בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

איסור כניסה לכנסיות ומבואותיהן

undefined

רבנים שונים

חשוון תשפ"ב
2 דק' קריאה
מקסיקו, מקסיקו Mexico, Mexico
סיון, תש"ן

שאלה
פעמים רבות אני נוסע לקהילות יהודיות באמריקה הלאטינית וכידוע, ביבשת זו שולטת ההשקפה הדתית-נוצרית. כנסיות מסוגים שונים, מפוזרות על פני כל הארצות.
ברצוני לשאול את כבוד הרב: האם מותר להיכנס לכנסיות? האם יש הבדל בין סוגי כנסיות שונות? האם יש הבדל, מבחינת ההלכה, אם נכנסים לביקור או למטרה אחרת? מה דינה של כנסיה שאין בה פסלים? האם מותר להיכנס למבואה של הכנסיה להסתכל בציורים?

תשובה
א. אסור להיכנס לבית עבודה זרה לביקור או לכל מטרה אחרת 1 .
ב. נחלקו הראשונים, אם הנצרות נחשבת לעבודה זרה. לדעת המאירי, הנוצרים אינם נחשבים כעובדי עבודה זרה 2 , ולדעת הרמב"ם, הנצרות היא עבודה זרה ממש 3 . בתקופתנו, שרוב מאמיני הדת הנוצרית אינם אדוקים בע"ז שלהם, נראה שאף לשיטת הרמב"ם, אין דינם כעובדי עבודה זרה ממש. אלא, כעובדים בשיתוף 4 . לדעת בעלי התוספות, הגויים אינם מצווים על שיתוף. וכך הכרעת הפוסקים 5 . אעפ"כ נראה שאסור להיכנס לכנסיה מכמה טעמים:
1. אע"פ שבן נוח אינו מצווה על השיתוף, אין דבר זה משנה באשר לישראל שמצווה על שיתוף. ולגבי ישראל, נחשב גם השיתוף כעובד עבודה זרה ממש 6 .
2. מה שכתבו הפוסקים, שאין דינם כעובדי עבודה זרה, זה דווקא לגבי האנשים. אך ההולך למקום שבו הם מקטרים, נדבק בטומאה ובסיטרא אחרא 7 .
ג. אסור להיכנס לכנסיה, אפילו שאין בה צלם 8 .
ד. אף למבואה של כנסיה אסור להיכנס 9 . והאיסור חמור יותר כשנכנס בכדי ליהנות מהציורים 10 .
___________________________________________________
רמב"ם בפירוש המשניות, ע"ז (פרק א', משנה ד'), רשב"א (הובא בטור יו"ד, סימן קמ"ט). ריטב"א (ע"ז, דף י"א, ע"ב) ועוד.
2 ב"ק, דף קי"ג, ע"ב. יומא, דף פ"ד. וכ"כ הראי"ה קוק, באיגרת פ"ט: "העיקר כדעת המאירי וכו'".
3 רמב"ם בהלכות ע"ז, פ"ט, ה"ד (יש גורסים כנענים אך זה מאימת הצנזורה). וכן בפירוש המשניות, פ"א, מ"ד, בהוצאת מוסד הרב קוק.
4 עיין תחומין חלק ט', עמוד 74, מאמר של הרה"ג חיים דוד הלוי.
5 סנהדרין, דף ס"ג, ע"ב, תוד"ה אסור, וכ"כ הרא"ש שם. ועיין ר"ן, סוף פ"ק דע"ז. וכ"כ הרמ"א באו"ח, סימן קנ"ו. והש"ך ביו"ד, סימן קנ"א, סק"ז. היעב"ץ במור וקציעה ריש סימן רכ"ד, ועיין פ"ת שו"ע יו"ד, סימן קמ"ז, סק"ב.
6 שו"ת בניין ציון ח"א, סימן ס"ג. ולפי טעם זה אין חילוק בין סוגי הכנסיות. ועיין יחווה דעת, חלק ד', סימן מ"ה, בהגהה.
7 שו"ת חיים ביד, לגר"ח פאלאג'י, סימן כ"ו.
8 שו"ת פרי השדה, ח"ב, סימן ד'. הובא בציץ אליעזר, חי"ד, סימן צ"א.
9 עיין רמ"א יו"ד, סימן קמ"ט, ס"ב. ובציץ אליעזר שהובא לעיל.
10 שו"ע יו"ד, סימן קל"ט, ס"א.

בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל

גם אני מאשר:
הרב שאול ישראלי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il