בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הנהגת ה' את העולם
לחץ להקדשת שיעור זה

ואמונתך בלילות

undefined

הרב יוסף נווה

אייר תשפ
4 דק' קריאה
ימי האדם בנויים מעליות וירידות, ימי טוב וימי רע, ימי אור וימי חושך. ימי אור, אלו ימים שהכל בהיר וברור. ימי חושך, אלו ימים של טשטוש וחוסר בהירות, וכדי לעבור אותם בשלום, צריך להתחזק באמונה - "ואמונתך בלילות" (תהלים, צב, ג).
נראה כאילו זה היה ממזמן, אבל רק לפני שבוע יצאנו מחג הפסח. כתוב בספרים הקדושים, שהימים הטובים נועדו כדי שנזכה לאסוף מהם כוחות להמשך שגרת השנה. 'מועד' הוא זמן שאנחנו 'מתוועדים' עם אבא בשמים וקרובים אליו בקרבה יתירה, כפי שכתוב במדרש (פסקא רבתי, טו) על הפסוק (דברים ד, ז) "כי מי גוי אשר לו אלוקים קרובים אליו כה' אלוקינו בכל קוראנו אליו", שהכוונה לימי המועדים, שאז בני ישראל נפגשים עם הקב"ה, והקב"ה שומע את תפילות בני ישראל - 'בכל קוראנו אליו'.
בתפילות החג אמרנו את נוסח הברכה "אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקדשתנו במצותיך, וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת".
ה'חידושי הרי"מ' זיע"א מפרש באופן מיוחד את הפסוק בקהלת (יב, א) "וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ", בזכות אותם ימים שאומרים 'אתה בחרתנו', יש יכולת לשאוב להמשך השנה זיכרון; שבכל מה שיעבור עליו יחזיק מעמד על ידי שיזכור את מעלתו וערכו אשר שם שמים חל עליו - 'ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת'.
במרוץ החיים, האדם עלול לשכוח מה הוא עושה פה ובשביל מה הוא בא לזה העולם, עלול לשכוח את התכלית של האדם שנברא "רק להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו" (מסילת ישרים בתחילתו). לכן באים ימים קדושים אלו כדי לרענן ולהפיח מחדש את הזיכרון והרצון, לזכור שיש ה' בעולם ולהשתוקק אליו.
יזכיר יהודי לעצמו את נשמתו 'חלק אלוק ממעל' שנחצבה מתחת כסא הכבוד עבור התכלית שלשמה באה לזה העולם, ויוציא את כוחותיו שקיבל ירושה מהאבות הקדושים מהכוח אל הפועל. זו העצה לשמר בתוכנו את אורות החג, שבהם זכינו להיות קשורים בעבותות אהבה למלכו של עולם.
ראיתי מדרש נפלא (קהלת רבה יב, א) שמתאר את חיי האדם בפסוק הנ"ל: "וזכור את בוראך, תנינן, 'עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלושה דברים, מאין באת מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא'. ר' יהושע בן לוי דסכנין אמר, שלושתן דרש עקביא מתוך תיבה אחת: 'בורך' 'בארך' 'בוראך'. 'בורך' זו לחה סרוחה (מאין באת), 'בארך' זו רמה ותולעה (לאן אתה הולך), 'בוראך' זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאתה עתיד ליתן לפניו דין וחשבון. לכך נאמר וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד דחילך עלך עד אשר לא יבואו ימי הרעה".
מתפללים ומקווים לה' שיהיו לנו רק ימי הטוב, אבל ישנם ימים שלאדם יש ניסיונות ואתגרים לא פשוטים הן ברוחניות והן בגשמיות. הקב"ה ברא אותנו עם יצר הרע והתמודדיות עם רצונות רעים, אדם יכול למצוא את עצמו טובע ברשת הרע של יצר הרע ועלול לשקוע שם ולהתייאש. העצה היא - 'שויתי ה' לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמוט' (תהלים טז,ח), כפי שפירש ה'נועם אלימלך' זיע"א (וישב), שגם מה שהוא 'לנגדי' היינו 'ימי הרעה', אני זוכר בה' יתברך שהוא תמיד לנגד עיני, שהכל ממנו לטובה מפני ש'מימיני בל אמוט', שאני מוכרח להיות יותר זריז בקיום מצוותיו, ועל ידי זה אני מתדבק בו יתברך יותר בזריזות.
עוד אמרנו בתפילות החג "והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך", כותב הרב הקדוש רבי אהרן מקרלין זיע"א בספרו 'בית אהרן': "והשיאנו - יטעננו". שימים אלו נועדו להיטען בהכרה שאתה הוא ה' אלוקינו, וזו ברכת מועדיך. בזכות סגולת ימים אלו יש לאדם את היכולת להיטען בחיבור בבורא עולם, להרגיש בעוצמה רבה את הקשר שלו אל ה' אלוקינו, ומתוך כך לצבור כוחות חדשים שיהיו מונחים לפניו עבור הימים הבאים.
אמרנו בהגדה של פסח "בקש לבן לעקור את הכל, שנאמר ארמי אובד אבי". והפירוש הוא - איך ביקש לבן לעקור את כל היהדות מאיש הישראלי, על ידי שמאביד ומשכיח ממנו שהוא בנו של מלך מלכי המלכים. כי כל זמן שיהודי זוכר שהוא בן של מלך, הוא יודע לשמור את עצמו שלא יכשל, כי לא נאה לבן מלך להתעסק בעניינים כעורים.
כך פירש בעל 'יסוד העבודה' מסלונים זיע"א, את הפסוק במשלי (ג, יא) "מוסר ה' בני אל תמאס", שהמוסר הגדול ביותר של האדם הוא בזוכרו שהוא בן מלך, מוסר ה' - בני, שאתה בני, וממילא אל תמאס, אל תלכלך עצמך בחטאים ודברים מאוסים. כשאדם חי את חייו מתוך חרות וחיבור אמתי אל עצמו, מודע לנשמה הטהורה שבקרבו, כך מתרחק מכל דבר שמריח שפלות ונמיכות רוח.
הדרך להנצל מתחבולות היצר הרע היא לזכור ולהכיר בהכרה שלמה ובהירה בקדושה שגנוזה בכל נפש מישראל, ומתוך כך להאמין בעצמו ולשמוח במעלתו שזכה ששוכנת בקרבו נשמה אלוקית, שנאצלה מעצמות האור אין סוף ברוך הוא.
אנחנו נמצאים בתקופה שאין איתנו יודע מה ילד יום, לא יודעים מה העתיד מזמן לנו, רק נותר לנו להתחזק באמונה וביטחון בה' יתברך. הקב"ה ברוב חסדיו נתן לנו את חג הפסח שנקרא גם חג האמונה, להשריש ולחקוק בתוכנו את מציאותו של ה' יתברך, שהוא בורא העולם, הוא המנהיג היחידי ואין עוד מלבדו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il