Not Found


HTTP Error 404. The requested resource is not found.

Not Found

Not Found


HTTP Error 404. The requested resource is not found.

Not Found

Not Found


HTTP Error 404. The requested resource is not found.

בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

בדיקת ס"ת ישנים, והגהת הפרשה לפני שבת

undefined

סיון תשפ"א
מלמו, שוודיה Malmo, Sweden
כסלו, תשנ"א

שאלה
ספרי תורה ישנים (50-60 שנה), האם יש עליהם עדיין חזקת כשרות, או צריכים בדיקה? האם כדאי לבדוק לפני כל שבת את הספר שבו יקראו?

תשובה
ספרי תורה ישנים שמשתמשים בהם בקביעות, ואין בהם קפיצת דיו מהאותיות, ולא נשרו במים או שהו במקום לח מאד — יש עליהם חזקת כשרות.
ספרי תורה שלא משתמשים בהם בקביעות, ורוצים לחזור ולהשתמש בהם — צריכים בדיקה שתי פעמים בכל שבע שנים 1 . הבדיקה תיעשה ע"י גלילתם מתחילתם לסופם כדי לראות שלא התעפשו והדיו לא קפץ מהאותיות. לצורך הבדיקה לא צריך מומחה הבקי בחסירות ויתירות, אלא כל אדם יכול לבודקם, ובלבד שיעיין ויראה שהאותיות לא התקלקלו 2 .
אם יש בארון הקודש ספרי תורה רבים שלא משתמשים בהם — יש לגוללם אחת לי"ב חודש כדי שייכנס בהם האוויר ולא יתעפשו 3 .
"מצווה לקרות הפרשה בערב שבת בספר תורה שעתידין לקרא בו בשבת, ובפרט השליח ציבור, שאם יהיה טעות או דיבוק יתקנוהו" 4 .
^ 1.עיין ב"י, אורח חיים, סוף סימן ל"ט, בשם אורחות חיים.
^ 2.תשובת חת"ם סופר, סימן רפ"ג. הובאה בפתחי תשובה, שו"ע יורה דעה, סימן רצ"א, סק"ג.
^ 3.ע"פ שולחן ערוך חושן משפט, סימן רצ"ב, סעיף כ'.
^ 4.דברי מרן החיד"א, בספר לדוד אמת, סימן ה', אות נ"ג.
Not Found

Not Found


HTTP Error 404. The requested resource is not found.

Not Found

Not Found


HTTP Error 404. The requested resource is not found.