500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2173458


Varnish cache server

בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • מקץ
לחץ להקדשת שיעור זה

מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה - פרשת מקץ

undefined

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ

טבת התשע"ז
מב, ט
ד"ה ויזכר יוסף
המניע של יוסף בהתנהגותו אל האחים - הגשמת חלומותיו
רש"י פירש הפסוק שכאשר אחיו של יוסף השתחוו לו, ידע יוסף שחלומותיו נתקיימו. הרמב"ן חולק ואומר שלא נתקיימו עדיין חלומותיו, כיון שלא השתחוו לו כל אחיו. ולכן מפרש הרמב"ן את הפסוק הפוך: יוסף זוכר את החלומות וכדי לממשם הוא מתנכר אל אחיו ודואג לכך שיביאו את בנימין, כדי לממש את החלום הראשון, בו כל אחיו משתחוים לו. על פי זה מבאר הרמב"ן מדוע יוסף לא מודיע ליעקב על כך שהוא חי ושולט בכל ארץ מצרים, כדי שראשית יתקיים החלום הראשון בו רק האחים משתחוים לו, ולאחר מכן יבוא יעקב. גם בהטמנת הגביע אצל בנימין כוונת יוסף הייתה לטובה, שכיון שחשש שאחיו מתנכלים לבנימין רצה לשומרו.

מג, יד
ד"ה ושלח לכם
פירוש תפילתו של יעקב לדורות
הרמב"ן מביא כמה פירושים לתפילת יעקב. על הפירוש השני במדרש רבה מבאר הרמב"ן שתפילתו של יעקב היתה בלשון המתפרשת גם בתפילה על בניו וגם על צאצאיו לדורות. תפילתו לדורות היא על הגאולה מגלות אדום, שיעלו ישראל ממידת הדין למידת הרחמים, ובזה ישובו שבטי ישראל לארץ, ולא תהיה עוד גלות לאחר שתי הגלויות הראשונות.
דיבורים נוספים מרכזיים בפרשה: מא, ב ד"ה והנראה. מא, מח. מב, ז - ח. מב, ט ד"ה ויאמר אליהם, ומב, יא ד"ה כלנו.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2173459


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il