בית המדרש

  • מדורים
  • קול צופיך - הרב מרדכי אליהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקב בן בכורה

מתוך "קול צופייך" גיליון מס' 361

הלכות מזוזה ב'

לעטוף את המזוזה בשני כיסויים; הנכנס לבית חדש; דירה עם כמה כניסות; קביעת מזוזה בלילה; חיוב מרפסת במזוזה; הסיר את המזוזה כדי לבודקה; פתח בצורת קשת; דלת שוכבת; משקוף שהוסר והוחזר; מעלית ומטוס; מבנה נייד; בית שער; כניסה בלי דלת; דלת מסתובבת; המתארח בבית מלון.

undefined

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

סיוון תשס"ו
6 דק' קריאה
ליד המזוזה יש להתנהג בכבוד, וטוב לעטוף את המזוזה בשני כיסויים (ויאמר שאחד מדין שמירה), היינו בניילון או בנייר ואח"כ להניחה בקופסא, כי לעיתים המקום שכנגד המזוזה אינו נקי, וכגון שיש ילדים קטנים שעלולים לטנף (עיין שו"ע או"ח הלכות תפילין סי' מ'). ויש מי שאומר שאם הניח את המזוזה בגובה 10 טפחים זה נחשב כרשות בפני עצמה, ולכן מותר. ועל זה אומר הט"ז: כשהעולה לתורה יורד מהבימה, לא יפנה את גבו לספר התורה, אבל אם הבימה גבוהה עשרה טפחים, היא רשות בפני עצמה, ורשאי לרדת כרגיל. אף על פי כן, יש נוהגים לרדת מהבימה כשפניהם אל ספר התורה כמו "עושה שלום", כדי שהגב שלהם לא יהיה לכיוון ספר התורה.

אמירת 'לשם יחוד' לפני קביעת המזוזה
טוב לומר 'לשם יחוד' לפני קביעת המזוזה. עיין בסידור 'קול אליהו' (בעמוד תת"ק) שם הבאנו את הנוסח, ובו כתוב: "לשם יחוד וכו' הריני מוכן ומזומן לקיים מצות עשה לקבוע מזוזה ככתוב: "וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך", ואח"כ יאמר "ויהי נועם" וכו', ויברך "ברוך אתה וכו' לקבוע מזוזה". ואחר שיקבענה ינשקנה ויאמר: "זה השער לה' צדיקים יבואו בו" (בא"ח שם אות ה').

הנכנס לבית חדש
אם נכנס לגור בבית חדש ויש לו כמה חדרים, טוב שיאמר לאשתו ולבניו הגדולים ולאורחים: 'אני קובע את המזוזה בפתח הבית ואיני מוציא אתכם ידי חובה', וכך יזכה את האחרים בקביעת המזוזות בחדרים האחרים.

דירה שיש לה כמה כניסות
אם יש לאדם דירה בקומה ראשונה ויש לה כמה כניסות, הכלל הוא: מקום שהדלת נכנסת זה נקרא הכניסה העיקרית לדירה, כי הדלת נכנסת בדרך כלל לדירה, ושם יקבע את המזוזה עם ברכה, ובשאר הכניסות יקבע בלי ברכה. אלא אם כן לא כיון (וכנ"ל).

נוסח הברכה
יש מי שאומר שהקובע מזוזה בביתו מברך "לקבוע מזוזה", ואם קובע מזוזה בבית שאינו שלו מברך "על קביעת מזוזה". ולמעשה, אנו נוהגים לברך תמיד "לקבוע מזוזה". מעין זה כתוב שהמוהל מברך "על המילה", ואם אבי הבן מל יש מי שאומר שמברך "למול את הבן". ואומר הרב חיד"א אנו תמיד מברכים "על המילה", כי רמוז בזה מַל י-ה.

קביעת מזוזה בלילה
מותר לקבוע את המזוזה בלילה. ויש מי שאומר שאין לקבוע מזוזה בלילה, כמו שמצינו לענין צדקה - שלא נותנים צדקה בלילה. ואין הלכה כן, כי אם נזדמן הדבר כך מאליו לא יחמיץ המצוה, וכי אם בא עני בלילה לא יתן לו צדקה?! (בא"ח שם ד').

האם מרפסת חייבת במזוזה?
קובעים את המזוזה מצד ימין של הנכנס לחדר. והיכן מניח את המזוזה בפתח המרפסת, האם מצד ימין של היוצא מהבית למרפסת, או מצד ימין של הנכנס מהמרפסת לבית? לדעת הספרדים, אם המרפסת בקומה השניה - מניח את המזוזה מצד ימין של היוצא למרפסת. וי"א בשם החזון איש, שיניח המזוזה מצד ימין של הנכנס מהמרפסת לבית. הרה"ג יצחק אלפיה זצ"ל בעל 'קונטרס היחיאלי' שואל, האם 'בלקונס' (מרפסת) חייבת במזוזה או לא שהרי אין לה תקרה? ומה הדין במרפסת שהיא צרה וארוכה ואין בה ד' על ד' אמות, אבל יש בה כדי לרבֵּע ד' על ד' אמות? ופסק, שחייבת במזוזה בלי ברכה.

