בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • סוכה
לחץ להקדשת שיעור זה

גשם בסוכה

משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו-תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כח עמוד ב

undefined

הרב משה פנחס ליפשיץ

תשרי תשע"ד
9 דק' קריאה
משנה. כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי.
ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות - משתסרח המקפה. משלו משל: למה הדבר דומה - לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו.
מלשון המשנה מאמתי מותר לפנות משמע שאין חיוב אלא מותר,
והקשה הר"ן הרי יש דין של מצטער הפטור מן הסוכה ואם כן מדוע צריכה המשנה להשמיע לי שיעור מאמתי מותר לפנות,
ובגמרא משמע שהשיעור הזה לדעת אביי אחיד ואינו רק דוגמא, ולרב יוסף לא. שהרי שם בגמ' כט עמוד א ,
אביי הוה קא יתיב קמיה דרב יוסף במטללתא נשב זיקא קא מייתי ציבותא. אמר להו רב יוסף: פנו לי מאני מהכא. - אמר ליה אביי: והא תנן משתסרח המקפה! - אמר ליה: לדידי, כיון דאנינא דעתאי - כמי שתסרח המקפה דמי לי.
כלומר לרב יוסף רוח שהעיפה קסמים לסוכה נחשבת כצער שווה לתברח המיקפה, ואילו לאביי לא.

ונשאלת השאלה אם כן במה שונה דין זה מכל מצטער ומדוע כתבה המשנה שיעור.?
וניסה הר"ן לתרץ כי אם היה רק דין מצטער אם הגשמים החלו לרדת לפני שנכנס לסוכה לא היה חייב לרדת לסוכה כלל וכלל, ורק כאשר התחיל לרדת לסוכתו ולאכול ישאר.

"ונ"ל מדנקט כי האי גוונא דוקא כשהתחיל לאכול הוא דאינו מותר לפנות אלא משתסרח המקפה כדי שלא יראה כמבעט בסוכתו ויוצא אבל לא התחיל להכנס בה כל שמצטער מחמת גשמים פטור כי היכי דשרי משום באקי וסירחא דגרגושתא
וברייתא נמי דנקט היה אוכל בסוכה וירדו גשמים לרבותא נקטיה דאע"ג דכבר היה אוכל והתחיל במצוה כיון שירד אין מטריחין אותו לעלות וכ"ש אם התחיל לאכול חוץ לסוכה מחמת הגשמים ופסקו שאין מטריחין עד שיגמור סעודתו זהו דעתי אבל למעשה איני סומך על סברתי אחר שאין בזה ראיה ברורה ".

הרי שעדיין לא ברור מהו הדין המיוחד של משתסרח המקפה.
והנה בדף כט עמוד א
על דברי המשנה משל לעבד ששפך לו וכו' שאלו :
"משל למה הדבר דומה. איבעיא להו: מי שפך למי? - תא שמע, דתניא: שפך לו רבו קיתון על פניו, ואמר לו: אי אפשי בשמושך".
נראה כי הספק בגמרא הוא מי קובע את הגדר של היציאה מן הסוכה, אם הגדר של ירידת גשמים היא מדין מצטער רגיל, ואם כן מי שלא מצטער ויכול לסבול גשמים או לקחת מעיל וכד' אין לו מניעה מלשבת בסוכה גם אם יורד גשם, כי הרי הוא יכול לשבת עם מעיל.

או שכוונת המשנה לו לדין מצטער הרגיל אלא הגדר הוא משהמאכל מתקלקל יצא מהסוכה גם אם בפועל איננו מצטער הרי שהדבר לא תלוי בדעת האדם אלא בדעת הקב"ה. אם ירד גשם האדם לא יכול לטעון אני לא מצטער כי כתוב במשנה גדר הלכתי מתי מותר לצאת מן הסוכה.

ונראה כי זה הספק של הגמרא . מי שפך על מי , מי קובע מתי לצאת מהסוכה. האדם בבחינת מצטער או הקב"ה בבחינת שיעור קבוע. ותירוץ הגמרא הוא שהקב"ה הוא הקובע. כי יש מצב שחייב לעזוב את הסוכה ולהיכנס לביתו.

