שיעורים במסכת קידושין

בפרוטה ובשוה פרוטה

שיטת תוספות; שיטת הרשב"א והר"ן; הסבר ההבדל שבין השיטות; שיטת הרמב"ן; קושיה על שיטת התוספות ועל הרשב"א; ישוב הקושיות- על פי גדר תשלומי מזיק ודין מיטב; האם יש דין שוה כסף ככסף בערכין?; חילוק בין שוה כסף בקידושין וערכין לשוה כסף בהקדש ופדיון הבן; המשך הדיון בשוה כסף שבערכין (השלמה משיעור בשנת התשמ"ח).

הרב חיים אביהוא שוורץ | תש"ע