הסיר את המזוזה כדי לבודקה
אם הסיר את המזוזה כדי לבודקה, והחזירה באותו היום - אינו חוזר ומברך. אבל אם החזירה למחרת (ועבר לילה)– חוזר ומברך. ואם ידע מראש שבדיקת המזוזות תתארך יום או יומיים ובינתיים לקח מזוזה מגמ"ח – עליו לברך על קביעתה. וכשיחזיר את המזוזה שלו מהבדיקה – יברך שוב על קביעתה, כי עבר לילה מהסרתה. וכתב הרב בעל 'כף החיים' ע"ה בספרו 'קול יעקב' (סי' רצ"א ס"ק ז'): "אם הסיר את המזוזה לבודקה ודעתו לחזור ולקובעה, יש להסתפק אם יברך כשחוזר וקובעה או לא יברך, ועיין באדמת קדש וברכי יוסף וכו' ויש מי שאומר שלא יברך משום סב"ל והיינו אם בא לקובעה באותה שעה תיכף לאחר הבדיקה, אבל אם שהה בינתיים ועשה היסח הדעת שעסק בעסקים אחרים כשיבא לקבוע יברך". ועדיף שיהא ביום אחר.

פתח בצורת קשת
יש בתים שפתח הבית שלהם בצורת קשת. כיום בדרך כלל, פתח כזה הוא גבוה, אבל לעיתים הקשת אינה מתחילה מהאמצע אלא מהצד וזה בעיה כי יצא שגובה המזוזה יהיה ממש סמוך לידו של הנכנס. ואין הכי נמי, גם אז יניח בתחילת שליש עליון, ובלבד שיהא גבוה עשרה טפחים.

דלת שוכבת
מחסן שדלת הכניסה אליו שוכבת (בצורה מאוזנת), ומרימים את הדלת ויורדים במדרגות - היכן יניח את המזוזה? ולמעשה, במדרגות שיורד ישים עץ כעין דל"ת ושם יניח את המזוזה, כי גם מחסן חייב במזוזה עם ברכה.

משקוף שהוסר והוחזר
סייד שבא לסייד את הדירה, והסיר את העץ שעליו מונחת המזוזה כדי לצובעו, והמזוזה עדיין עליו, ואח"כ החזירו – זה נקרא 'תעשה ולא מן העשוי', כי צריך שהעץ שעליו מונחת המזוזה יהיה במקומו. ועל כן יסיר את המזוזה ויקבענה שנית בברכה.

מעלית או מטוס – פטורים ממזוזה
מעלית פטורה ממזוזה, שהרי אין אוכלים ושותים או ישנים בה, ואין לך עראי גדול מזה. גם מטוס פטור ממזוזה, כי האכילה שם זה עראי.

מבנה נייד
כיום יש מבנה נייד הנקרא 'קראוון', ואם גר בו חייב לקבוע מזוזה בפתחו. לפני כמה שנים היו קראוונים שבהם גרו יהודים, ורצו להעבירם ממקום למקום, והיו מביאים מנוף בלילה ומרימים את הקראון ומניחים אותו במקום אחר. ופעם אחת שאל אותי אדם אחד בעודו נמצא בין השמים והארץ: כשהמבנה הזה תלוי באוויר הוא פטור ממזוזה, וכעת שמניחים אותו – מה אני אעשה? ולמעשה, ברגע שהמבנה הורם על ידי מנוף מעל הקרקע, הוא פטור ממזוזה, וכשמורידים אותו שוב לקרקע, הוא שוב חייב במזוזה, ולכן יש לפרק את המזוזה ולקובעה מחדש ובברכה.

בית שער
כל מקום שאין בו ד' אמות על ד' אמות – פטורה ממזוזה. אבל בית שער (מקום שהשומר יושב שם), אע"פ שאין בו ד' על ד' אמות – חייב במזוזה, כי זה הדירה של השומר.

בית שבו כניסה בלי דלת
יש בתים שיש להם כניסה בלי דלת, ואחר כך כשנכנסים פנימה יש דלת שממנה נכנסים לדירה.
יש מי שאומר שהכניסה הראשונה שאין בה דלת – פטור ממזוזה כי אין זה נקרא "ובשעריך".
ויש מי שאומר שגם כניסה זו חייבת במזוזה. ולמעשה, מדין סב"ל יקבע שם מזוזה בלי ברכה.

דלת מסתובבת
בכניסה לבתי מלון או בנייני משרדים מצויה דלת מסתובבת, שישנה אפשרות לכמה אנשים להכנס ביחד, ובדרך כלל נכנסים אחד אחד - קובעים את המזוזה בכניסה מצד ימין.