לא מצינו באף מצווה איתות משמים אם המעשה שלנו רצוי או לא פרט לישיבת סוכה.

יש מחלוקת ראשונים האם בלילה הראשון יש חיוב לאכול בסוכה גם אם יורד גשם. בסימן תרל"ט
סעיף ה' פסק השו"ע שאין חיוב לאכול בסוכה כאשר יורד גשם גם בלילה הראשון.
וכתב עליו רבינו הרמ"א שיש חומרא בלילה הראשונה יותר מבכל החג דבכל החג כשיורד גשמים מניח סוכתו ויוצא ואם אינו יוצא הוי כהדיוט כמו שיתבאר
אבל בלילה הראשונה צריך לאכול כזית בסוכה אף אם גשמים יורדין ויקדש בסוכה כדי לומר זמן על הסוכה עכ"ל כן פסקו הטור והסמ"ג וגם הר"ן כתב וז"ל ואחרים אומרים דלהכי גמרינן לילי יום טוב הראשון של חג מחג המצות לומר שאפילו ירדו גשמים חייב לאכול בסוכה אף על גב דמיפטר בה בשאר יומי עכ"ל וכ"כ הרא"ש בברכות [פ"ז סכ"ג]
אמנם הרשב"א בחידושין דחה לדברים אלו וכ"כ בשם רבו שאין חילוק בין לילה הראשונה לכל הלילות וכתב בשם גדול הדור מצרפת שהיה מחייב לישן בלילה הראשונה אף כשירדו גשמים לכל הפחות שינת עראי ודחה זה ע"ש וכ"כ הסמ"ק:

וביאר בערוך השלחן כי טעם מחלוקתן דהפוטרים סוברים דבעינן תשבו כעין תדורו ואין אדם דר בבית שגשמים יורדים שם ואי משום דאתקש לחג המצות זהו שיאכל בסוכה כשראוי לישב בסוכה וגם לילה הראשונה לא נפקא מכלל תשבו כעין תדורו
והמחייבים סברי דלילה הראשונה אינה בכלל בסכת תשבו שבעת ימים דנצריך תשבו כעין תדורו דזהו על כל החג

אבל לילה הראשונה ילפינן חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות [כ"ז.] והך קרא כתיב בריש הפרשה באמור בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכת לד' ולא כתיב כאן תשבו דנצריך כעין תדורו

והיכן כתיב תשבו בסוף הפרשה בסכת תשבו שבעת ימים ולכן על השבעת ימים בעינן כעין תדורו ולא על לילה הראשונה דחיובה מראש הפרשה והיא מצוה בפ"ע לקיים מצות סוכה אכילה ושינה כמו שמחוייבים לקיים מצות אכילת מצה בליל ראשון של פסח דאפילו מצטער חייב וכן בסוכה ולכן די בכזית כמו במצה ודי בשינת עראי שזהו כמו אכילה בכזית שהיא אכילת עראי והתורה גזרה לקיים בלי תנאים ואפילו מצטער ואפילו יורד גשמים וכן המנהג כהאוסרים ולכן אפילו חולה שמצטער אם רק יכול לילך לסוכה לשמוע קידוש ולאכול כזית מחוייב לעשות כן...

לכאורה לפי הפוסקים שחייבים לאכול בסוכה בלילה הראשון גם אם יורד גשם אין את העניין של שפך לו רבו קיתון בלילה הראשון כי ממשיך לקיים את המצווה.

איתא במשנה בתענית פרק א' משנה א' כי גשמים בחג הם סימן קללה ולכן לא מזכירים גשמים בחג.
וברש"י דף ב עמוד א הסביר כי סימן הקללה בחג הוא:

"כדאמרינן במסכת סוכה בפרק הישן (כח, ב): מאימתי מותר לפנות - משתסרח המקפה, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו, ואמר לו אי אפשי בשמושך, כלומר: כשהגשמים יורדין לסוכה הכל יוצאין, ונראה שאין הקדוש ברוך הוא חפץ שנשתמש לפניו, ואמאי מתחילין להזכיר גבורות גשמים בחג, ונראה שהוא מתפלל שיבא מטר בחג?".

