בבא בתרא

כופים אותו עד שיאמר רוצה אני

ביאור מחלוקת הרשב"א ובעל העיטור בעניין תליוהו וקדיש, ותליית כמה וכמה מחלוקות בהבנת המחלוקת הנ"ל.

הרב יעקב שפירא | ל' סיון תשע"ו