונה מדעת התוס', סובר שהגט לא חל רק במועד הרשום בגט אלא מיד כשתקיים הגט בבית דין או תראהו לעדים תוכל להינשא. אמנם לגבי הפירות הולכים אחר המועד הרשום בשטר, ועד אז יוכל הבעל לאכול הפירות למרות שכבר אינה אשתו.
הלחם משנה והבית יוסף הקשו, שאמנם לפי דברי הראב"ד שלגבי הפירות הולכים אחר הזמן הרשום, מיושבת קושיית התוס', אך עדיין קשה קושיית הר"ן שיש לחשוש שיחפה על בת אחותו. הקהילות יעקב (כתבי קה"י החדשים סי' יט) מיישב על פי דקדוק בלשון הראב"ד, וכותב שאין כוונת הראב"ד כהבנת הלחם משנה והבית יוסף שהגט חל מיד בשעת הנתינה, אלא הוא חל בעת שהאשה מראה אותו לבית דין או לעדים. לפיכך אין חשש לחיפוי, כי אינם יכולים לשקר ולומר שניתן מוקדם יותר הואיל ואינו חל עד שיראוהו בית דין או עדים.
למעלה ראינו שלפי רש"י גט שנמסר לאחר זמנו הואיל ויוצא קול שלא נמסר בזמנו מספק לא נציל את האשה שזינתה אלא נדרוש ממנה להביא עדים מתי קיבלה את הגט. לכאורה לפי דבריו גם כאן בגט מאוחר אין חשש חיפוי כי נדרוש ממנה להביא עדים מתי קיבלה את הגט, ואם כן אפשר לתרץ שכך סבר גם הראב"ד.
רבי עקיבא איגר (יז ע"א, על תוד"ה ריש לקיש) תירץ את הראב"ד על פי דברי התוס' למעלה (ד"ה משום בת אחותו) שניתן לחפות בגט ללא זמן ולא מעמידים מספק על חזקת אשת איש משום שכנגדה יש לנו חזקה דהשתא שהיא מגורשת, שהרי הגט יוצא מתחת ידה 8 . לפי זה רבי עקיבא איגר מחלק, שבגט מאוחר הואיל ומופיע תאריך שעוד לא הגיע יש רעותא ורגליים לומר שהתנו שלא יחול הגט עד לתאריך הנקוב, ואם כן אין חזקה דהשתא וממילא נעמיד על חזקת אשת איש ונחייבה מיתה ולא יועיל החיפוי.
^ 1.בהמשך הסוגיא מבואר שמועיל לכתוב שנה בלי חודש ויום ואפילו מועיל לכתוב שבוע (של שנים) בלי לציין את השנה משום שמועיל שלא יוכל לחפות אם זינתה בשבוע שלאחריו, ולכאורה תמוה הרי כמעט תמיד החיפוי לא נעשה במרחק של שבע שנים ואם כן כל טעם התקנה מתבטל. דן בכך הגרי"ש אלישיב (בספר "הערות רבינו הגרי"ש אלישיב"), עיין שם.
^ 2.ר' איתן יקיר – אפשר להוסיף על כך את דברי הפני יהושע בהסבר התוס'. לשיטת התוס' לפי רבי יוחנן הטעם של פירות לא מהווה סיבה לתקנת זמן כי האשה יכולה לבוא לבית דין בשעה שמקבלת הגט ויכתבו לה מתי נתקבל ואם כן אין צורך בתקנה, ויש לשאול מדוע בכל זאת לא עדיף לתקן להוסיף שורה בגט ובכך לחסוך את הטירחה לבוא בכל גט לבית דין ולהוציא שטר נוסף בו נכתב זמן קבלת הגט. משיב הפני יהושע שאם אין הכרח עדיף להימנע מתקנות להוספת פרטים בגט כי הדבר עלול לגרום לפסילה של גיטין שבטעות לא ייעשו כדין ובכך לגרום לחששות של איסורי אשת איש. גם בר"ן נוכל להוסיף, שבדבר לא שכיח לא תיקנו כי אנו נמנעים מלתקן כשאין הכרח.