אם הקללה היא שיוצא מן הסוכה אם כן לפי הראשונים הנ"ל שיש חיוב בלילה הראשון לאכול בסוכה גם אם יורד גשם, הרי שאין הגשמים סימן קללה אלא החל מהבוקר הראשון.

ולכאורה הדברים מדוייקים במשנה שכתבה: " כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע..... ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות - משתסרח המקפה.... משלו משל: למה הדבר דומה..."
ומדוע כתבה המשנה כל שבעת הימים הרי גם הלילות בכלל, והיה מספיק לכתוב כל שבעה ללא ציון ימים. ואולי המשנה באה לאפוקי מלילה הראשון לפי דברי הפוסקים הנ"ל שחייבים גם בלילה הראשון לאכול בסוכה.

אבל בפירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוכה פרק ב משנה ח' כתב : " וירידת הגשם בתחילת סוכות מורה שאין פעולתם רצויה לפני ה'". ציין בתחילת סוכות, משמע לא כדברינו .

בשו"ת שבות יעקב חלק ב סימן י 1 ניסה להוכיח מדברי המשנה כי גשמים סימן קללה בחג, שמדובר על כל החג. ואין חילוק בין ירדו קודם שנכנס לסוכה ובין אחר שנכנס לסוכה כי הלשון הוא בסתם, בחג. ולכן כתב מהרי"ל והובא ג"כ בש"ע סי' תרל"ט סעי' ז' בהג"ה דכשיוצא מן הסוכה מכח גשמים אל יבעט ויצא אלא ינהג כנכנע כעבד שמזג כוס לרבו ושפכו על פניו.

אבל נראה כי הרי לא מדובר לפי הרמ"א בלילה הראשון כי הרי הרמ"א מחייב לאכול בסוכה בלילה הראשון.
ונראה שלא קשה מלשון המשנה כי המשנה דנה לגבי הזכרת הגשמים, והרי לכולי עלמא לא שואלים גשמים בלילה. אם כן ממילא המשנה לא דיברה על לילה הראשון של החג. גשמים סימן קללה בחג, בזמן שאין חיוב לשבת בגשם.

העולה מן הדברים הוא כי יש דין מיוחד ששונה מדין מצטער הרגיל האומר לאדם כי הקב"ה לא חפץ בסוכתו. דין זה נוהג בשאר הימים ולא בלילה הראשון להרבה ראשונים.
המשל של העבד ששפך לא שייך אם חייבים לקיים את המצווה גם בגשם.
גם לשון המשניות משמע לכאורה כך.
ההבדל בין דין מצטער לדין משתסרח המקפה הוא אם האדם רוצה להחמיר על עצמו וללבוש מעיל וכד' ששוב אינו מצטער עדיין חייב לצאת.
^ 1.חדש כסליו תע"ה כשבאתי לקבלת רבנות ק"ק וורמיישא היה חדש ימי מעונן וערפל שהיה א"א לראות הלבנה בחידושה ולקדשה ונשאלתי מאיזה ב"ב ששמעו מאיזה רב שגזר תענית על הציבור בשביל זה שלא היו יכולין לקיים מצות קדוש לבנה באותו חדש אם דבריו יש על מי שיסמכו מש"ס ופוסקים ראשונים.

