בבא מציעא

קנין סודר באוחז פחות מג' אצבעות

סוגית הגמרא ושיטת הרמב"ם; הרשב"א והמאירי מקשים על הרמב"ם; הנמוק"י והב"ח מיישבים דברי הרמב"ם; קושית מרן הגר"א שפירא על הב"ח; הסבר מרן הגר"א שפירא בשיטת הרמב"ם; יישוב הגר"א שפירא לקושית המאירי על הרמב"ם.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תש"ע