^ 3.נקודה זו דורשת עיון. הגמרא תולה את הדין במשנה של שטר מוקדם בדין של תקנת הזמן, והמקרה במשנה הוא שנכתב ביום ונחתם בלילה, ותמוה מדוע במקרה זה יש לחשוש לחיפוי, וכי חוששים שבדיוק באותו יום לאחר שכתב תבוא אשתו לזנות ואז יחפה עליה?! ונראה שבגלל חשש חיפוי נובעת עצם התקנה להצריך זמן ולפסול מוקדם אלא שלא פלוג ופסלו אף מקרה זה. אך קשה כי בסיפא רבי שמעון מכשיר נכתב ביום ונחתם בלילה ומסבירה הגמרא שלדעתו הטעם הוא משום פירות וסבר שאין לה פירות כבר משעת הכתיבה. לפי טעם זה ודאי גם רבי שמעון יפסול שטר מוקדם שכתבו בו תאריך שקדם אפילו לשעת הכתיבה ולא הכשיר אלא כגון המקרה של המשנה, ואם כן רואים שלפחות לשיטתו כן פלוג ולא פסלו בגלל הצורך לפסול שאר שטרות מוקדמים. וכן מתבאר מרש"י (ד"ה מאי טעמא) שעל קושיית הגמרא על רבי יוחנן מהו טעמו של רבי שמעון המכשיר מסביר רש"י שלפי רבי יוחנן היה צריך לפסול מחשש שבאותו היום תזנה ואז יוכל לחפות עליה, הרי שהחשש כאן אינו רק על שעת כתיבת הגט אלא גם שמא לאחר הכתיבה יזדמן שתזנה, וצריך עיון.
^ 4.ר' ידידיה כץ – יתירה מזו. כפי שנכתב, הרמב"ם בפשטות חלוק על רש"י ולדעתו סופרים לא יימנעו מלכתוב לאדם גט ללא זמן גם לאחר התקנה המצריכה זמן, ואם כן ודאי שאדם לא יבוא לגזוז את הזמן באופן שרמאותו נגלית כיוון שבאפשרותו לרמות בצורה פחות גלויה ולבקש מהסופרים שיכתבו לו גט ללא זמן.
^ 5.הגמרא הקשתה לפי ריש לקיש מה טעמם של חכמים שפוסלים הרי כבר משעת הכתיבה מפסידה פירות הואיל ונתן עיניו לגרשה ואם כן אין חשש לגביית פירות שלא כדין מן הלקוחות, ומתרצת שלדעתם יש לה פירות עד שעת חתימה. כמובן, אין להקשות לאור דברי החזון איש מדוע לא תירצה הגמרא שחכמים פוסלים מצד תקנת שטרות מוקדמים, כי תקנה זו שייכת דווקא במקום שהקדמת הזמן תגרום לגבייה שלא כדין, ולכן אם כבר אין לה פירות משעת הכתיבה ואין חשש לגבייה שלא כדין לא שייכת כאן התקנה, ואין זה נקרא כלל שטרות מוקדמים כי אדרבה לעניין הפירות זהו הזמן שצריך להיכתב ואם כן הכותב זמן זה לא הקדים.
^ 6.ר' שילה שטינמץ ור' ידידיה כץ הקשו שהרי הרא"ש פוסק להלכה שעדי מסירה כרתי. ומצאתי שכן הקשה בספר מערכי לב (הרב אברהם חפוטא, ראש ישיבת הרמב"ם, 'גדרי תקנת זמן בגיטין' אות ו ס"ק ב).
^ 7.הפני יהושע עוסק שם בנקודה זו בהקשר אחר, כיצד רבי מאיר סובר שגט שלא כתבו בו את המניין לשום המלכות בטל, והרי זוהי רק תקנה דרבנן. באחד ההסברים הביא את דברי המהר"ם חביב הללו. בהסבר נוסף כתב שכשם שכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש כך גם כל המגרש, ולפיכך כותבים גם בגט "כדת משה וישראל".
^ 8.ומביא את הפני יהושע שהקשה שחזקה דמעיקרא עדיפה מחזקה דהשתא ותירץ שסברו כרשב"א שבמקום שאי אפשר לומר שכעת התחדשה הרעותא הורעה חזקה קמייתא והולכים אחר חזקה דהשתא, וכך כאן הואיל ואי אפשר לומר שכעת התגרשה שהרי איננו שומעים קול גירושין כעת יש ללכת אחר חזקה דהשתא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il