Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1996683


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1996684


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1996685


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1996686


Varnish cache server

מצוה גדולה|צילום:
בית המדרש הלכה מחשבה ומוסר הלכה ומנהג

מצוה גדולה

ידוע כי רובם של התרי"ג מצוות אי אפשר לקיים בימינו, היות ונוהגים רק בזמן שבית המקדש היה קיים וכד'. אותם המצוות שכן אפשר לקיים ליקט בעל ה"חפץ חיים" ל "ספר המצוות הקצר". מידי שבוע נביא בעז"ה מצווה אחת מתוך הספר. על גבה יבוא המדור "מצווה לספר" שיספר לנו סיפור הקשור למצווה. לידו יופיע המדור "מצווה להורות" שיעסוק בהלכות הקשורות למצווה.
כל הרבנים
סינון שיעורים
301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1996687


Varnish cache server

301 Moved permanent HTTPS

Error 301 Moved permanent HTTPS

Moved permanent HTTPS

Guru Meditation:

XID: 1996688


Varnish cache server