מגד ירחים

ה'לבנים' כמשל ל'בנים'

גליון מס 196

גליון מס 196

הרב מאיר גרוס | חשוון תשע"ו