בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • מטות
לחץ להקדשת שיעור זה

החיים הטבעיים בישיבת הארץ ואסון הגלות והחורבן

undefined

הרב ארי יצחק שבט

אב תשע"ה
2 דק' קריאה
בפרשתנו נמצא המקור למצוות ישיבת ארץ ישראל, בכתוב "והורשתם את הארץ וישבתם בה...", 1 והוא כידוע יסוד חשוב במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל. 2 בנוסף לעצם המצווה, יש תועלות רבות ליישוב הארץ גם בהתייחסות למצוות האחרות וכן בתחומי הקדושה, הלאומיות הישראלית, פיתוח אוירה תורנית, הצלת נפשות ועוד.
לקראת ימי האבל הלאומי של ט' הימים לחודש אב , ראוי לעיין גם בדברים נוספים שכתב אותם הרב בפירושו לספר 'עין יעקב' למסכת שבת - 'עין איה'.
בדברים הכתובים שם מודגש כי חיינו בארץ ישראל הם חיים בטבעיות ובאיזון בין כוחות החיים , מצב שחסרונם הוא חלק מאסון הגלות.
בדברי הגמרא 3 מובאות דרשות שונות על הפסוק במגילת איכה, "נשיתי טובה", 4 מהם נובע שקללת הגלות היא שכחת הטובה. יש האומרים שמדובר בבית המרחץ, אחרים: ברחיצת ידיים ורגלים, אחרים: במטה נאה וכלים נאים שעליה, ואחרים: במטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמיד חכם.
תוכן החיים השקטים והשלמים... עד שאפילו אנשי קודש המסורים בכל לב ונפש לקדושה ולחכמה, גם הם יוכלו להכניס בנפשם בלא שום התנגדות, יחד עם אור החכמה וקדושת היראה, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם ... ולא יעיק דבר מזה אל התעלות הקדושה ...הנפש... יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי... משלימות וממלאות אותה... אבל בזמן הגלות והמהומה הכללית, אי אפשר כמעט שתימצא נפש שלימה ובריאה בתכלית. על כן הנטייה אל הקצוות היא תולדה מוכרחת... שבהכרח נעשה המצב הרוחני והחומרי סותר זה את זה. 5
כלומר, מחוץ לארץ הקודש , העיסוק בחיי החומר הוא על חשבון התורה והקדושה, 6 ואכן רואים עד היום שתורת הגלות מתנזרת בקיצוניות מתחומים רבים בחיים הטבעיים. רק כשעם ישראל בארץ ישראל, מתאפשרים החיים הנורמליים שהרי גם החומר קדוש. "גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה, וכן הוא אומר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. 7
האחדות המגולה של העולם המוסרי, הרוחני והשכלי, עם העולם החומרי, המעשי, הטכני והחברותי, מתבטאת בעולם על ידי ישראל, וסגולתה של ארץ ישראל היא לכונן בעולם גילוי אחדות זו, הנותנת פנים חדשות לכל התרבות האנושית, לכל תפקידיה 8 ... בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה, ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית כי אם להעלותו 9 ...
בקיצור, ארץ ישראל היא רחוק מלהיות רק מקום גיאוגרפי, אלא יש לה השלכות של קדושה בכל תחומי החיים.
^ 1. במדבר, פרק לג, נג.
^ 2. ראו בדברנו לפרשת מטות-מסעי תשע"ב, שם הרחבנו על כך שהרב דק בשיטת הרמב"ן, (מצוות עשה ד) שלא רק יישוב הארץ ("וישבתם") היא מצוה חשובה אלא גם שהארץ תהיה תחת שלטון ישראל ("והורשתם"), כלומר כיבוש.
^ 3. מסכת שבת, דף כה , ב
^ 4. איכה, פרק ג, יז.
^ 5. עין איה שבת, ב, פסקאות סה-סו.
^ 6. ראו גם בחידושי החתם סופר, מסכת סוכה דף לו, "אבל כשאנו מפוזרים בעוונותינו הרבים בין אומות העולם וכל שמרבה העולם יישוב מוסיף עבודת ה' חורבן מודה ר' ישמעאל לרשב"י (שהאידיאל הוא רק ללמוד תורה) ועל זה אנו סומכים... 'מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורה', היינו בחוץ לארץ , וכנ"ל".
^ 7. רמב"ם הל' מלכים,פרק ה, י, על פי תהלים, פרק קב, טו.
^ 8. שם,פרק ח, ט.
^ 9. אורות ישראל, פרק ט, ח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il