בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
11 שיעורים
  undefined
  59 דק'
  שיעורים במסכת קידושין

  שני החלקים במהות השליחות

  שיעורים כללים קידושין מא:-מב.

  שיעורים כללים קידושין מא:-מב.

  הרב חיים כץ | י"ז אלול
  undefined
  1:02
  שיעורים במסכת קידושין

  מקדש חצי אשה

  שיעורים כללים קידושין - קידושין ז.

  האומר לאשה חצייך מקודשת לי אינה מקודשת. והסתפק רבא מה הדין בחצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה או שני חצייך בפרוטה. בגיטין נחלקו רבא ור"ח האם מקדש חצי שפחה חצי בת חורין מקודשת, ובעצם שורש המחלוקת הוא מה הבעיה במקדש חצי אשה. לכאורה רבא כאן מסתפק לשיטתו בגיטין.

  הרב חיים כץ | ו' תמוז התשע"ח
  undefined
  1:00
  שיעורים במסכת קידושין

  המקדש במלווה

  שיעורים כללים קידושין - קידושין ו:

  המקדש במלווה אינה מקודשת וכ"פ הרמב"ם. שואל המ"מ א"כ כיצד פסק הרמב"ם שניתן להחשיבו כתשלום לפי מקח וממכר? תירוץ האבני מילואים שלדעת הרמב"ם צריך שהאשה תקבל דבר שתוכל להנות בו מיד. ביאור והסברה בתירוץ תוס' ר"י הזקן.

  הרב חיים כץ | ח' סיון התשע"ח
  undefined
  1:01
  שיעורים במסכת קידושין

  קידושין בקרקע

  שיעורים כללים קידושין - קידושין ב.

  לדעת בעל העיטור ניתן לקדש אשה בקרקע. קושיות הרשב"א שער המלך והבני האהובה. תירוצים לקושיות.

  הרב חיים כץ | ט' אייר התשע"ח
  undefined
  1:01
  שיעורים במסכת קידושין

  בדין זכיה ושליחות בהפרשת תרומה

  שיעור כללי על מסכת קידושין

  בדין זכיה מתי הוא ומתי אינו חל, הסבר החילוק ברשב"א בין התורם משלו על של חברו לבין התורם משל חברו על של חבירו בהתאם להבנה בדין זכיה

  הרב חיים כץ | יז' אלול התשע"ב
  undefined
  1:01
  שיעורים במסכת קידושין

  ביאה נישואין עושה או אירוסין עושה?

  שיעור כללי על מסכת קידושין

  חופה לפני קידושין, האם שמה חופה לאחר הקידושין? בפשט - מחלוקת בין הריטב"א והרמב"ן (שהסבירו את הגמ' בחופה לפני ביאה) לעומת המשאת בנימין. ניתן ליישב ע"פ יסוד מהרב המגיד שחילק בפעולות החופה ( ניהוג אישות לעומת קנייין נישואין)

  הרב חיים כץ | יג' תמוז התשע"ב
  undefined
  1:00
  שיעורים במסכת קידושין

  בעניין קידושי כסף

  שיעור כללי על מסכת קידושין

  קושיית המשנה למלך ותירוצים עליה. דיון בגדרי הכלל "גיטו וידו באין כאחד" וההשלכות לגבי קנין קרקע, הקדש של גזל וקידושין בגזל.

  הרב חיים כץ | טו' סיון התשע"ב
  undefined
  1:01
  שיעורים במסכת קידושין

  דעת האשה בקידושין ובקניינים

  שיעור כללי על מסכת קידושין

  בכל קניין רגיל צריך דעת מקנה כדי שיחול הקניין, בקידושין יש דין מיוחד (גזירת הכתוב) שצריך גם דעת לעצם חלות הקניין וגם דעת למעשה הקניין. [בדקות הראשונות יש חלקים מקוטעים]

  הרב חיים כץ | טז' אייר התשע"ב
  undefined
  1:00
  שיעורים במסכת קידושין

  שוויה אנפשיה במקום שיעבוד

  מראי מקומות: קדושין י"ב "יהודית דביתהו..." ובתוס' רי"ד; שעה"מ פ"ט הלכות אישות (תוס' הנ"ל); ר"ן נדרים צ: ד"ה "ואיכא למידק"; קדושין ס"ה: "התם לא חייב לאחריני" (רש"י,חידושי הרשב"א); יבמות מ"ז. "נתגיירתי ביני לבין עצמי" ותוס' "נאמן אתה"; נדרים צ: תוס' "בראשונה" בשם הרא"ם.

  הרב חיים כץ | תמוז התשס"ו
  undefined
  1:03
  שיעורים במסכת קידושין

  ביאור דעת הרמב"ם בעניין הקונה במלווה

  קידושין ו

  מדוע אי אפשר לקדש אשה במלוה? האם אפשר לקנות על ידי מחילה על מלוה? שיעור זה עוסק בשאלות הללו ובשאלות נוספות, דרך ביאור יסודי ביחס לשאלה מהו העיקר בקניין, הנתינה מצד הנותן או הקבלה מצד המקבל.

  הרב חיים כץ | ב' דר"ח תמוז התשס"ו
  undefined
  1:01
  שיעורים במסכת קידושין

  קידושי אשה בקרקע

  המשנה הראשונה במסכת קידושין מלמדת אותנו שהקשר הנרקם בין איש לאשתו הוא בעצם קניין - "האשה נקנית בשלש דרכים". בשיעור זה עוסק הרב חיים כ"ץ בשיטת בעל העיטור שלא ניתן לקנות אשה בקרקע, ובהסברת דרך הפעולה של קניין על ידי כסף.

  הרב חיים כץ | י"ח אייר תשס"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il