בראשית

אור וחושך משתמשין בערבוביא

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | תשפ"ב