בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
249 שיעורים
  undefined
  צו

  צו – לשון זירוז

  גליון 443

  צו – לשון זירוז, ואש המזבח תוקד בו , קרא פרשת חטאת - כאילו הקריב חטאת, מתוך ההפטרה, מענייני המגילה, צורר כל היהודים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ח
  undefined
  תזריע

  ברכת האילנות

  גליון 445

  האדם נברא בערב שבת, וטמא טמא יקרא, תשובה מלשון הרע - פלא הרפואה של הצרעת, שבת החודש, ברכת האילנות, להטהר לפני הרגל, תשלום עולי הרגלים, לימוד הלכות קרבן פסח, עבודת זקני הכהנים בימות המשיח.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ח
  undefined
  נושאים שונים

  דיני טבילת כלים

  גליון 445

  המקור לטבילת והגעלת כלים, כיבוש ארץ ישראל והכשר כלים ומאכלים, טבילת כלים לכבוד פסח, מקור לדין הגעלת וטבילת כלים, אם טבילת כלים מדאורייתא או מדרבנן, דעת ה"בן איש חי" בדין הנ"ל, טבילת קטן וגוי, מסופק אם הכלי טבול, השתמשות בצונן, כלי שכור מגוי, כלי סעודה, טבילת כל הכלי בפעם אחת, כלי הצריך הגעלה וטבילה, ברכה על טבילת הכלים, יש להטביל ידות הכלי, החזקת הכלי ברפיון, סוגי הכלים הטעונים טבילה, כלי חרס, זכוכית, ומצופים, כלי שלא הוטבל ובישל בו, פרטי הכלים להלכה ולמעשה, כלים מקיוסק או ממסעדה, כלים מקיוסק או ממסעדה, "חידושו" של ה"חפץ חיים", "חידושו" של ה"חפץ חיים".

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ח
  undefined
  מחיית עמלק

  מחיית עמלק, בזכירה ובאמירה

  גליון 442

  מחיית עמלק בזכירה ובאמירה, טעם ושורשי המצוה, עמלק - קירור להט המצוות, שלושה כוונות בקריאת שמע, קריאת זכור מדאורייתא ובמניין, אם נשים חייבות ב"זכור", עמלק הוא בבואה של מעשינו, אם חרשת תקרא הלל במקום מגילה, רמזי מוקפים ופרזים, כל שונא ישראל מזרע עמלק.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר א תשס"ח
  undefined
  ויקהל

  ויקהל משה את כל עדת בני ישראל

  גליון 440

  ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, 'ואשם לא תכבה' - עונשם של מחללי שבת, הקדים אזהרת שבת לציווי המשכן, בזכות שמירת שבת - הפרנסה מתברכת, מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת, שבת שבתון - לה', בכל מושבותיכם - לפי המקום בו נמצא, להזהר ממחלוקת בעיקר ביום שישי, כי אקח מועד אני מישרים אשפוט, להזהר מדיבור של חול בשבת.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר א תשסח
  undefined
  שקלים

  הלכות שבת שקלים וראש חודש

  גליון 441

  "רצה" בברכת המזון בסעודה שלישית, "רצה" או "יעלה ויבוא" במוצאי שבת, ברכת המזון כשחל חנוכה או פורים במוצאי שבת, דעת הבא"ח בדין הנ"ל, דעת ה"כף החיים" בנ"ל, כיצד יש לנהוג למעשה? ליל שמיני של "שבע ברכות", קריאת התורה בשבת זו.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אדר ב תשס"ח
  undefined
  הלכות פורים

  פורים משולש

  מחצית השקל - 32 ₪, אין קוראים מגילה בשבת, האם יחיד יברך על המגילה בדחוי, קטן שהגדיל אם יקרא בשבת, מצוות פורים המשולש בירושלים, אם ברכת הלבנה דוחה מקרא מגילה, דעת החזון איש לקרוא בבני ברק שני ימים, זמן סעודת פורים, בן עיר שבא לירושלים ולהפך, ברכות המגילה בלילה וביום, דעת החיד"א במצוות פורים, משלוח מנות שלא בזמנה, אם יוצאים ביין יד"ח משלוח מנות, כמה שיעור שתיית יין, שונא מתנות אם יקבל משלוח מנות, שלח מנות ונפסדו בדרך, משלוח מנות במאכלים דוקא, "ארור המן" של הקמצנים ו"ברוך מרדכי" של העניים, החמור ש"למד" בספר, זהירות מכובעים רחבים בפורים וכל השנה, שואלים ודורשים, מחיית עמלק - "אמחה את זכר עמלק".

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יב אדר ב תשס"ח
  undefined
  צו

  זאת תורת העולה

  צו - לשון זירוז, ואש המזבח תוקד בו - רמז לעשיית המצוות בהתלהבות, קרא פרשת חטאת - כאילו הקריב חטאת, מתוך ההפטרה, מענייני המגילה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יב אדר ב תשס"ח
  undefined
  כי תשא

  מניין עם ישראל

  גליון מס' 439

  זה יתנו - הראה לו כמין מטבע של אש, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, טוב להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודת פורים, מניין עם ישראל.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יא אדר א תשס"ח
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  קדושת תשמישי קדושה של בית הכנסת

  גליון מס' 439

  חביבות הכיור למשכן, התגברות הנשים על תאוותם, קושיה על רש"י מהגמרא במגילה, דין תשמיש דתשמיש ואם בעינן שינוי, בגד "כמעט חדש" אי שרי לס"ת, לבוש נשים אם מותר לס"ת, אם מותר לעשות ט"ק או ט"ג מבגד של אשה, לעשות מפות מקיטל של יוהכ"פ, שטיח לפרוכת, וצעיפים לספר תורה, השתמשות במפת ס"ת לסגולה, לקיחת כסאות ושולחנות מבית הכנסת,

