בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

גרושה שנתקשרה עם כהן

undefined

רבנים שונים

אלול תשפ"ב
3 דק' קריאה
מונטריאול, קנדה Montreal, Canada
אייר תשנ"ט

שאלה
בא לפני המקרה הבא:
אשה גרושה שנתאהבה בכוהן, כמובן מבלי לדעת שהוא כהן, ועכשיו שניהם בהלם, כשגילו שאין מוצא למצבם עפ"י ההלכה. הנישואין של האשה נערכו בזמנם כדת וכהלכה, ואין שום פתח לחפש בזה. וכן הגט. והכוהן הוא כוהן מקדמא דנא. מבוי סתום ואטום. האם יש בספרות השו"ת איזשהו פתח, או דרך ואפשרות כל שהם, לצאת מהמיצר, או בכלל אין על מה לדבר, כפי שכולנו פה חושבים?
מה אם בכל זאת הולכים ומוצאים להם רב, אורתודוקסי וכשר כמובן, שמסדר להם קידושין, מבלי שהגידו לו שהנערה גרושה? בני הזוג אינם שומרי מצוות אך גם לא מורדים. האם יש להזהירם בכל תוקף או שב ואל תעשה עדיף?

תשובה
אין כל דרך למצוא היתר (כמפורט לקמן) לנישואי כהן וגרושה.
יש להסביר לשואלים את הענין בדרכי נועם, ולהדגיש את הענין החשוב שיש בקדושתו של הכהן ואת קדושת הנישואין באופן כללי, ומשמעות הקשר לדורי דורות שיש לבססו על אדני הקודש.
מכיוון שיש רגישות רבה בכל ענין כזה, יש לקרב את השואלים ולהראות להם יחס חם ואישי ולנסות לעודדם לבנות כל אחד את ביתו בדרך הנכונה.

את ההצעה בסעיף ג' להלן יש לשקול בזהירות רבה ביותר, אם יש בכלל מקום להעלותה.

להלן פרטי ההלכה:
א. אסור לכהן להתחתן עם גרושה, דבר תורה, כמו שכתוב: "ואישה גרושה מאישה לא יקחו" 1 . ולכן אין לחתן אותם, ולא עוד אלא שבנישואין שלהם אנו מוסיפים חומר לאיסורם, שלדעת רמב"ם, כהן הבא על הגרושה בלי נישואין, אינו לוקה, ובנשואין - לוקה 2 . ולדעת רמב"ן - בלי נישואין אינו לוקה אלא אחת, ובנשואין לוקה שתיים 3 .

ב. צריכים להזהירם על חומרת האיסור בכל תוקף 4 , אבל גם מתוך רגישות למצבם, וזאת מכמה טעמים:
1. מחובת התוכחה, וכמו שמופיע במסכת שבת: "כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, נתפס עליו בעוונו" 5 ;
2. שמוטב להם לא להתחתן, מכיוון שבנישואין שלהם הם מוסיפים חומר לאיסורם, וכמש"כ 6 ;
3. לגדור פירצה 7 .

ג. הדרך היחידה למצוא פתח בנושא היא לחקור אחרי אמו של אותו הכהן, אולי בצעירותה לא היתה שומרת תורה ומצוות, ונבעלה לגוי 8 , ובזה נפסלה לכהונה, וממילא בנה חלל שמותר בגרושה 9 . אומנם אם אכן נמצא שנבעלה לגוי, היא אסורה לבעלה וכל הבנים שלו חללים, ויכול אפוא להיות שתוצאות הבדיקה הזאת יהיו יותר חמורות מן המצב הקיים.
^ 1. ויקרא (כא ז) ומובא בספר המצוות לרמב"ם (לא-תעשה קס), וב"ספר החנוך" (מצוה רסח), סמ"ג (לאוין קכג) ועוד.
^ 2. עיין רמב"ם (הל' איסורי ביאה פי"ז הל' ב), ועיין עוד ב"כסף משנה" (הל' איסורי ביאה פט"ו הל' ב) בשם רבינו אברהם בנו של הרמב"ם, ועיין רמ"א (שו"ע אבן העזר סי' כו סע' א) לגבי איסור קדשה, ובגר"א (שם ס"ק ח) ו"אבי עזרי" (הל' אישות פרק א הלכה ד), והדברים ארוכים.
^ 3. עיין שם בה"ה.
^ 4. ועיין שו"ת "באר משה" (ח"ה סי' קנט) שכתב, שיש אפילו למנוע ממנה לטבול במקוה טהרה של הקהילה, ע"ש. ועיין עוד בשו"ת "במראה הבזק" (ח"ד תשו' פג) דיון דומה בישראלית שהתחתנה עם גוי.
^ 5. דף מד ע"ב. ולא שייך כאן מוטב שיהיו שוגגין (שבת קמח ע"ב), שהרי הם כבר לא שוגגין, וכאשר הם מזידים, חובה להוכיחם בכל אופן, עיין שו"ע (או"ח סי' תרח) וב"משנה ברורה" (שם ס"ק ה). ועוד עיין שם ב"שער הציון" (ס"ק ג) שבדבר שאחרים יכולים להימשך אחריהם, צריכים למחות בידם בכל אופן.
^ 6. ועיין בשו"ת "באר משה" הנ"ל (סי' קסג) מחלוקת תוס' ור"ח, אם עלינו ליעץ להם להתחתן בנישואין אזרחיים כדי להצילם מאיסור יותר חמור.
^ 7. עיין הערה (4).
^ 8. רמב"ם (הל' איסורי ביאה פי"ח הל' א ובשו"ע אה"ע סי' ו סע' ח).
^ 9. רמב"ם (הל' איסורי ביאה פי"ט הל' י).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il