השוכר בית בארץ ישראל
המתארח בבית מלון
כתב הבא"ח (כי תבא אות כג): "השוכר בית בא"י - חייב במזוזה מיד משום ישוב א"י. אבל השוכר בית בחו"ל, והדר בפונדק בא"י - פטור ממזוזה שלשים יום. בד"א בשוכר בסתם אבל אם שכר בפירוש לששה חדשים או לשנה מאחר ששכר בפירוש לזמן שהוא יותר משלשים וקנה שכירות הבית באופן שאין אחד מהם יכול לחזור בו והוליך שם כליו ומטלטליו הרי זה מתחייב מיד". בבית מלון חלה החובה על בעל בית המלון לקבוע מזוזה, ואין האורח חייב בזה. אם מתארח במלון של גויים ואין שם מזוזות, ובדעתו להשאר שם למשך חודש – יבקש רשות מבעל המלון לקבוע מזוזה בפתח החדר. ואם בעל המלון מסרב לבקשתו – לא יניח, כי מהדין הוא פטור.

אנחנו רגילים לנשק את המזוזה כשנכנסים לבית. וכשאנו מגיעים לחו"ל לשדה התעופה, יש שם הרבה דלתות, ואנו רגילים לשים את הידיים על המשקוף אבל אין שום מזוזה, ואז אנו יודעים שאנחנו בגלות. פעם באנו לחנוך את אחד מבתי המלון החשובים בארץ שבנה אותו גוי עשיר מחו"ל, והיו נוכחים שם ראש הממשלה (דאז ולא נזכיר את שמו) ועוד כמה אנשים מכובדים. הכניסה לדלתות של חדרי המלון היתה על ידי כרטיס מגנטי ורציתי לומר לבעל המלון שהדבר מהווה בעיה לשומרי שבת וכי יש להתקין גם מנעול רגיל, ובקשתי מאחד הנוכחים שיתרגם את דברי לבעל המלון. נה אלי ראש הממשלה ואמר לי, שאין זה נאה להעיר כך לבעל המלון. אמרתי לו אם הדבר לא יתוקן, אנשים יחשבו שהדבר מותר בשבת. אותו גוי שמע את דברי המתרגם, ומיד ביקש מאחד הטכנאים שיסדרו את הענין.

בחו"ל מרחק הנסיעה ממקום למקום גדול מאד, ולעיתים נסיעה מתמשכת על פני יום שלם ואף יותר. ולאותו גוי בעל מלון יש חדרים להשכרה שנמצאים בצידי הדרכים, ובהם יכולים הנהגים לאכול ולישון, ואח"כ הם ממשיכים בנסיעתם. ובאחד הפעמים כשהיינו שם אמרתי לו שחדרים אלו פטורים ממזוזה כי רוב המאכסנים בהם הם גויים, ומיעוט יהודים.

עוד מדיני מזוזה
יש מי שאומר שהשוכר או קונה דירה - חייב מיד לשים מזוזה. אבל כשהבית ריק, הרי הוא פטור ממזוזה, ואם אח"כ הכניס דברים לבית – חייב להוציא את המזוזה ויחזור ויקבענה בברכה. וי"א, שאם אדם עוזב את הבית אפילו לחצי יום, חייב לפרק את המזוזה ולקבוע אותה שוב. אבל אנו אומרים, כיון שכשיוצא מביתו דעתו לחזור, אינו צריך שוב לחזור ולקבוע את המזוזה.

כל העולם ניזון בשביל ישראל
העולם הזה נברא בזכות עם ישראל, "כל העולם כולו ניזונין בשביל חנינא בני" (ברכות י"ז ע"ב)- וכל העולם כולו ניזון בשביל עם ישראל. וידעו להם אמריקה ורוסיה ואוסטרליה וכל העולם כולו שעליהם לדאוג שלא יזיקו לאף אחד מעם ישראל, ואם הם לא שומרים, הם אוכלים לא משלהם. ויהי רצון ש"לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי", והקב"ה יזכה אותנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ואז נראה אם בבית המקדש יקבעו מזוזות או לא. כי הרמב"ם כותב (פ"ו מהלכות תפילין הלכה ו'): "הר הבית הלשכות והעזרות ובתי כנסיות ובתי מדרשות שאין בהן בית דירה, פטורין לפי שהן קדש. בית הכנסת של כפרים שהאורחין דרין בו, חייב במזוזה. וכן בית הכנסת של כרכין אם היה בו בית דירה, חייב".

וממשיך הרמב"ם (שם): "כל השערים שהיו במקדש לא היה להם מזוזות, חוץ משער נקנור ושלפנים ממנו ושל לשכת פלהדרין מפני שהלשכה הזאת היתה בית דירה לכהן גדול בשבעת ימי ההפרשה". ויהי רצון, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונראה היכן מניחים מזוזות, והיכן פטורים מלהניח מזוזה, יראו ענינו וישמח לבנו בעגלא ובזמן קריב אכי"ר.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il