ואנחנו קמנו ונתעודד

אמונה וביטחון בה'

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

הרה"ג דוב ליאור | סוכות התשס"ו