תרומות ומעשרות

מעשר שני

ענינו של מעשר שני מתוך הפסוקים, דרך טעמי המצוות ועד ההשלכות ההלכתיות למעשה

הרב יאיר יעקובי | כסליו תשע"א