בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • צו
לחץ להקדשת שיעור זה

שמן המשחה

מה עושה שמן המשחה לכהנים ולמלכים? מדוע מושחים בו רק את מלכי בית דוד? מה הקשר להר הזיתים? ומדוע יבקע הר המשחה?

undefined

הרב יצחק חי זאגא

אדר ב' תשע"ט
4 דק' קריאה 52 דק' צפיה
א. ןיקרא ח' – ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם.. ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו. רש"י - ויצק, וימשח - בתחלה יוצק על ראשו, ואחר כך נותן בין ריסי עיניו ומושך באצבעו מזה לזה. כריתות ה: - ת"ר מושחין את המלכים כמין נזר, ואת הכהנים כמין כי.. תני חדא, בתחלה מציק שמן על ראשו ואחר כך נותן לו שמן בין ריסי עיניו, ותני אחריתי, בתחלה נותן לו שמן בין ריסי עיניו ואחר כך מציק לו שמן על ראשו. תנאי היא, איכא למאן דאמר משיחה עדיפא, ואיכא למאן דאמר יציקה עדיפא. רמב"ם כלי מקדש א' - כיצד מושחין את הכהן, צק את השמן על ראשו וסך ממנו על גבי עיניו.. ומלכי בית דוד מושחין אותן כמין נזר על ראשו..
ב. קהלת ט' - בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. שבת קנג. - בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אלו ציצית, ושמן על ראשך אל יחסר, אלו תפילין. דברים כח' – וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך. תהלים כג' - תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה. ר"ה כב: - כיצד היו משיאין משואות? מביאין כלונסאות של ארז ארוכין, וקנים, ועצי שמן, ונעורת של פשתן וכורך במשיחה ועולה לראש ההר ומצית בהן את האור. ומוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהוא רואה את חבירו.. עושה כן בראש ההר השני.. ומאין.. מהר המשחה לסרטבא.. ומבית בלתין לא זזו.. עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש. רש"י - מהר המשחה מתחילין הוא הר הזיתים שלפני ירושלים.. מגילה יג. – רבי יהושע בן קרחה אמר, אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה. תהלים קלב' - שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי. אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו. רד"ק - כמו שאמר (מ"א יא') למען היות ניר לדוד עבדי, כי המלך כמו הנר מאיר לעם. רש"י – יציץ. יאיר כמו ונוצצים כעין נחושת. רש"י יחזקאל א' - מתוך זהרוריתם דומה כאלו יוצאות מהם נצוצות כדאמרינן.. ביומא (לז:).. בשעה שהחמה זורחת נצוצות יוצאין הימנה.
ג. מורה הנבוכים ב' מה' -המדרגה א תחלת מדרגות הנבואה, שילוה לאיש עזר אלוקי שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול, כהצלת קהל חשוב.. או השפיע טוב על אנשים רבים, וימצא מעצמו לזה מניע ומביא לעשות, וזאת תקרא רוח ה'.. שצלחה עליו רוח ה', או לבשה אותו רוח ה', או נחה עליו רוח ה', או היה עמו ה'.. וזאת היא מדרגת שופטי ישראל.. זה הכח לא נבדל ממשה רבינו מעת השיגו.. ולזה התעורר להרוג את המצרי, ולמנוע הרשע משני הנצים, ומחוזק זה הכח בו עד שאחרי פחדו וברחו והגיעו למדין והוא גר ירא, כאשר ראה מאומה מן העול, לא משל בעצמו מהסירו ולא יכול לסובלו.. וכן נלוה אל דוד.. אחר שנמשח בשמן המשחה, כמ"ש.. ותצלח רוח אלוקים אל דוד מהיום ההוא ומעלה..
