ואנחנו קמנו ונתעודד

בואו חשבון

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

הרב דוד חי הכהן | י"ח אלול התשס"ה