שיעורים במסכת קידושין

קדושת ארץ ישראל

שיעור כללי במסכת קידושין

מצוות התלויות בארץ מחלוקת בית הלוי ומרן הרב, דעת הרב ישראלי והרמב"ם. חשיבות ודרך לימוד התורה.

הרב יהושע מגנס | יח שבט תשע"ט