תשובה אף שטעמו נעלמה מאתי ואולי יש לו קבלה מרבו בדבר זה קבלה נקבל אבל לדין יש תשובה והנה לכאורה יש לדין זה מקור בש"ס דסוכה דף כ"ח ע"ב במתני' ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות משתסרח המקפה משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו ומפרש שם בש"ס דהוי כאלו שפוך לו רבו קיתון על פניו של עבד ואמר לי' אי אפשר /אפשי/ בשמושך ע"כ ומה"ט כתב מהרי"ל והובא ג"כ בש"ע סי' תרל"ט סעי' ז' בהג"ה דכשיוצא מן הסוכה מכח גשמים אל יבעט ויצא אלא ינהג כנכנע כעבד שמזג כוס לרבו ושפכו על פניו ע"כ וא"כ גם בנדון שלפנינו ראוי להיות נכנע כיון שנעלמה מאתנו בענין שלא היה באפשר לקדש הלבנה שהוא כהקבלת פני שכינ'
ואין מקום לבעל דין לחלוק ולומר דשאני התם שישב בסוכה והתחיל במצוה לשמש לפניו במצוה זו וירדו גשמים נראה שאינו חפץ בשימושינו משא"כ בנדון דידן שלא היו יכולין לקדש הלבנה כלל ולא התחיל עדיין במצוה כלל ואף דחילוק זו הוא נגד הסברא מ"מ יש לכאורה קצת ראיה לחילוק זה מדקי"ל כדעת רוב הפוסקים דבלילה ראשונה צריך לאכול כזית אף אם ירדו גשמים ואי אמרינן הגשמים הם הסימן קללה שהקב"ה אינו חפץ בשימושינו אמאי יאכל בסוכ' לילה ראשונה הא הוי כמצוה הבאה בעבירה לעשות נגד רצון וחפץ הבורא ית' ח"ו אלא ודאי כיון דירדו גשמים קודם שהתחיל במצוה אין זו סימן קללה כלל מה שא"כ =שאינו כן= אם כבר התחיל במצוה וכמו שחלקתי אי משום הא לא תברא דהא סתמא אמרינן בריש תענית שהגשמים סימן קללה בחג משמע אפילו בלילה ראשונה שלא נכנס עדיין בסוכה ג"כ הוי סימן קללה והו' דמחוייבין לאכול בסוכה לילה ראשונה אף אם ירדו גשמים היינו מגזרת הכתוב מג"ש דחג המצות וכמבואר בטור וב"י סי' תרל"ט ובר מן דין הוא נגד הסברא לחלק כן דאדרבה יותר טוב שעשה מקצת המצוה ונאנס מלא עשה כלל וא"כ נראה לכאור' דהוראה זו לענין תענית יש לו על מה שיסמוך ברם כד מעיינן שפיר יראה דכל זה הוא בנין קבוע על יסוד רעוע דהרי להדיא אמרינן ריש ברכות דף /ו'/ וי"ו ובשבת דף ס"ג וקדושין דף מ' אמר רב אמי חשב לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה ואם כן מה חשש יש בזה על שלא קידשו הלבנה מחמת אונס מן השמים עכבו ואין לדחות ולומר דעל כרחיך הא דרב אמי לאו דהלכתא היא דכיון דהוא נגד סתמא דמתני' דסוכה והסכמת הפוסקים דאע"ג שכבר עשה בפועל הסוכה ונאנס הוי ליה סימן קללה מכל שכן במחשבה בעלמא זה אינו דהא מרא דהאי שמעתא שפסק שצריך להיות נכנע הוא ניהו מהרי"ל והא פסק להדיא בהלכות ראש השנה אצל שופר וז"ל אמר מהרי"ל הא דאמר כל שנה שאין תוקעין בתחילה מריעין לה בסופה היינו דווקא שהן מזידין שלא לתקוע אבל אם נתבטלה התקיעה מחמת אונס לא יאונה להם כל און עכ"ל ונראה לי פשוט דמקור של מהרי"ל הו' דלמד דין זה מהאי סוגיא דהחושב לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה איברא שלא נעלם מאתי שבעל הלכות גדולות בראש השנה כתב להיפך וז"ל אמר רבי יוחנן כל שנה