בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • שיחות לחג החנוכה
לחץ להקדשת שיעור זה

יש לך חלק באלוקי ישראל

undefined

הרב יוסף נווה

כסליו תשפ"ב
3 דק' קריאה
מובא בחז"ל (בראשית רבה ב, ד) שהיוונים אמרו לעם ישראל "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל". בספר 'הלקח והלבוב' על חנוכה שואל מדוע דווקא על קרן השור? והוא עונה שהשור בא להזכיר לעם ישראל שני דברים לא כל כך נעימים.
הדבר הראשון - חטא העגל. כמו שכתוב בתהילים (קו, כ) "תבנית שור אוכל עשב". הדבר השני - את יוסף הצדיק שנאמר עליו "בכור שורו הדר לו" (דברים לג, יז).
מה בעצם רצו היוונים? הם רצו לייאש ולהזכיר לעם ישראל את העוונות שלהם. חטא העגל - נכון חזרתם בתשובה, אבל עדיין לא תיקתנם את הפגם ואת הקלקול עד הסוף (שמות לב, לד).
את יוסף הצדיק הם רצו להזכיר, בגלל ראובן שחילל את יצועי אביו, ובעקבות כך הוא פתח בתשובה (בראשית רבה פד, יט), ועם זאת נלקחה ממנו הבכורה ועברה ליוסף - "בכור שורו הדר לו".
כלומר, היוונים רצו לומר לעם ישראל: לא משנה כמה תחזרו בתשובה, זה אף פעם זה לא יהיה בסדר מצד הקב"ה, הקב"ה לא מקבל את התשובה עד הסוף, הם רצו להכניס ייאוש עצום בתוך ליבות נשמות ישראל - אתה יכול לעשות מצוות ומעשים טובים, אתה יכול לחזור בתשובה, אבל זה לא באמת מועיל במאה אחוז.
אומרים חז"ל (גמרא שבת פח, ע"ב) שכשמשה רבנו עלה למרום לקבל תורה, באו המלאכים לקטרג לפני הקדוש ברוך ואמרו לו "מה אנוש כי תזכרנו" (תהלים ח, ה)? למה אתה הולך לתת לבשר ודם את התורה? הרי הם יחטאו. אל תתן למשה רבנו את התורה שיעביר לעם ישראל, הם בני אדם עם חומריות ויצריות, זה לא יעבוד.
אמר לו הקב"ה למשה "אחוז בכיסא כבודי ותן להם תשובה" ואמר בעל ה'אור גדליהו' זצ"ל, אביו של מחבר הספרים 'הלקח והלבוב', רעיון עצום: הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד להם שיש תשובה שמגעת עד כסא הכבוד!
לא משנה כמה יהודי חס שלום יקלקל בכוונה או לא בכוונה, יהודי זה יהודי, תמיד יש לו קשר ואהבה אל אביו שבשמים, כי ימינו תמיד פשוטה לקבל שבים.
וזו התשובה למלכות יון. יון רצו לייאש את עם ישראל כמו שאומר דוד המלך בתהלים (סט, ג) "טבעתי ביון מצולה ואין מעמד", הם רצו להכניס את עם ישראל לייאוש עמוק.
אם נשים לב, קליפת יון היא מתוחכמת - המילה יון מתחילה באות י', אחריה האות ו', ובסוף האות ן'. היינו, היצר הרע מתחיל בדברים קטנים - הוא מראה לך כמה אתה לא בסדר בעניין אחד, ולייאש אותך בעניין אחר, ולבסוף לאבד את התקווה. וכך, יהודי בלי לשים לב מתקרר ונופל לנ' - חמישים שערי טומאה.
מובא בספרי ברסלב (כוכבי אור, חכמה ובינה) ש'נחמן' - רבינו נחמן מברסלב זיע"א הוא אותיות 'מוח נ', שער החמישים של הקדושה.
אם יון זה שער החמישים של הטומאה שזה הייאוש, כנגדו רבנו נחמן הוא שער החמישים של הקדושה, שהרי הוא אמר 'אין ייאוש בעולם כלל", הקב"ה אוהב אותך, שמח בך ורוצה כל עבודה שלך, לכן אל תתייאש.
אומר ה'שפת אמת' זיע"א (חנוכה, תרנ"ח) שזו הסיבה שאנחנו מדליקים נר חנוכה בפתח הבית. להורות שני דברים: האחד הוא שלכל יהודי בחנוכה נפתח פתח של תשובה, פתח קטן אפילו של מעשה טוב גודל וצומח.
הדבר השני הוא, הפתח של התשובה לכל היהודים שעומדים בחוץ, להורות להם שתמיד הם יכולים לחזור הביתה, לתוך מחנה ישראל כי אין ייאוש בעולם.
מובא בספרים הקדושים שימי חנוכה ובפרט הנר השמיני 'זאת חנוכה' הם המשך לימים הנוראים, חלה עליהם קדושה עצומה כמו יום הכיפורים, וניתנת לאדם היכולת לחתום את עצמו מחדש בספרן של צדיקים. זהו יום גבוה ונשגב שאפשר לפעול בו ישועות ברוחניות ובגשמיות.
ביום זה קוראים בתורה 'ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור'. ופרש 'הלקח והלבוב' - מנשה לשון נשיה על שם השכחה. במשך הזמן יהודי עלול להגיע למצב ששוכח את אביו שבשמים, או שהיצר הרע מכניס בלבו מחשבות שכביכול הקב"ה שכח אותו.
לכך באים ימי חנוכה ומזכירים לנו 'גם לי אל' - גם לי יש שייכות וקשר אל בורא עולם, אני לא רוצה לשכוח אותו, ואני מאמין באמונה שלמה שהקב"ה גם לא שכח אותי. אני מאמין שאני עדיין קרוב לאבא בשמים ויש לי חיבור אמתי ונצחי אתו, קשר בל ינותק לעד, והידיעה הזו משפיעה על האדם ישועה 'פדה - צור'.
שנזכה בחג הזה לאור של תשובה, אור של אהבה ואור של שמחה, ועל ידי זה נזכה לגאולה השלמה אמן ואמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il