בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

חינוך קטן להמתנה בין בשר לחלב

קטן בגיל חינוך, יש להרגילו להמתין בין בשר לחלב. משך ההמתנה משתנה לפי גיל הילד, רמת הבנתו ויכולתו להמתין. מותר לשתות משקה פרווה (כגון תה) ממכונה אוטומטית אפילו כשהוא בשרי, למרות שיתכן שמישהו מזג ממנה משקה חלבי קודם לכן.

undefined

בית מדרש ג. אסף

טבת תשע"ד
2 דק' קריאה
חינוך קטן להמתנה בין בשר לחלב
במדרש מובא, שלאחר שמשה רבינו הסביר למלאכים מפני מה שייכת התורה דווקא לארץ ולא לשמים, סילק הקב"ה את המלאכים ונתן את התורה לישראל.
וכך כותב המדרש: "מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא עשה, אלא מסלק אותם ונתן תורה לישראל. והם כופרים בלא יהיה לך לסוף ארבעים יום, התחילו המלאכים אומרים לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע לא כך אמרנו לך לא תתן את התורה להם, לפיכך כשביקש הקדוש ברוך הוא לכתוב אותם להם שנית, לא היו המלאכים מניחים אותו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם הם שמקיימים את התורה?! תינוק הגמול בישראל מקיימה יותר מכם, יוצא מבית הספר אם היה לו לאכול בשר וחלב, אפשר לו לאכול חלב עד שירחץ ידיו מן הבשר?! ואתם כשנשלחתם אצל אברהם הביא לפניכם בשר וחלב כאחת ואכלתם, שנאמר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו".
ממדרש זה אנו למדים שאף לקטנים בגיל חינוך הקפידו על הפרדה בין בשר לחלב. עם זאת, במדרש מוזכרים רק קינוח והדחה ולא המתנה מסעודה לסעודה.
נחלקו הראשונים האם ללמוד ממדרש זה הלכה למעשה.
ולמעשה, מובא בפוסקים שיש להרגיל את הקטן בהדרגה לפי כחו. בקטנותו אפשר לתת לו בשר וחלב אחרי שעה אחת, וככל שיגדל להרגיל אותו יותר, עד שיתרגל להמתנה מלאה בין בשר לחלב1.

מכונה לממכר משקאות חמים
"במקומות ציבוריים רבים מצויים מכשירים לממכר משקאות חמים או קרים, כאשר לאחר הכנסת מטבע מתאים יש באפשרותו של המשתמש במכשיר לבחור לעצמו - באמצעות לחיצה על המתג המתאים - את כוס המשקה בה הוא חפץ" (לשון הרה"ג אליהו שלזינגר שליט"א בספרו 'אתקינו סעודתא').
האם מותר לשתות משקה פרווה ממכשיר זה, אחר אכילת בשר? הרי, ייתכן שבפיית המכשיר נשארו טיפות חלב מהמשקה החלבי שנמזג דרכה לפני כן.
בעניין המתנה בין בשר לחלב כתב רמ"א, "אם אין בשר בתבשיל רק שנתבשל בקדירה של בשר מותר לאכול אחריו גבינה, ואין בו מנהג להחמיר". והש"ך ביאר שכוונת הרמ"א היא "אפילו נתבשל בקדירה שלא הודחה יפה, דהוי קצת ממשות של איסור"2.
על פי זה, מותר אפילו אם יש קצת שאריות חלביות, ולכן במקרה של המכונה יש להתיר.
ובפרט שיתכן שגם הקונה הקודם קנה משקה פרווה. סיבה נוספת להיתר היא שיתכן שיש ששים במשקה כנגד שאריות החלב שאולי ישנם במכונה.
למסקנה, מותר לקנות משקה פרווה ממכונה כזו גם אחר אכילת בשר. אך יש להיזהר לא לשתות משקאות אלו תוך כדי שאוכל בשר3.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il