שאין תוקעין בו בתחלתה מריעין לו בסופה מ"ט דלא מערבב שטן פירש ולאו דאיקלע ראש השנה בשבת אלא דאיתיליד אונס' עכ"ל והובא דברי הלכות גדולות אלו בטא"ח סימן תקפ"ה והט"ז סימן תקפ"ה ס"ק וי"ו הרגיש בסתירת דברים אלו ומה שרוצה ליישב דבריהם שלא יהיו כסותרים זה את זה ובאמת כל מעיין היטב בלשון הש"ס ובלשון הלכות גדולות ומהרי"ל יראה שאי אפשר להשוותם כלל לפי דרכו אלא נ"ל לחלק בגוונא אחרינא כפי מה שמצינו כמה פעמים לחלק בש"ס ופוסקי' בין אונסא דשכיחא דה"ל לאסוקי דעתא או אונס' דלא שכיחא ובודאי גם מהרי"ל שפירש הא דמריען /דמריעין/ לה בסופה שהן מזידין לאו מזידין ופושעים ממש קאמר דא"כ תקשה מאי מקשה הגמרא מ"ט הא הטעם פשוט שעברו במזיד על אחת ממצו' התור' וכל מי שעוב' במזיד על אחת ממצות התור' ודאי ראוי לעונש וכל מי שאומ' שהק"בה וותרן וויתר חייו ובפרטות בציבור שנו דנפישא חטאו ומאי צריך הש"ס למצוא טעם לענשם ומה"ט לא רצה בעל הלכות גדולות לאוקמה במזיד אלא ודאי מיירי שנאנסו באונס דשכיח ואלו היה מן הזריזין במצות היה אפשר לשמור מאונס זה להכי מריען /מריעין/ לה בסופא כיון דלא מערבב והוי להו לאסוקי אדעתייהו ולשמור מאונס זה ומשו' הכי הוי כמזידין וזה גם כן כוונת הש"ס במנחות דף צ"ט גבי השוכח דבר אחד ממשנתו יכול אפי' מחמת אונס דהיינו אונס כזה שאם היה מן הזריזין מאוד מאוד ולמד בתמידות אז לא היה שוכח וכן משמע להדיא באבות פ"ג ע"ש משא"כ אם נאנס באונס דלא שכיח דלא הוי לאסוקי אדעתייהו ואי אפשר לסם /להם/ להנצל מאונס כזה ודאי לא יאונה להם כל און והם בכלל כל החושב לעשות מצוה ונאנס דהוי כאלו עשה מצוה. ובזה אתי שפיר דעת מהרי"ל ואינו חולק על דברי בעל הלכות גדולות כי מסתמא דברי בעל הלכות גדולות אינם נגד סוגיא סתמא דהש"ס דהחושב לעשות מצוה ונאנס וכן ממקומו מוכרח מדהוצרך הש"ס ליתן טעם דלא מערבב שטן משמע דבשאר מצוה שנאנס לית לן בה כסתמא דש"ס אי בעית אימא קרא כדכתיב ולחושבי שמו אב"א סברא דהא אפילו עשה עבירה בפועל ע"י אונס רחמנא פטריה מכל שכן בזה שהוא בשב ואל תעשה ע"י אונס שאינו נענש על ביטול מצוה זו והוי כאלו עשהו ומהאי דסוכה שצריך להיות נכנע כמ"ש מהרי"ל כדי שלא יסתרו דברי עצמו וסוגית הש"ס איהו מוקי נפשיה לחלוק דדוקא התם בסוכה שצריך לילך מדירתם דירת קבע לדירת עראי ומה"ט הוי במקום גלות ואי לא שמראה הכנעה יאמרו ששמח בלבו בגשמי' כדי לפטור ממצוה /ממצות/ סוכה ואין מחשבתו שלימה נעשיי' /לעשיית/ מצות זו לכך צריך הכנעה כדי שיהא ניכר מחשבתו מתוך מעשיו שמחשבתו לטובה ותו אינו נענש בדבר זאת ועוד אחרת דהתם הוי דומה למשל ממש כמו ששופכין לו קיתון על פניו כן שופכין עליו גשמים ובאמת משל היה ואין ללמוד ממנו למקום אחר וגם שם בעצמו לא מצינו רק שינהג בנכנע ולא הוזכר תענית כלל ומצינו בש"ס שחכמים הקילו כמה פעמים אפי' על טורח ציבור ומכ"ש שלא לטרוח את הציבור בתענית כנ"ל הקטן יעקב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il