בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
30 שיעורים
  undefined
  1:02
  בבא בתרא

  הבא משום ירושה אין צריך טענה

  בבא בתרא דף מ"א

  עיון בדין 'כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה', וביאור הדין של הבא משום ירושה על פי שיטות הראשונים השונות.

  הרב חיים כץ | י"ג תמוז תשפ"ב
  undefined
  48 דק'
  בבא בתרא

  נסכא דרבי אבא

  בבא בתרא דף לד ע"א

  נאמנות עד אחד, והאם אפשר להיפטר משבועת עד אחד על ידי בירור.

  הרב חיים כץ | ט"ז סיון תשפ"ב
  undefined
  1:07
  בבא בתרא

  שטרא זייפא

  בבא בתרא דף לב

  שיטת הרמב"ם והר"ח בסוגיית שטרא זייפא - כשאדם תובע חוב בטענת שטרא זייפא עם מיגו לחוב אמיתי, הוא לא תובע מכח המיגו אלא מכח השטר המזוייף, כי האדם לא נאמן לפסול את השטר בדיבורו.

  הרב חיים כץ | ט' אייר תשפ"ב
  undefined
  57 דק'
  בבא בתרא

  עדים מוכחשים ומוזמים למפרע - שיטת התוס'

  בבא בתרא דף ל"א ע"א - זה אומר של אבותי...

  חקירה בגדר עדים מכחישים לפי רב חסדא שסובר ששתי כיתות העדים פוסלות זו את זו. הטעם לפסול את שתי הכיתות הם כי אחת מהכיתות עדים ודאי שקרנית וצריך להוציא אותם מכשרותם.

  הרב חיים כץ | כ"ח אדר א' תשפ"ב
  undefined
  55 דק'
  בבא בתרא

  במה צריך להחזיק על מנת שחזקת שלוש שנים תעבוד?

  ב"ב פרק שלישי - חזקת שלוש שנים

  רב האי גאון והרמב"ם סוברים שכדי שהחזקה תחול צריך להחזיק בפירות בלבד לעומת הרשב"ם שסובר שצריך להחזיק גם בגוף הקרקע בפעולה שעושה חזקה.

  הרב חיים כץ | ל שבט תשפ"ב
  undefined
  56 דק'
  בבא בתרא

  בגדרי עשה דוחה לא תעשה

  בבא בתרא דף יג עמוד א

  הרב מביא שתי הסברים יחס שבין שני תירוצי התוס' ד"ה כופין.

  הרב חיים כץ | כד טבת תשפ"ב
  undefined
  58 דק'
  בבא בתרא

  אין אדם פורע תוך זמנו

  בבא בתרא דף ה עמוד א

  אביי ורבא חולקים על ריש האם אדם נאמן לומר שהוא פרע תוך הזמן. הרב מעמיד את המחלוקת שלהם כאשר האדם טוען לאחר הזמן שהוא פרע בתוך הזמן. אך אם הוא טוען בתוך הזמן שהוא כבר פרע (התביעה היא בתוך הזמן) כולם מודים שאנו לא מאמינים לו. מכיוון שהזכות לטעון פרעתי לא קיימת כאשר הוא טוען בתוך הזמן.

  הרב חיים כץ | ה' כסלו תשפ"ב
  undefined
  1:02
  בבא בתרא

  תוס' לפיכך - דיני כותל של שותפין

  בבא בתרא דף ב עמוד א

  בבא בתרא דף ב עמוד א

  הרב חיים כץ | ו' חשוון תשפ"ב
  undefined
  1:00
  בבא בתרא

  גמירות דעת בפעולה נובעת מכפייה

  ביאור בדין רב הונא שתליוהו וזבין זביניה זביני, עפ"י חילוק בן הדעת על מעשה הקניין לדעת על חלות הקניין, וישוב שאלת הרשב"א בקידושין עפ"י יסוד זה. ביאור נוסף בדיני קנייני גזילה והסבר בדברי האחרונים, ויישוב שיטת הרמב"ם בתליוהו ויהיב.

