500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1097048


Varnish cache server

בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • תרומה
לחץ להקדשת שיעור זה

מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה פרשת תרומה

undefined

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ

אייר התשע"ז
פתיחה
ד"ה כאשר דיבר
טעם הקמת המשכן - השראת השכינה לישראל
לאחר שקיבלו ישראל לקיים את כל מצוות ה' נעשו לה' לעם, כמו שהתנה עמם ה' בתחילה. ולאחר שישראל התייחדו לה' לעם ראוי שיהיה להם מקדש שבו ה' ישרה שכינתו, ודרכו ידבר עם בני ישראל. ולכן פתחה התורה בארון, שהוא מקום השראת השכינה.
וסוד המשכן הוא שהתגלות ה' שהייתה בגלוי בהר סיני תמשיך באופן נסתר במשכן.

כה, י
ד"ה ועשו ארון
מעלת משה
בבניין הארון זוכים לתורה
הציווי בבניין הארון נאמר בלשון רבים "ועשו ארון" ואילו הציוויים שלאחר מכן נאמרו למשה בלשון יחיד, לרמוז שמשה כנגד כל ישראל.
ואפשר שכוונת הפסוק היא שכל ישראל מצווים להשתתף בעשיית הארון, בין בנדבה, בין בעזרה מועטת לבצלאל, בין בכוונה, כיון שבניין הארון הוא זכות לתורה.

כה, כד
ד"ה זר זהב
הנהגת הברכה בעולם
רש"י פירש שהזר בשולחן רומז לעושר, כעין עושרם של מלכים. ומסביר הרמב"ן שהנהגת הקב"ה בעולם היא שהברכה באה כתוספת על הקיים, ולא יש מאין. וכמו שמצאנו באלישע ואליהו שריבו בברכתם את השמן ואת הקמח שהיה קיים כבר. ומלחם הפנים שעל השלחן תתרבה הברכה לכל ישראל.

כו, יח
ד"ה וטעם קדמה
כינויי רוחות השמיים
לרוחות השמיים יש כינוי בנוסף לשמם, כמו מזרח וקדם, ולעיתים מזכיר הפסוק הכינוי ומבאר לאיזה רוח כוונתו. הרמב"ן מסביר מה פירוש כינוי כל רוח.

500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 1097049


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il