בראשית

ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן"

הרב דניאל קירש | תשרי תשע"ט