וישלח

מיקוד לרמב"ן על התורה- פרשת וישלח

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ | כסלו תשע"ז