בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצ"ל

שליח צבור

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

תשרי תשס"ט
2 דק' קריאה
יראתו האמיתית והכנעתו הפנימית של האיש העומד לשרת בקדש כש"ץ, הן המדות היסודיות והראשיות שבלעדיהן אין כל ערך לתפלתו, והן קשורות זו בזו כשלהבת הקשורה בגחלת. כי היראה האמיתית מביאה אותו להכיר באחריות הכבדה הרובצת על שכמו שבאמצעותו מוגשת תפילת הצבור בפני שומע תפלת כל פה יתב"ש, וכי הוא עומד במקום הכהן המקריב את קרבן העם, שכל מחשבה זרה או מחשבת פגול פוגמת את הקרבן והופכת אותו לבעל מום ולא ירצה. ויראה זו מביאה אותו לידי הכנעה פנימית לבל ירום לבבו בקולו הערב וכדומה, וכמאמרם ז"ל עה"פ כבד את ה' מהונך, מגרונך, (פסיקתא רבתי פסקא עשר תעשר ב', והביאה הרב עט"ז באו"ח סי' נ"ג סק"ב, וראה רש"י משלי פ"ג פסוק כ"ו), ורצונם ז"ל להורות שתהיה כל כונתו רק לכבודו יתב"ש.
אולם בדורות האחרונים בעוה"ר ובפרט בתקופתנו זאת תקופת ההפקרות המוחלטת בכל מה שקשור לדת, רבה המכשלה גם בשטח נעלה ונשגב זה, ובמקום שיש לחפש ש"ץ ראוי והגון שיראתו קודמת לשליחותו, מחפשים חזן שצהלתו קודמת ליראתו. ואין ספק שאלה הממנים אותו והתומכים בו עתידים ליתן את הדין, וכבר התריעו על זה רבותינו הקדושים באומרם, נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה, זה חזן שאינו הגון היורד לפני התיבה (תענית ט"ז ע"ב). וכמה התמרמר אותו צדיק רבינו הרא"ש זלה"ה על אלה שממנים חזנים שאינם הגונים (שו"ת הרא"ש כלל ד' סי' כ"ב), ולכן אין להתפלא אם צועקים ולא נענים.
ועוד רעה חולה, היא התלבושת השחורה המיוחדת לכהני דת נוצריים שהנהיגו "רבני הריפורם" כדי למצוא חן בעיני הנוצרים (ראה אוצר ישראל אות רי"ש, ריפורם), שיש איסור חמור דאורייתא בתלבושת זו בצורתה ושחרותה (שו"ת מים חיים סי' פ"א).
והנה לפי ההלכה, צריך שבעה תנאים לש"ץ:א. שיהיה הגון, דהיינו שיהיה ריקם מעבירות.ב. שלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו.ג. שיהיה עניו.ד. שיהיה מרוצה לציבור.ה. שיש לו נעימה.ו. שיש לו קול ערב.ז. שרגיל לקרות תורה נביאים וכתובים, ורק אם א"א למצוא ש"ץ שיש בו כל המעלות האלה, אז יש לבחור הטוב שבצבור בחכמה ובמעשים טובים (מרן באו"ח סי' נג ס"ד-ה').
וכתבו הפוסקים ז"ל שש"ץ השר שירי עגבים של נכרים בבתי משתאות וכיוצא, מתרים בו שיפסיק, ואם לא הפסיק מסלקים אותו (שו"ת הרי"ף סי' רפ"א, הרדב"ז ח"ב סי' תת"ט, ועיין מו"נ ח"ג פ"ח), מפני שזה מראה על דעותיו הנפסדות והשקפותיו הנלוזות, ולכן אינו ראוי לעמוד לשרת בשם ה' הנכבד והנורא יתב"ש.
תכלית הדברים. על גבאי בתי הכנסת מוטלת חובה קדושה לחפש ש"ץ שיהיה איש נכבד ירא וחרד לדבר ה', חכם ונבון. וזה אפילו לשאר ימי השנה וכ"ש לימים הנוראים ר"ה ויום הכפורים שיש לחפש ש"ץ ראוי והגון, וכן תוקע. וראה זוה"ק פרשת ויקרא רי"ח ע"ב ד"ה זכאה חולקהון דצדיקייא וכו' ע"ש.
* מתוך הספר "מוסר מלכים" בהוצאת משפחת הרב המחבר, להזמנות: 5244664 050.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il