בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • תולדות
לחץ להקדשת שיעור זה

חידות לפרשת תולדות

undefined

הרב זאב וייטמן

תשמ"ד
3 דק' קריאה
החידות נכתבו ע"י הרב זאב וייטמן שליט"א בהיותו רב קיבוץ כפר עציון, בשנת ה'תשד"מ.
התשובות נכתבו ע"י צוות אתר ישיבה.


א. סעודות ומשתאות בפרשתנו:
הראשונה - אָדֹם לאֱדוֹם,
השניה - משתה בבאר שבע,
השלישית - מטעמי עזים ביתיים,
הרביעית - מעדני צייד מהשדה,
החמישית בהפטרה (בתשמ"ה- שבת ערב ראש חודש) – סעודה חגיגית,
וכמוה גם למחרת היום – השישית.

ב. פעילות סודית כנגד ראש המשפחה
נובעת ממחלוקת על הראוי לירושה.
זאת מצא בפרשה וגם בהפטרה.
ועוד מצא בריחה מחשש הריגה,
שוב בשתיהן חוזרת ומופיעה.
התמצא פרטים נוספים דומים
בין אלו שני הספורים?

ג. "ויבא מן השדה" – איש שדה,
"צא השדה" נאמר למי שבגדיו "כריח שדה".
התדע כמה שנים חלפו
בין הביאה והיציאה? (רש"י)

ד. מצא:
מי סתם ומי שׂטם,
מי ברוך ה' ומי ברכו ה',
ועוד ברכה נכבדה ונאמנה,
שבירושלים קמה והייתה לשכונה!

ה. תחפושות:
כנענית והיא יהודית.
רשע והוא רב.
מרמה שהיא חכמה.
ימים אחדים שהיו לעשרים שנים.

ו. מי הוא:
מוותר על זכותו מחשש למותו?
מצפה למותו של לא יודע יום מותו.
גורם לאמירת קצתי בחיי,
ע"י דורשת אל ש-די.
דרישה כזו אף היא בגללו,
מאי רצון לחיות עקב התרוצצותו. הסבר!

ז. מי הוא:
שבגלל קיום מצוות כיבוד הורים,
קושר קשרי נישואין שניים?
כמו-כן, מקפיד הוא על גיל הנישואין,
וזאת בנישואיו הראשונים. הסבר!
מה עוד מסופר על מעשיו,
הנובעים בגלל כיבוד הוריו?

ח. שני אחים מנחה מביאים,
לברכה מצפים וכמהים.
הגדול נדחה ורבתה הקנאה,
תכנית הריגה – זו התוצאה.
כל זאת בפרשה, ולא בראשונה!

ט. צוואר שני אחים בפרשה.
על האחד – עול ששם אב,
על האחר - עור ששמה אם.
התוכל לנסות ולזכור
איזהו העול ואיזהו העור?

י. מצא:
שלוש שבועות בפרשה,
ועוד אחת בהפטרה.
(חלקן נזכר קיומן -
התדע למצוא היכן?)


תשובות
א. 'ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים'. אבימלך ואנשיו באו ליצחק לבאר שבע 'ויעש להם משתה ויאכלו וישתו'. המטעמים שנתנו יעקב ועשו ליצחק כדי שיברכם. בהפטרת 'מחר חודש' מסופר על הסעודות של שאול בראש חודש ביום הראשון והשני.
ב. יעקב מתחפש, זוכה בברכות ובורח מפני עשו. יהונתן עוזר לדוד ומודיע לו על כוונת שאול אביו להורגו.
ג. במכירת הבכורה נאמר- 'ויבא עשו מן השדה' ('ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה'). בנתינת הברכות יצחק מבקש מעשו 'וצא השדה וצודה לי ציד' (על בגדי עשו נאמר 'וירח את ריח בגדיו... ראה ריח בני כריח שדה').
במכירת הבכורה יעקב היה בן 15. רש"י כותב שבאותו היום מת אברהם, ובמיתת אברהם (בגיל 175) יצחק היה בן 75 (נולד לאברהם בגיל 100) ויעקב בן 15 (נולד ליצחק בגיל 60). בנתינת הברכות יעקב היה בן 63 (רש"י בפסוק האחרון בפרשה). נמצא שעברו 48 שנים בין מכירת הבכורה לברכות.
ד. 'וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים', 'וישטום עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו', אבימלך אומר ליצחק 'אתה עתה ברוך ה', 'ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה', 'ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'.
ה. 'ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי'. על עשו נאמר 'ורב יעבוד צעיר'. 'בא אחיך במרמה ויקח ברכתך' ובאונקלוס 'על אחוך בחכמתא...'. רבקה אמרה ליעקב 'קום ברח לך אל לבן אחי חרנה, וישבת עמו ימים אחדים', למעשה יעקב היה בבית לבן עשרים שנה.
ו. עשו. מוותר על הבכורה בגלל 'הנה אנכי הולך למות'. 'ויאמר עשו בליבו יקרבו ימי אבל אבי', יצחק אמר 'הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי'. רבקה אומרת 'קצתי בחיי מפני בנות חת', על רבקה נאמר 'ויתרוצצו הבנים בקרבה... ותלך לדרוש את ה'.
ז. עשו. 'וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל... על נשיו לו לאשה'. 'ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית...' וברש"י- 'כשהיה בן ארבעים אמר אבא בן ארבעים שנה נשא אשה אף אני כן'. 'ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו' (ע"פ אונקלוס שם).
ח. קרבנות קין והבל בפרשת בראשית וברכות יעקב ועשו בפרשתנו.
ט. 'ותקח רבקה... ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו'. יצחק מברך את עשו 'והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוארך'.
י. שבועת עשו ליעקב במכירת הבכורה. ה' אומר ליצחק 'והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך'. שבועת יצחק ואבימלך. שבועת יהונתן ודוד בהפטרת 'מחר חודש'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il