חיי שרה

כיצד קיימו האבות את כל התורה לפני נתינתה?

גליון מס 193

גליון מס 193

הרב רוני פרינץ | חשוון תשע"ט