ד. הוריות יא: -מלכי בית דוד משוחין, מלכי ישראל אין משוחין. שמות ל' – ..קח לך בשמים ראש מר דרור.. ועשית אתו שמן משחת קדש.. ומשחת בו את אהל מועד.. ואת כל כליו.. ואת אהרן ואת בניו.. שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם. רש"י – שכולו קיים לעתיד לבא.יומא נב: - משנגנז ארון נגנזה עמו.. וצלוחית שמן המשחה.. משך חכמה - במי שאינו יכול להיות נמשך גדולתו לדורות, בזה אינו נמשח בשמן המשחה.. נצח ישראל לז' - מלכות יהודה נגד הראש.. ויוסף תמיד הוא באמצע כנגד הלב.. שמן המשחה ראוי למשוח הראש.. מעלת משיח בן יוסף יש לו הפסק.. אבל לכח מעלת משיח בן דוד לא יהיה לו הפסק.. כי יתגבר.. על האומות ויסלק כח האומות ועמהם מסתלק היצר הרע.
ה. מידות ב' ד' - ..שהכהן השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה ומתכוין ורואה בפתחו של היכל בשעת הזיית הדם. רמב"ם פרה אדומה ג' ד' - ..ושלשה חלקים היו חולקין את כל אפרה אחד ניתן בחיל ואחד בהר המשחה ואחד מתחלק לכל המשמרות.. וזה שניתן בהר המשחה היו ישראל מזין ממנו.. ותשע פרות אדומות נעשו.. והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר. פסחים יג: - אבא שאול אומר שתי פרות היו חורשות בהר המשחה. כל זמן ששתיהן חורשות כל העם אוכלין, ניטלת אחת מהן תולין.. ניטלו שתיהן התחילו כל העם שורפין.הושע י' - ..באסרם לשתי עינתם עונתם. רד"ק - דמה יהודה ואפרים לשתי פרות חורשות ואמרתי שיחרשו טוב וחרשו רע.. זכריה א' - בחדש השמיני בשנת שתים לדריוש היה דבר ד' אל זכריה.. רש"י - נבואת זכריה סתומה היא מאוד.. ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבא מורה צדק.. זכריה יד' - ויצא ד' ונלחם בגוים ההם.. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים אשר על פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. ונסתם גיא הרי כי יגיע גי הרים אל אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך יהודה.. ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם.. ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד. מלבי"ם - בימי עוזיה מלך יהודה, שאז היה הרעש מפני שקנא ה' לכבודו ולחולק עם כהונתו של אהרן, וכן יקנא ה' לכבודו בעת ההיא ועל החולקים על כבוד דת ישראל וקדושתם..
ו. אוה"ק ב' התעלות העולם לב' -כשאנו נשאלים על החיים החברותיים מה היא מגמתם.. זקוקים אנו לבא לשאיפה של עולם גדול ונשגב מהם.. תיקון העולם דורש צפיית ישועה עמוקה ממעיני הישועה העליונים. ותקותם של ישראל הנצחית לאורו של משיח, לאור ד' בעולמו, היא היא בסיסו של עולם, של כל מצביו, גם של העולם החברותי.. ומוכרח הדבר, שאנשים צופים ימצאו, שכל מעינם יהיה שקוע באותן המגמות העליונות, וחזיונם יהיה עולה ומרעיף על גבי החזיונות החברותיים.. אותו הרוח המחיה את החיים החברותיים צריך שיהיה בעצמו לקוח מאצילות הרוח העליון של החיים העליונים, החיים הקדושים השמימיים.. זאת היא המגמה היסודית של נשמת ישראל, לחיות חיים אלוקיים במובן החברותי, כמו שהחיים הללו הנם מצויים למעלה מן החברה, וכמו שהם נסקרים במשאת נפשם של יחידי סגולה המקודשים.. והמשיחיות בעצמותה סגולת ישראל היא, סגולת האומה, שהיא צריכה להתפתח בקרבה, ומוכרחה להגאל ממציריה וכל המציקים לה, השושנה העליונה צריכה שיפנו מכל צדדיה הקוצים והחוחים העוקצים אותה, ותתיחד עם דודה באהבה, מלכות שמים ומלכות הארץ בחטיבה אחת, האידיאל החברותי והאידיאל הרוחני המרומם הגדול מעל כל חיי חברה וקיבוץ.. מתאחדים ומתמזגים יחד. ד' אחד ושמו אחד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il