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יא אדר א תשס"ח
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  אמירה לקטן או לגוי בשבת

  גליון 311

  זהירות מהזזת עציץ בשבת, אמירה לקטן או לגוי בשבת, רמיזה לבעלי חיים, חיישנים אלקטרוניים, ממצוא חפצך ודבר דבר, עיתון - מוקצה ביום שבת, לא יאכל בידיים או בכלים שאינם נקיים, קידוש בכוס נאה , בל תשקצו, הבטחה לילד קטן - יש לקיים , קטן שעשה עבירות בקטנותו , מדידה של מצווה - מותרת בשבת, לדבר רק דברים טובים, זהירות משעטנז, מעלת הדר באר"י,

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | איר תשס"ה
  undefined
  חיי שרה

  חיי שרה ופטירתה, זיקנת אברהם וחיי יצחק וישמעאל

  גליון 423

  ויהיו חיי שרה - כולם שוים לטובה, לספוד לשרה ולבכותה, אמור מעט ועשה הרבה, ואברהם זקן בא בימים, רבקה - נדיבות, זריזות, וחכמה, ישמעאל עשה תשובה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | י"ט חשוון תשס"ח
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  מעלת השבת והלכות בורר

  גליון 437

  שבת היא חוק, קדימת השבת לבניית המשכן, הלכות שבת הם חוק כשאר חוקים, דוגמאות ל"חוק" שבהלכות שבת, בורר היא מן המלאכות הקשות שבשבת, בירר באיסור וחזר ועירב מה דינו, הפרדת עלי חסה מעופשים, ברירת גרעיני אבטיח, ברירה בעצמות דגים, ברירת גרעיני התמרים, ברירת בגדים, ברירה בשני מיני אוכלים, מסננת של ברזים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | א אדר א תשס"ח
  undefined
  תרומה

  ויקחו לי תרומה

  גליון 437

  כַּפָּהּ פָּרְשָׂה לֶעָנִי, הון ועושר בביתו - וצדקתו עומדת לעד, מידות הארון בחצאי אמות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מעלת חינוך הילדים לתורה, 'לא יסורו ממנו', הבריח התיכון - עמוד החסד.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | א אדר א תשס"ח
  undefined
  וישב

  "וישב" - להקים ישיבות

  גליון מס' 427

  בית יוסף - להבה, ובית עשו - לקש, ביקש יעקב לישב בשלוה, הכלב אינו מאמין, בן זקונים - חכמתו המופלגת של יוסף, מדוע סיכן ראובן את יוסף?, הילד איננו ואני אנה אני בא, חשבון הנפש של יוסף הצדיק, הכרת הטוב.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תשס"ח
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  דיני רפואה בשבת

  גליון מס' 414

  חוקי התורה, רפואה לחולה בשבת, "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא", סיכה בשמן, נקע, נתינת תחבושת על המכה ומסאג' לחולה, החושש במיעיו, מינקת, רחיצה בשבת, הלכות שבת, בושם, יולדת.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשס"ז
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  דיני טבילת כלים, בישולי עכו"ם וברכת הריח

  תקומה למערה, רמז לטבילת כלים, אם טבילת כלים מדאורייתא או מדרבנן והנפק"מ ביניהם, טבילת כלים ע"י גוי או קטן, ויהיו עניים בני ביתך, איסור השתמשות בכלי עכו"מ, הבערת תנור על ידי גוי, הגעלת כלים לחצאין וטבילת כלים כולו בבת אחת, לית מילתא דלא רמיזא באורייתא, סוגי הכלים שחייבים מדאורייתא והחייבים מדרבנן, דין מגשים חד-פעמיים, כלים שלא ניתן להטבילם, כלים לא טבולים, ניקיון הכלים קודם הטבילה.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | חשוון תשס"ח
  undefined
  משפטים

  ואלה המשפטים

  גליון מס' 436

  אם כסף - תלוה את עמי, כי תראה חמור שונאך, עזוב תעזוב - עמו, לא תבשל גדי בחלב אמו, והסרותי מחלה מקרבך, נערי בני ישראל - חינוך הילדים.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | שבט תשס"ח
  undefined
  קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

  הלכות תפילה

  גליון מס' 436

  תפילה בנקיות וטהרת הגוף, הלכות תפילה הנלמדות מקרבנות, כוונת הלב בתפילה, דעת הבא" שלא להשמיע לאוזניו, חיוב להתאמץ לכוון בכל כחו, השמעה לאוזניו בתפילת לחש, המתפלל חזרה קצרה כיצד אומר בקול, היה מתפלל ושמע קדיש וקדושה כיצד ינהג, אם יש חשש שתתבלבל תפלתו לא ישתוק, דעת ה"בן איש חי" - לשתוק, שהה כדי שיעור תפילה, יחזור להתפלל, שלא לגעור בתינוק בתפילתו, שמע ברכה ולא יכול לברך, תפילות ותפילת מוסף לנשים, תפילת תשלומים, תפילת תשלומים בליל שבת, אין תפילת נדבה בשבת, אמר יעלה ויבוא ביום חול לא יחזור, שליח ציבור שטעה בתפילת לחש.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | שבט תשס"ח
  undefined
  כללי

  חשיבותו של ט"ו בשבט

  מקור לדין שלא אומרים וידוי בט"ו בשבט, הלימוד שעושים בליל ט"ו בשבט, עיקר עניין ט"ו בשבט - מעשרות, בשנת שמיטה עונת הפירות בא' תשרי, דיני שביעית בשסק, הלכות ברכות.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | שבט תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il