בבא בתרא

"קריביה דרב אידי"

בבא בתרא דף לג

ביאור דברי הקצוות בסי' ל"ד סעיף ד' בצורה עמוקה ומחודשת ושילוב השיטות בסוגייא בדעת הרשב"ם. בנוסף, ביאור בדברי ר"ח בשיטת בעה"מ בביאור דבריו.

הרב חיים גנץ | ז' תמוז תשע"ו