בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • איגרת תימן
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

ל' חשוון תשע"ו

חלק ה'

undefined

בשביל הנשמה

ל' חשוון תשע"ו
2 דק' קריאה
מתוך שיחות הרב צבי יהודה קוק זצ"ל

מתוך כך מתברר החידוש של 'מרכז הרב':
א. גישה למצוות מתוך היסוד העיקרי של קבלת עול מלכות שמים, ולא להיפך. אמנם לפעמים נמצא בספרי קדמונים, כגון ספר 'החינוך', הדרכה של התרגלות לאמונה מתוך קיום מצוות, אבל אין זה בתור יסוד עיקרי. ממקור התורה, ממקור קודשא בריך הוא ואורייתא, נמשך ערך פרטי המצוות — מן הכלל אל הפרט. דבר זה נכון בכל הדורות ובדורות אלו עוד יותר. מתוך קבלת עול מלכות שמים, אמונה אמיתית, הכרה אמיתית ונפשיות אמיתית, מגיעים לשלמות של יראת שמים לכל פרטיה ודקדוקיה לגבי כל סעיף וסעיף שב'משנה ברורה'.
ב. ומכאן להבחנה מה יסוד האמונה הזאת. כשהלמדנות והגאונות נמשכים מתוך "אשר בחר בנו מכל העמים", אז יש להן ערך של קדושה, ערך אלוהי אמיתי. אבל כשיש למדנות מתוך אמונה חלשה, אמונה לאומית חלשה, אמונה חלשה בישראל — אז מגיעים למצב של "עזבם את תורתי", שלא ברכו בתורה תחילה. זה החידוש שלנו: ברכה בתורה תחילה.
לימוד מתוך אמונה, אמונה בישראל ואמונה בתורה.

[...] התורה כוללת את מקצועותיה של תורה, וכוללת כמובן גם לימוד אמונה. כפי שהזכרנו, בדברי הגר"א מופיע הביטוי "לימוד אמונה", ולא "לימוד מחשבה". אמנם גם הביטוי מחשבה הוא נכון, במובן של מחשבה של אמת, אבל "לימוד אמונה" הוא ביטוי יותר משוכלל. אם כן יש ללמוד אמונה, ולימוד אמונה הוא הלימוד הגדול ביותר. "דע את אלהי אביך ועבדהו", האמונה תופיע לא מתוך חכמה ומחקרים, אלא מתוך האמונה עצמה. אצלנו יש יותר שימת לב לצורך ולחיוב ללמוד אמונה מאשר במקום אחר.

ג. לימוד אמונה ו'לאומיות'
[...] יש חיוב מיוחד על-פי דברי קדשו של רבן של ישראל הגר"א זצוק"ל ללמוד ספר הכוזרי שעיקרי האמונה תלויים בו. ומתוך כך, הוא הדין לשאר הספרים, של גדולי רבותינו ראשונים ואחרונים, שהם מלמדים מדריכים אמונה".
[...] אמונה ב'אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו', היא יסוד של הישיבה כמו של היהדות כולה, כדחז"ל, על מה אבדה הארץ, על שלא ברכו בתורה תחילה. ההדרכה הזאת אינה דברים חיצוניים, אלא פנימיים, של עצם קדושת התורה ואמונתה. אין זה מפריע ללימוד תורה וגדלותה, אלא מחזק אותה ומשכלל אותה.
[...] "כל ניסוחי הדברים האלה הם שקרים כזבים ועם-הארצות. לא 'מכניסים לאומיות' לישיבה. לאומיות של עם-ישראל — סגולה, 'ממלכת כהנים וגוי קדוש', המצווה על-פי רבותיו הרמב"ם והרמב"ן במצוות כיבוש הארץ בכל הדורות, היא יסודה ושרשה של כל אמתת התורה כולה. נגשים אל התורה רק מתוך ברכת אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם — שהיא תורה שבעל-פה — נטע בתוכנו. ואוי ואבוי לו למי שמשנה בה ממטבע שטבעו חז"ל בברכת התורה ומהפכן לאמר נתן לנו תורתו ובחר בנו מכל העמים, ואמר רב יהודה אמר רב על מה אבדה הארץ, על עזבם תורתי שלא ברכו בתורה תחילה. דוקא מתוך אמיתתה זו של תורה ואמונתה וקדושתה ודבקותה ושקידתה מתגדלים ומתעלים בתורה, כמו בגידולה ושקידתה העצומה, ברוך השם, עם הזמן של לימוד מסילת ישרים, ספרי מהר"ל ו'אורות התורה' והתשובה, אינם דברים חיצוניים אלא פנימיים ויסודיים של קביעות והשרשת הברכה בתורה תחילה, שבישיבת מרכז הרב".

(תלמוד תורה ב', פסקאות 9-11)


תודתנו נתונה על הרשות להשתמש בטקסט לרב שלמה אבינר שליט"א ולספריית חוה 02-9973168
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il