לך לך

"ויאמר ה' אל אברם לך לך"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | התשמ"ו, התשנ"ה, התשנ"ו