  הרב חיים כץ | ט"ו סיון תשע"ו
  undefined
  1:01
  בבא בתרא

  בעניין נסכא דרבי אבא

  הבנת ההו"א של רבנן קמייה דאביי בסוגיית "שכוני גוואי" והסבר הגדר של עד אחד המחייב שבועה.

  הרב חיים כץ | ט"ז אייר
  undefined
  44 דק'
  בבא בתרא

  לימוד תורה ותמימות כביטוי לאהבת ה'

  שיעור כללי

  *אהבת ה' מתבטאת בלימוד תורה אך בנוסף בביטול לדברי ה' המתבטא במצוות המילה ובמצוות פרה אדומה זהו עיקרון נוסף המופיע את האהבה הבינלאומית.

  הרב חיים כץ | י"ט אדר ב' תשע"ו
  undefined
  1:04
  בבא בתרא

  עד אחד בהכחשה

  שיעור כללי

  *ספק חכמי בריסק האם יפסלו להבא כשהעידו יחדיו. *ראיות האחרונים לפוסלם. *דיון במחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בהבנת מהות העדות של עד אחד. *חידוש בקבלת עדות ודחיית ראיות האחרונים.

  הרב חיים כץ | כ"א אדר א' תשע"ו
  undefined
  59 דק'
  בבא בתרא

  שיטת הגאונים בחזקת ג' שנים

  שיעור כללי

  ביאור שיטת רב האי גאון בחזקת קרקעות שיש אפשרות לקנות את השדה ע"י חזקה , וכן ביאור שיטת הרמב"ם הקרובה לשיטתו והרחבה בהסבר שיטה זו.

  הרב חיים כץ | כ"ג שבט תשע"ו
  undefined
  1:00
  בבא בתרא

  עשה דוחה לא תעשה

  שיעור כללי

  שיעור כללי

  הרב חיים כץ | י"ז טבת תשע"ו
  undefined
  1:00
  בבא בתרא

  קנייני חלוקה בשותפות

  שיעור כללי

  ביאור בשיטת ההגהות מימוניות שקונה בהליכה את החצר. הסבר הדברים ע"פ שיטת רש"י. הרחבת השיטה ע"פ הרמב"ם.

  הרב חיים כץ | ז' חשוון תשע"ו
  undefined
  1:03
  בבא בתרא

  תליוהו וזבין

  בבא בתרא - דף מ"ז עמוד ב'

  האם דברים שבלב הם דברים או לא? כמי פוסק הרמב"ם בסוגיה? האם יש רצון לקניין עצמו או לחלותו?

  הרב חיים כץ | כ"ד תמוז תש"ע
  undefined
  59 דק'
  בבא בתרא

  "מפי כתבם"

  בבא בתרא דף מ' עמוד א'

  ביאור דברי הראשונים בסוגיה.

  הרב חיים כץ | ג' תמוז תש"ע
  undefined
  1:00
  בבא בתרא

  שבועת עד אחד - דין נסכא דרבי אבא

  מסכת בבא בתרא דף ל"ג עמוד ב'

  קושייה לרעק"א וקושיית בעל ההפלאה בסוגייה. הסברת תשובותם ע"י יסודות מהאחרונים בדין שבעות עד אחד

  הרב חיים כץ | כ' אייר תש"ע
  undefined
  1:00
  בבא בתרא

  זה אומר של אבותי

  מסכת בבא-בתרא דף ל"א

  הזמה למפרע - חידוש או חשש משקר. מחלוקות רב הונא ורב חסדא, ור"נ ורבא.

  הרב חיים כץ | י"ח שבט התש"ע
  undefined
  1:02
  בבא בתרא

  שיטת הרמב"ם בפעולת החזקה

  בבא בתרא כ"ט עמוד א'

  שיטת הרמב"ם בפעולת חזקת שלוש שנים, וכיצד עוברת בעלות ממרא קמא. לחץ כאן לשיעור בשיטות האחרות בעניין חזקת שלוש שנים

  הרב חיים כץ | י"ב טבת תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il