נח

מקומן של הישיבות

נח ועולם הישיבות - כיצד הם מתקשרים?

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | ה' בחשוון תשס"ז