מגד ירחים

על שתי 'שלמיות'- באדם ובירושלים

גליון מס 197

גליון מס 197

הרב יוחנן פריד | חשוון תשע"ו