בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצ"ל

תרופה

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

תשרי תשס"ט
2 דק' קריאה
יציבות האדם ובריאות הגוף הם יסוד מוסד לעבודתו יתב"ש, כי א"א לעבוד השי"ת כראוי אם הגוף חלש והבריאות לקוייה ורופפת. ולכן על האדם להזהר ולהשמר מכל דבר העלול לפגוע בבריאות גופו יציבותו ותקינותו, ואם ירגיש את עצמו שאינו בקו הבריאות, ילך מיד לרופא ויציית להוראותיו. וכמ"ש רבותינו הקדושים ז"ל בשעה שמשגרין מן השמים יסורין על האדם, משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני, ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני (ע"ז נ"ה ע"א). והזהירו אותנו באמרם כל עיר שאין בה רופא אין ת"ח רשאי לדור בתוכה (סנהדרין י"ז ע"ב). וכשם שבמחלות הנפש, שהן העבירות, יש לפנות לרופאי הנפש שהם החכמים והצדיקים שבדור להראות לו דרכי התשובה והתיקון, כך במחלות הגוף, יש לפנות לרופאי הגוף המומחים ובקיאים במלאכת הרפואה.
והנה ברור הדבר שהצדיקים והחסידים הדבקים וקשורים בו יתב"ש, אין להם כל צורך כלל בתרופות אנוש, וברצון השי"ת יתרפאו בלי תרופות, כי הם יודעים באמת ובתמים שאין שום מקרה בעולם כלל וכל מה שאירע לאדם הכל בהשגחתו הכללית והפרטית יתב"ש, וכאשר ישלמו את נשיים כפי מדת החטא יתרפאו כליל ללא כל תרופה (ראה הרמב"ן ז"ל ויקרא כ"ו י"א). אלא לא כל אחד זוכה למדריגה רמה ונשגבה זו, ולכן עליו לרפאות את עצמו בדרכי הטבע (ראה הרט"ז ז"ל יו"ד סי' של"ו סק"א).
וכתבו חכמי המוסר ז"ל שיש שלשה סוגים בענין זה של המחלות:א. אם מן השמים נגזר על האדם לחיות, אפילו אם יעשה דברים שהם בניגוד גמור למחלתו, אפ"ה יבריא מחוליו ויחיה, וכמ"ש רז"ל עה"פ וחלאים רעים ונאמנים, רעים בשליחותן, ונאמנים בשבועתן (ע"ז שם).ב. אם נגזר עליו שלא יחיה, אפילו כל הרופאים והתרופות שבעולם לא יצילו אותו.ג. אם נגזר עליו לחיות לפי תנאי הטבע, אדם כזה, אם ישתמש בתרופות ושאר דברים טבעיים המבריאים את הגוף, יבריא מחוליו, ואם לא לא יבריא (ראה הרב פלא יועץ ז"ל אות רפואה).
אי לכך, על כל אחד לחשוב בדעתו אולי הוא מהסוג השלישי שרפואתו רק בדרך הטבע דהיינו ע"י רופאים ותרופות, אולם עליו להאמין באמונה שלימה ומוחלטת שלא התרופות ולא הרופא הם המעלים ארוכה ומרפא למחלתו, אלא רופא כל בשר יתב"ש ששם בטבע התרופות לרפא המחלה, ולהתפלל אליו יתב"ש שיאיר עיני הרופא לדעת שורש המחלה ומקורה, וינחה אותו בעצה טובה שלא יטעה ויכשל ח"ו, ושיתן התרופה המתאימה לאותה מחלה. ולכן הודו חכמים לחזקיה המלך ע"ה, כשגנז ספר רפואות שחבר שהמע"ה (ראה ברכות י' ע"ב, פסחים נ"ו ע"א).
תכלית הדברים. על האדם להשתדל בכל האמצעים העומדים לרשותו, ולעשות את כל הניתן לעשות, למצוא מזור ותעלה למחלתו, להיות בריא ואיתן בגופו וברוחו לעבודתו יתב"ש, ויבטח בשם השם שישלח דברו וירפאהו, כי ממנו תוצאות חיים. יתב"ש לנצח נצחים.
* מתוך הספר "מוסר מלכים" בהוצאת משפחת הרב המחבר, להזמנות: 5244664 050.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il