סיוון

'יש' – שפלות או ביטוי ל'עצמות' ה'?

גליון מס' 29

גליון מס' 29

הרב שניאור זלמן גופין | סיון תשע"א