בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • הלכות חנוכה - הרב אליהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

מתוך "קול צופיך" גיליון 291

הנותר מהשמן של החנוכיה

undefined

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

טבת התשס"ה
2 דק' קריאה
כתוב בשו"ע (סי' תזר"ע סעי' ח'): "הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור להדלקה, עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצוותו. ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו - יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו".
(אחת הקושיות שמקשים על מה שפסק מרן לעיל, היא מדוע ישרפנו הרי זה איסור מדרבנן, ובזה נפסקה הלכה שמוסיף עליו ומבטלו. למשל אם נתערב חלב עם מרק עוף ולא היה שיעור של ששים במרק עוף כנגד החלב, מוסיף עליו מים עד שיהא ששים ומבטלו. וכן בשר עוף שנפל לתוך חלב ואין ששים יוסיף חלב או מים לבטל טעם העוף. ועיין ברמב"ם –הוצאת פרנקל בספר הליקוטים עמוד תרל"ח ד"ה ולא היה בו, מה שתירצו על קושיה זו).

וכתב בכה"ח: "אם נותר מהשמן או מהפתילה בליל ראשון מוסיף עליו ומדליק בליל שני. נותר שני מוסיף עליו בליל שלישי, וכן על זה הדרך. והיינו כשלא נתן שמן רק כשיעור וכבה קודם זמנו, או אפילו נתן יותר מכשיעור והקצהו מותר לליל שלאחריו".

וכשקונה שמן לחנוכה לא יאמר "שמן זה לחנוכה", כי יש אומרים שבכך הקדיש את כל השמן, גם את מה שנותר בבקבוק לאחר חנוכה. וי"א שאם נשאר לו שמן - ישמרנו לשנה הבאה. אבל לא יעשה כן שמא באמצע שנה ישכח וישתמש בו. ולכן טוב שיאמר שהשמן שקנה גם לחנוכה, ואז אם ירצה להשתמש בו לדבר אחר, רשאי. ואעפ"כ אם לא אמר, השמן שבבקבוק מותר.

מהדין נרות חנוכה צריכים לדלוק חצי שעה לאחר צה"כ, ואם אמר 'אני שם שמן בחנוכיה רק לחצי שעה ולאחר מכן אכבה את הנרות או אשתמש במותר השמן' – מותר, ולא ישתמש בהם בפרהסיא מפני הרואים שלא יודעים שעשה תנאי. ואם לא עשה תנאי זה אנו אומרים שמסתמא כוונתו עד שיסתיים השמן.

סיום
אנו נמצאים בימים האחרונים של חנוכה. וכתוב שכל הכלים, שעשה משה רבנו הם קיימים ככתוב
"עצי שיטים עומדים". וכשיבא המשיח אנו רוצים לראות את המנורה של משה רבנו.
יראו עיניו וישמח לבנו, וה' יצילנו מכל הפיגועים ומכל אלו שעושים לנו צרות, שהקב"ה יפר עצתם ויקלקל מחשבתם ולא תעשנה ידיהם תושיה, וישראל עושה חיל. ונזכה לביאת הגואל ולבנין אריאל בעגלא ובזמן קריב אכי"ר.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il