Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 16094559


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 16094560


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 16094561


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 16094562


Varnish cache server

בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

פרק 245

ציור אמנותי של חיות על גבי בית מזוזה

לחץ להקדשת שיעור זה
תשובה לז
שו"ת "במראה הבזק" (396)
רבנים שונים
244 - כשרותו של ספר-תורה שיש בו אותיות נוספות או משונות
245 - ציור אמנותי של חיות על גבי בית מזוזה
246 - קשרים בין הורים גרושים
טען עוד

(מתוך ח"ט)

יוהנסבורג, דרום אפריקה South Africa Johannesburg,
כסלו, תשע"ב

ציור אמנותי של חיות על גבי בית מזוזה

שאלה
בבית הכנסת שלנו מכינים בית מזוזה חדש לכניסה הראשית. האמן מציע לצייר עליו ציורים של אריה, זאב, שמש וירח, הרומזים לסמלים של השבטים. האם זה מותר?

התשובה
א. ככלל, מותר לצייר צורות של חיות שונות 1 , אך אסור לעשות את ארבעת פני החיות שבמרכבה ביחד 2 , וכן אסור לעשות צורת גלגל המזלות 3 .
ב. לגבי ציור שמש וירח, ראה תשובתנו בשו"ת במראה הבזק חלק ז סי' סג.
ג. על בית מזוזה ראוי להימנע מעשיית כל צורה, מכיוון שרבים רגילים לנשק את המזוזה, ואין ראוי שינשקו צורה כלשהי 4 .
ד. ^ 1. רמב"ם (הלכות עבודה זרה ג, יא); שולחן ערוך יו"ד (קמא, ו).
ה. ^ 2. גמרא ראש השנה (כד ע"ב); עבודה זרה (מג ע"ב); שולחן ערוך יו"ד (קמא, ד). עיינו גם ש"ך (שם ס"ק כ) מה הם ארבעת הפנים.
ו. ^ 3. ראש השנה (שם) ורמב"ם (שם). הב"ח (יו"ד סי' קמא אות ח, בקונטרס אחרון) כתב שאפילו לעשות אחת מהחיות שבגלגל המזלות אסור, ולכן אסר לעשות צורת אריה אפילו לבדו. אך הרשב"א (בתשובה חלק א סי' קסז) התיר לעשות צורת אריה אם אינו עושה את ארבעת הפנים שבמרכבה, וכן הוכיח הש"ך (שם ס"ק ל), שהאיסור בעשיית החיות של המזלות הוא רק אם עושה את כל המזלות ביחד.
^ 4.בהגהות אשר"י (על הרא"ש עבודה זרה פרק ג סי' ה) כתב שאין ראוי לעשות צורות בבית הכנסת, שלא ייראה כמשתחווה להן, והביאו הט"ז (יו"ד סי' קמא ס"ק יד). ועיין בגמרא בסנהדרין (ס ע"ב) וברמב"ם הלכות עבודה זרה (ג, ו) שהמנשק לעבודה זרה עובר בלא תעשה. ואם כן, אף שהמנשק מזוזה ודאי שאין כוונתו לנשק את הצורה, מכל מקום, כשם שמגונה הדבר שייראה כמשתחווה לצורה – כך מגונה הוא שייראה כמנשק לה.
ז.
ח.
ט.
י.
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 16094563


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 16094564


Varnish cache server