בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • חיי שרה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' יוסף בן יעקב ז"ל

לפרשת חיי שרה

מידת החסד של אברהם אבינו

על מעלתה המיוחדת של מידת החסד של אברהם אבינו, שלא היתה מידה פרטית אלא מעין בלתי פוסק של חסד.

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

3 דק' קריאה
פרשתנו היא פרשה של עשיית חסד, והיא מסיימת את תורת החסד של אברהם אבינו. חז"ל 1 מונים את החסדים שאברהם עשה, ובין השאר מזכירים את חסדו שעשה עם שרה, שטרח באשתו לקוברה, לסופדה ולבכותה. ולכאורה לא מובן מדוע מוגדר הדבר כ'חסד'? הרי זהו דבר טבעי ומובן מאליו! אלא צריך להבין שאצל אברהם נבעו המעשים לא מתוך חיוב או דרך ארץ, אלא רק ממקור של חסד.
היסוד והבסיס של החסד איננו עצם הטובה, אלא יש דבר הקודם לכך, והוא אהבת החסד: "ומה ה' אלהיך דורש מעמך... ואהבת חסד" 2 . החסד אינו מתחיל ממידה אנושית מוגבלת, אלא הוא מעיין שאינו פוסק. כך רציתי לחדש, ואחר כך ראיתי שרבנו יונה כותב זאת. מי שיש לו אהבת חסד, לא נהנה רק כשוא עושה חסד אלא גם כשחברו עושה חסד, כפי שאומרת המשנה באבות 3 , וזהו סימן שהוא מזרע אברהם גומל החסדים. הבסיס לכל המידות הוא האהבה, וכשהאדם עובד על האהבה, סימן שהוא מזרע אברהם 4 . ולפי זה מובן שמעשיו של אברהם אבינו במות שרה נחשבים כחסד. מכיוון שהם נובעים מתוך מעיין החסד, ולא משום שזו אשתו.

אמנם גם לוט היה איש חסד. הוא הציל את אברהם, ולא גילה ששרה היא אשתו. לוט עשה מעשה חסד גדול. במצבים רגילים נוח לעשות חסד, אך לא כשמידת הדין שולטת, שאז מתרחקות הטובות. ואף על פי כן, גם במצב זה עשה לוט חסד. אולם, אצל לוט לא נבע הדבר מתוך מעיין של חסד, כי אם היה זה מנהג, ולעומת זאת אצל אברהם אבינו - נבעו כל מעשיו מתוך מעיין החסד שנבע מלבו, ומתוך אהבת החסד שבו.
וכך אנו רואים גם לגבי הנהגת אברהם אבינו עם בני חת. מיד כאשר אמרו בני חת דברים טובים, באה הכרת הטובה מצדו של אברהם אבינו: "וישתחו אברהם" 5 . לא היה זה טקס בעלמא, אלא הכרת טובה, מתוך הערכה של חסד.

השם "בני חת" מופיע במקרא עשר פעמים, וחז"ל אומרים 6 שהדבר מכוון כנגד עשרת הדברות. בני חת מוזכרים עשר פעמים, כנגד עשרת הדברות, מכיוון שהם עשו חסד, "שכל מי שהוא מברר מקחו של צדיק, כאילו מקיים עשרת הדברות". לעומתם, עפרון נתן עיניו בכספו של אברהם, ולכן הוא כתוב בכתיב חסר 7 . אמנם הוא עשה את רצון אברהם, אולם הוא נתן את עיניו בכסף.
ולכאורה קשה, כיצד אברהם שלח שלוחים – את בני חת – לעפרון, כדי שיסכים למכור לו את השדה? הרי בכך הוא עובר על "לא תחמוד" 8 , שהוא הלאו החמור ביותר שבעשרת הדברות, כפי שמובא בפסיקתא 9 שהלאו הזה הוא כנגד כולם, וכפי שמסביר המהר"ל 10 שחמדת האדם היא שורש כל העבירות, וללא מידה זו לא היה האדם עובר עבירה. והרי לבני חת היתה שייכות לעשרת הדברות (כמבואר בדברי חז"ל שהבאנו למעלה)! אלא צריך להסביר שלא היה בזה איסור חמדה, כיון שלעפרון לא היה עניין בשדה עצמו, אלא רק בכסף. לאברהם היה צורך בשדה, ואילו לעפרון לא היה צורך בו. אברהם ידע שזהו מקום קבורתו של אדם הראשון 11 , ולכן רצה את השדה, ואילו עפרון חמד רק את הכסף. היסוד של עפרון היה חמדת הכסף, ולעומת זאת היסוד של אברהם אבינו היה אהבת ה' ומתוך כך אהבת החסד.

כל הזכויות שמורות לרב בנימין רקובר, ירושלים התשס"ו.


^ 1 בראשית רבה, פרשה נח, אות ט.
^ 2 מיכה ו, ח.
^ 3 פרק ה, משנה יג.
^ 4 זרע אברהם אוהבי" (ישעיה מא, ח). וראה אבות פרק ה משנה יט, אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מג, זוהר השמטות דף רנג עמוד א, מדרש זוטא שיר השירים פרשה ג, רמב"ם הלכות תשובה פרק י הלכה ב, ונתיבות עולם ב' עמוד ד.
^ 5 בראשית כג, יב.
^ 6 בראשית רבה, פרשה נח, אות ח.
^ 7 שם, אות ז.
^ 8 שמות כ, טו.
^ 9 פסיקתא רבתי, פרשה כא, פסקה יג.
^ 10 גבורות ה' , פרק סו, עמוד שו.
^ 11 ראה בראשית רבה, פרשה נח, אות ח, ועיין עוד זוהר חדש, רות, דף לג עמוד ב, ורמב"ן בראשית כג, ט.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il