היחס למי שאינו שומר מצוות

ישראל שחטא

כיצד להתיחס ליהודים חוטאים: לרחק? לקרב? ללכת לגור בין אלו שאינם מקבלים עליהם עול מלכות שמים, או שמא להקים חממות ומעצמות תורניות? להתפזר בתוך הצבא או שמא לשרת בקבוצות של דתיים? לאהוב את החילוניים או לשונאם?

הרב אריאל פרג'ון | כסלו תשס"ו