בבא בתרא

שיעור בסוגיית "שכוני גוואי"

בבא בתרא דף כט: - ל.

ביאור מחלוקת רבה טרב נחמן ע"פ יסוד המהרי"ט, והסבר הסוגיא לשיטת הראשונים השונות.

הרב הראשי דוד לאו | כח שבט תשע"ו